1205/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om plantmaterial

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på produktion, import och saluföring av plantmaterial för trädgårdsväxter. Denna lag tillämpas också på export av plantmaterial till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet enligt för Finland bindande internationella avtal. Lagen tillämpas inte på obetydlig saluföring, produktion eller import av plantmaterial, som inte idkas yrkesmässigt.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) plantmaterial för trädgårdsväxter plantor och annat förökningsmaterial av fruktträd, bärväxter, prydnads- och köksväxter med undantag för köksväxtfrön och sättlökar avsedda för matlöksproduktion,

2) leverantör av plantmaterial en fysisk eller juridisk person, som yrkesmässigt bedriver produktion av plantmaterial för saluföring, lagring, import, export eller saluföring av plantmaterial.

2 kap.

Produktion och saluföring av plantmaterial

3 §
Auktorisering av leverantör av plantmaterial

Saluföring av plantmaterial och produktion, lagring och import av plantmaterial för att saluföras är endast tillåtet för leverantörer av plantmaterial som auktoriserats och registrerats av växtkontrollmyndigheten.

En leverantör av plantmaterial kan auktoriseras och registreras endast om han ombesörjt kvalitetssäkringen för sin verksamhet och växtkontrollmyndigheten kan övervaka hans verksamhet.

Jord- och skogsbruksministeriet kan utfärda närmare bestämmelser om auktoriseringen och registreringen av leverantörer av plantmaterial.

4 §
Produktion av plantmaterial

Jord- och skogsbruksministeriet kan fastställa de villkor och krav för produktionen av plantmaterial för saluföring som avser säkerställandet av plantmaterialets genetiska och yttre kvalitet samt sundhet. Jord- och skogsbruksministeriet kan bestämma att utöver växtkontrollmyndigheten även den i växtskyddslagen (1203/94) nämnda växtskyddsmyndigheten skall granska produktionen innan den får saluföras.

5 §
Saluföring av plantmaterial

Plantmaterial som importeras, saluförs i Finland eller exporteras till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet bör uppfylla de minimikvalitetskrav och sundhetskrav som särskilt fastställts av jord- och skogsbruksministeriet med beaktande av för Finland bindande internationella avtal.

Plantmaterialet bör vara försett med ett plantintyg, varav framgår de uppgifter om plantmaterialet som är väsentliga för dess användning enligt vad jord- och skogsbruksministeriet noggrannare bestämmer. Jord- och skogsbruksministeriet meddelar bestämmelser också om plantintygets form.

6 §
Lämplighet för växtförhållandena i Finland

Kontrollcentralen för växtproduktion utfärdar och publicerar rekommendationer om plantmaterial för fruktträd och bärväxter samt två- och fleråriga prydnadsväxter som är lämpliga att odla på friland i Finlands växtförhållanden. Leverantören av plantmaterial bör hålla de av kontrollcentralen utgivna rekommendationerna synliga för kunderna på försäljningsstället.

3 kap.

Tillsyn

7 §
Myndigheter

Jord- och skogsbruksministeriet skall styra tillsynen över produktionen av och handeln med plantmaterial.

För verkställigheten av denna lag samt för tillsynen över att lagen och de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den efterföljs svarar växtkontrollmyndigheten. Kontrollcentralen för växtproduktion fungerar som övervakande växtkontrollmyndighet och kan i dessa uppgifter anlita landsbygdsnäringsdistrikten enligt vad jord- och skogsbruksministeriet närmare bestämmer.

Övervakningsuppgifterna handlas av auktoriserade inspektörer som skriftligen befullmäktigats av kontrollcentralen för växtproduktion enligt vad jord- och skogsbruksministeriet noggrannare bestämmer.

8 §
Inspektionsrätt

De av kontrollcentralen för växtproduktion auktoriserade inspektörerna har rätt att inspektera plantmaterial, odlingar, brukningsenheter, produktions- och förpackningsutrymmen, transportmedel, lagrings- och försäljningsställen samt att kostnadsfritt ta behövliga prov.

Leverantören av plantmaterial skall på begäran ge kontrollcentralen och de auktoriserade inspektörerna alla uppgifter som behövs för tillsyn och inspektion.

Polis-, tull- och brandmyndigheterna skall på begäran av kontrollcentralen för växtproduktion eller en auktoriserad inspektör ge handräckning vid övervakningen av att denna lag samt de stadganden och föreskrifter som har utfärdats med stöd av den iakttas.

9 §
Tystnadsplikt

Den som i samband med ett uppdrag enligt denna lag har fått uppgifter om en plantmaterialleverantörs affärs- eller yrkeshemlighet eller ekonomiska ställning får inte röja dem, om inte den till vars förmån tystnadsplikt stadgas samtycker till detta.

