1199/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Förordning om ändring av 32 § förordningen om studiestöd

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde

fogas till 32 § förordningen den 8 april 1994 (260/94) om studiestöd ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

32 §

Den maximiränta för studielån som avses i 8 § 1 mom. i den upphävda lagen om studiestöd justeras årligen av statsrådet räknat från den 1 januari med det antal procentenheter med vilket den genomsnittliga räntan för bankernas markdepositioner för den tolvmånadersperiod som har utgått i slutet av september föregående år har ändrats jämfört med den genomsnittliga räntan för en motsvarande period dessförinnan.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995. Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Utan hinder av vad som stadgas ovan fastställs räntan på studielån från ingången av år 1996 till 0,6 procentenheter lägre än vad den skulle vara på basis av ändringen i den genomsnittliga räntan för markdepositionerna.

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.