1131/1994

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 60 § kemikalielagen av den 14 augusti 1989 (744/89), sådant detta lagrum lyder i lag av den 18 december 1992 (1412/92), samt 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat:

1 §

För behandlingen av en sådan anmälan om ett nytt ämne som avses i 20 och 22 §§ kemikalielagen samt för undersökning i ett testlaboratorium som avses i 57 § uppbärs till staten en offentligrättslig avgift om vars storlek stadgas i 2-5 §§. Avgiften uppbärs av social- och hälsovårdens produktlillsynscentral.

2 §

För behandlingen av en reducerad anmälan enligt 8 § 2 mom. kemikalieförordningen (675/93) uppbärs 1 100 mark, om anmälan innehåller i 5 § 2 mom. social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (1642/93) avsedda uppgifter och undersökningsresultat.

För behandlingen av en reducerad anmälan uppbärs 3 400 mark, om anmälan innehåller i 5 § 1 mom. 1 punkten i ovan nämnda beslutet avsedda uppgifter och undersökningsresultat.

För behandlingen av en reducerad anmälan som gäller polymerer enligt 5 a § i social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (876/94) uppbärs 1 100 mark eller 3 400 mark beroende på hur omfattande anmälan är.

3 §

För behandlingen av en egentlig anmälan enligt 8 § 1 mom. kemikalieförordningen uppbärs 10 700 mark.

Om en egentlig anmälan innehåller resultaten av de undersökningar som avses i 4 § 3 mom. 1 och 2 punkten i social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan om nya ämnen (1642/93), uppbärs för behandlingen en tilläggsavgift om 2 800 mark. Om anmälan innehåller resultaten av undersökningar som avses i 4 § 3 mom. 3 punkten i beslutet, uppbärs för behandlingen av anmälan en tilläggsavgift om 10 800 mark.

4 §

För behandlingen av tillägsuppgifter som avses i 5 § 3 eller 4 mom. i social- och hälsovårdsministeriets beslut om förfarandet vid anmälan av nya ämnen uppbärs en avgift enligt 2 § 2 mom. eller 3 § 1 mom., minskad med beloppet av den tidigare uppburna avgiften.

5 §

För undersökningar som utförs i ett i 57 § kemikalielagen avsett testlaboratorium, som undersöker kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper eller verkningar på miljön, uppbärs avgiften enligt prestationens självkostnadsvärde.

Om den avgift som skall uppbäras för undersökningar som utförs i ett testlaboratorium som undersöker kemikaliers inverkan på hälsan stadgas särskilt.

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral uppbär 500 mark för beslut som gäller godkännande av i 57 § kemikalielagen avsedda auktoriserade testlaboratorier.

6 §

Detta beslut träder i kraft den 15 december 1994.

Genom beslutet upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 30 december 1993 om avgifter som med stöd av kemikalielagen uppbärs till social- och hälsovårdsministeriet (1643/93) jämte ändringar.

Helsingfors den 9 december 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.