1192/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 3 mom. lagen den 21 december 1925 om Finlands Bank (365/25), sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1968 (790/68), samt

fogas till lagen en ny 24 a och 24 b §§ som följer:

24 §

Pension och familjepension beviljas av direktionen för Finlands Bank. Vid Finlands Bank finns ett pensionsombud, som har rätt att följa handläggningen av dessa ärenden i direktionen. Ändring i direktionens beslut i ärenden som gäller pension söks genom besvär hos försäkringsdomstolen i den ordning som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50). Besvärsrätt har pensionssökande och pensionstagare samt pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.


24 a §

Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut rörande pension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart inte lagenligt, kan försäkringsdomstolen på framställning av Finlands Banks direktion eller på ansökan av den som ärendet berör, efter att ha hört andra parter, undanröja beslutet och ta upp eller förordna ärendet till ny behandling. Efter att ha gjort nämnda framställning kan direktionen, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller utbetala pensionen i överensstämmelse med framställningen.

Försäkringsdomstolen kan ta upp till prövning besvär som anlänt efter besvärstidens utgång, om besvär på grund av vägande skäl inte sökts inom utsatt tid.

Om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån kan Finlands Banks direktion utan hinder av det tidigare beslutet behandla ärendet på nytt.

24 b §

I behandlingen i försäkringsdomstolen av ärenden som gäller tillämpningen av denna lag deltar de lekmannaledamöter som blivit förordnade enligt 24 a § lagen om statens pensioner.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att denna lag trätt i kraft. Stadgandet i 24 a § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller framställning görs för undanröjande av Finlands Banks direktions eller försäkringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i kraft.

RP 190/94
ShUB 30/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.