1147/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av kemikalielagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89) 5 § 1 mom., 20 § 1 mom., 21 § 2 mom., 22 och 23 §§, 43 § 2 mom., 45 § 2 och 3 mom., 55 § 2 mom. och 57 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 5 § 1 mom., 21 § 2 mom., 55 § 2 mom. och 57 § i lag av den 3 augusti 1992 (766/92) samt 20 § 1 mom., 22 och 23 §§, 43 § 2 mom. och 45 § 2 och 3 mom. i lag av den 18 december 1992 (1412/92), som följer:

5 §
Tillsynsmyndigheter i centralförvaltningen

Den högsta tillsynen över iakttagandet av denna lag samt de stadganden och bestämmelser som utfärdas med stöd av den utövas av

1) social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på hälsan, samt av

2) vatten- och miljöstyrelsen i fråga om förebyggande och avvärjning av kemikalieskador på miljön.


20 §
Anmälningsskyldighet

Tillverkaren eller en representant som han utsett (anmälaren) skall göra en anmälan om ett nytt ämne till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral. Anmälan skall även göras om ett nytt ämne som ingår i ett preparat.


21 §
Begränsningar av överlåtelse

Har social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppmanat anmälaren att komplettera en bristfällig anmälan, räknas den tid som avses i 1 mom. från den tidpunkt då den kompletterade anmälan kom till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral.

22 §
Ändringsanmälan

Anmälaren skall göra en ändringsanmälan till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral, om han får nya uppgifter om ett ämne som avses i 20 § eller om dess verkningar på hälsan och miljön eller om användningssyftet eller tillverknings- och importmängderna i fråga om ämnet eller ett preparat som innehåller detta väsentligt har förändrats.

23 §
Tilläggsuppgifter

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan ålägga anmälaren att, så som anges närmare genom förordning, utöver de uppgifter som skall lämnas i anmälan ge uppgifter om ämnet och dess egenskaper och verkningar samt att göra nya undersökningar av dessa omständigheter, om det anses nödvändigt för bedömning av den risk som ämnet medför.

43 §
Förbud mot hantering av en kemikalie

Om avvärjningen av skador som avses i 1 mom. förutsätter snabba åtgärder, får social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om hälsoskador och vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador tillfälligt bestämma nödvändiga förbud, begränsningar och andra åtgärder som avses i 1 mom. Saken skall härvid utan dröjsmål hänskjutas till statsrådet.

45 §
Tillsynsmyndighetens förbud och begränsningar

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan i de fall som avses i 1 mom. för att förhindra hälsoskador samt vatten- och miljöstyrelsen för att förhindra miljöskador besluta om förbud mot introduktion på marknaden av en kemikalie, samt om förfarandet vid returnering eller anmälan angående fara som uppstått eller om att en kemikalie skall oskadliggöras på behörigt sätt.

Om den lokala myndighet som utövar tillsyn över iakttagandet av kemikalielagen anser det vara nödvändigt att i ett fall enligt 1 mom. vidta åtgärder som avses i 2 mom., skall tillsynsmyndigheten göra en framställning i saken till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral i fråga om hälsoskador och till vatten- och miljöstyrelsen i fråga om miljöskador.

55 §
Ändringssökande

Besvär får inte anföras över tillfälliga förbud eller begränsningar som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral eller vatten- och miljöstyrelsen har meddelat enligt 43 § 2 mom. Över ett beslut om föreläggande av vite som tillsynsmyndigheten har fattat med stöd av 51 § får inte anföras särskilda besvär.

57 §
Testlaboratorier

Sådan undersökning av kemikaliers fysiska och kemiska egenskaper samt verkningar på hälsan och miljön som förutsätts i denna lag samt de stadganden och bestämmelser vilka utfärdas med stöd av den och vars resultat tillställs myndigheterna skall vara utförd i ett laboratorium som social- och hälsovårdens produkttillsynscentral har godkänt såsom ett auktoriserat testlaboratorium eller som i övrigt iakttar god laboratoriepraxis. Laboratoriepersonalen skall vara behörig samt lokalerna och anordningarna lämpade för sitt ändamål.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan foga villkor, begränsningar och anvisningar till sitt godkännande av ett laboratorium.

Ett auktoriserat testlaboratorium skall underrätta social- och hälsovårdens produkttillsynscentral om väsentliga ändringar i sin verksamhet.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral kan återkalla godkännandet av ett testlaboratorium, om laboratoriet inte längre motsvarar förutsättningarna för godkännandet eller inte iakttar de villkor, begränsningar eller anvisningar som gäller dess versamhet.


Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

RP 119/94
ShUB 32/94
StoUB 3/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.