1188/1994

Given i Helsingfors den 16 december 1994

Lag om temporär ändring av 91 § lagen om riksdagsmannaval

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 91 § lagen den 13 juni 1969 om riksdagsmannaval (391/69), sådan den lyder i lag av den 18 maj 1990 (434/90), temporärt ett nytt 3 mom. som följer:

91 §

Om en riksdagsman har valts till företrädare i Europaparlamentet skall valkretscentralnämnd utfärda fullmakt för den som enligt 8 a § riksdagsordningen för den tid som sistnämnda uppdrag handhas träder i stället för riksdagsmannen för att handha riksdagsmannauppdraget. Fullmakten har följande lydelse:

''Sedan N.N. vid det riksdagsmannaval som den ... förrättades i ... . valkrets valts till riksdagsman från och med ... till dess följande riksdagsmannaval förrättas, och då riksdagen vid val av företrädare i Europaparlamentet, som förrättades den ..., valt honom till företrädare i Europaparlamentet och då handhavandet av hans riksdagsmannauppdrag därför avbryts skall enligt 8 a § riksdagsordningen och 88 § lagen om riksdagsmannaval N.N., som är bosatt i ..., som suppleant för honom träda i hans ställe för att handha riksdagsmannauppdraget under den tid som riksdagsmannen sköter sitt uppdrag som företrädare i Europaparlamentet.

Detta intyg gäller som fullmakt för suppleant för riksdagsman.''

Ort och tid.


Denna lag träder i kraft den 19 december 1994 och gäller till dess att fullmakterna för de ledamöter som valts i det första valet av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 297/94
GrUB 8/94

Helsingfors den 16 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Anneli Jäätteenmäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.