Vad som 1 mom. stadgar hindrar inte att uppgifterna lämnas ut

1) till en åklagar- eller polismyndighet för utredning av brott,

2) till en myndighet som avses i 7 § för utförande av uppgifter enligt denna lag, eller

3) till en myndighet som prövar besvär i ett ärende enligt denna lag.

4 kap.

Tvångsmedel och påföljder

10 §
Förbud

Kontrollcentralen för växtproduktion eller en auktoriserad inspektör kan förbjuda saluföring av ett visst parti plantmaterial som härstammar från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet samt import och saluföring av ett parti som härstammar från en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om plantmaterialet inte motsvarar de krav som ställs i denna lag eller kraven i stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Kontrollcentralen kan förbjuda att en brukningsenhet eller byggnad eller annat utrymme används för odling, annan produktion eller lagring av plantmaterial, om brukningsenheten, byggnaden eller utrymmet inte motsvarar de krav som ställs i denna lag eller i stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den.

Ett förbud enligt 1 och 2 mom. skall meddelas så att det gäller en viss tid, om den brist som ligger till grund för förbudet kan avhjälpas. Förbudet skall upphävas utan dröjsmål, om bristen har avhjälpts eller om den inte längre är av betydelse med tanke på förbudet.

Förbudet skall efterföljas även om ändring sökts, om inte den myndighet till vilken ansökan om ändring inlämnats vid behandlingen av besvären förbjuder verkställigheten eller bestämmer att den skall avbrytas.

11 §
Förordnande om förstörande eller utförsel

Kontrollcentralen för växtproduktion kan bestämma att plantmaterial som enligt 10 § inte får saluföras eller importeras skall förstöras eller föras bort från landet inom en bestämd tid. Till beslutet kan bifogas villkor för det förfarande som skall tillämpas vid verkställandet.

Ett åläggande att förstöra plantmaterial skall förenas med hot om att en åtgärd som inte har skett enligt åläggandet kommer att vidtas på den försumliges bekostnad. Kostnaderna för sådant tvångsutförande betalas av statens medel och uppbärs hos den försumlige enligt lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).

12 §
Avförande ur registret

Om det vid en utförd inspektion konstateras att leverantören av plantmaterial inte uppfyller de krav som ställs i denna lag eller i stadganden eller föreskrifter som har utfärdats med stöd av den, bör växtkontrollmyndigheten ge vederbörande en anmärkning och vid behov fastslå en föreskriven tid, inom vilken de vid förrättningen observerade felen bör korrigeras.

Växtkontrollmyndigheten bör avföra ur registret den som inte trots anmärkning korrigerar de fel som noterats i hans verksamhet.

Den som avförts ur registret bör omedelbart utan skild ansökan på nytt införas i registret, då orsaken till avregistreringen avlägsnats.

13 §
Vite

Kontrollcentralen för växtproduktion kan förena ett förbud enligt 10 §, skyldigheten att lämna uppgifter enligt 8 § 2 mom. samt bestämmelsen enligt 11 § med vite. Kontrollcentralen beslutar också om utdömandet av vitet.

I beslut om föreläggande av vite får ändring inte sökas särskilt genom besvär.

14 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

1) producerar, saluför eller importerar plantmaterial för saluföring utan sådan fullmakt som avses i 3 § eller

2) saluför plantmaterial utan sådant plantintyg som avses i 5 § 2 mom.,

skall för brott mot lagen om plantmaterial dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.

På de myndigheters vägnar som nämns i 7 § anmäler kontrollcentralen för växtproduktion brott enligt 1 mom. till åtalsprövning. Anmälan behöver inte göras, om brottet som helhet betraktat skall anses som uppenbart ringa.

Om straff för brott mot tystnadsplikt som begås av en tjänsteman eller en offentligt anställd arbetstagare stadgas i 40 kap. 5 § strafflagen.

5 kap.

Särskilda stadganden

15 §
Avgifter, arvoden och ersättningar

För registrering och andra åtgärder enligt denna lag kan avgifter uppbäras till staten. Beträffande avgifter gäller i övrigt lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92).

Kontrollcentralen för växtproduktion kan till av densamma auktoriserade inspektörer som inte hör till landsbygdsnäringsförvaltningen betala arvoden och kostnadsersättningar för inspektioner och andra åtgärder.

16 §
Ändringssökande

I ett beslut som kontrollcentralen för växtproduktion eller en auktoriserad inspektör fattat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Ett beslut som har givits med stöd av 10 § 1 mom. skall iakttas trots att ändring sökts, om inte högsta förvaltningsdomstolen vid behandlingen av besvären förbjuder verkställigheten eller bestämmer att den skall avbrytas.

17 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Denna lag upphäver lagen den 12 april 1991 om plantmaterial (663/91).

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 169/94
JsUB 21/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.