1191/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om ändring av lagen om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 8 § 1, 3 och 5 mom. samt 10 § lagen den 30 april 1964 om pension för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare (202/64), av dessa lagrum 8 § 3 och 5 mom. sådana de lyder i lag av den 21 december 1979 (941/79), samt

fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

8 §

Ändring i den kommunala pensionsanstaltens beslut i pensionsärenden söks genom besvär hos pensionsnämnden. Ändring i pensionsnämndens beslut söks genom besvär hos försäkringsdomstolen. Besvärsrätt har pensionssökande och pensionstagare samt pensionsombudet. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.


Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Beslut av pensionsanstalt och pensionsnämnd får delges part med posten. Om inte något annat visas i samband med besvären anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter den då beslutet postades under den adress som han uppgivit. Pensionsombudets besvärstid räknas från tidpunkten för beslutet.


Om ändringssökande gäller i övrigt vad som stadgas i lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

10 §

Grundar sig ett laga kraft vunnet beslut rörande pension på felaktig eller bristfällig utredning eller är det uppenbart inte lagenligt eller överensstämmande med pensionsstadgan, kan försäkringsdomstolen på framställning av pensionsanstalten eller på ansökan av den som ärendet berör, efter att ha hört andra parter, undanröja beslutet och ta upp eller förordna ärendet till ny behandling. Efter att ha gjort nämnda framställning kan pensionsanstalten, till dess ärendet avgjorts på nytt, tillfälligt inställa utbetalningen av pensionen eller utbetala pensionen i överensstämmelse med framställningen.

Kommunernas pensionsnämnd och försäkringsdomstolen kan ta upp till prövning besvär som anlänt efter besvärstidens utgång, om besvär på grund av vägande skäl inte sökts inom utsatt tid.

Om det är fråga om beviljande av förvägrad förmån eller ökning av beviljad förmån kan pensionsanstalten utan hinder av det tidigare beslutet behandla ärendet på nytt.

10 a §

För behandlingen av de ärenden på vilka denna lag tillämpas finns vid försäkringsdomstolen som i lagen om domstolen i fråga avsedda lekmannaledamöter två arbetsgivarledamöter och två arbetstagarledamöter samt ett tillräckligt antal suppleanter. Dessa skall vara förtrogna med tjänste- och arbetsförhållanden. Av dem deltar i försäkringsdomstolens sammanträden samtidigt en arbetsgivarledamot och en arbetstagarledamot.

Lekmannaledamöterna och deras suppleanter förordnas av statsrådet på framställning av justitieministeriet för tre år i sänder. Arbetsgivarledamöter och deras suppleanter förordnas på förslag av kommunala arbetsmarknadsverket samt arbetstagarledamöterna och deras suppleanter på förslag av de mest representativa centralorganisationerna för kommunala tjänsteinnehavare och arbetstagare. Förslagen skall innehålla två gånger så många kandidater som det behövs ledamöter och suppleanter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas när ändring söks i beslut som givits efter att den trätt i kraft. Stadgandet i 10 § 1 mom. tillämpas dock när ansökan eller framställning görs för undanröjande av pensionsanstaltens, pensionsnämndens eller försäkringsdomstolens beslut efter att lagen trätt i kraft.

Innan lagen trätt i kraft kan lekmannaledamöterna och deras suppleanter utnämnas för den mandatperiod som börjar vid ikraftträdandet och som kan vara kortare eller längre än vad som stadgas i 10 a §, dock ej längre än fyra år.

RP 190/94
ShUB 30/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.