1128/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om ändring av polisförvaltningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

ändras i polisförvaltningsförordningen av den 24 april 1992 (359/92) 9 § 2 mom., 10 § 2 mom., 11 §, 19 § 2 mom. 8 punkten, 20-22 § och mellanrubriken före 20 §, 24, 25 och 28 §§ och 29 § 3 mom. samt

fogas till förordningen nya 25 a och 28 a §§ som följer:

9 §

Inrikesministeriet fastställer verksamhetsområdena för centralkriminalpolisens regionala enheter.

10 §

Inrikesministeriet fastställer verksamhetsområdena för skyddspolisens regionala enheter.

11 §

Inrikesministeriet fastställer verksamhetsområdena för rörliga polisens regionala enheter.

19 §

Dessutom fordras


8) av polismästare och biträdande polismästare vid polisinrättningen i Brahestad, Fredrikshamn, Hangö, Jakobstad, Nystad och Nådendal, med undantag av de biträdande polismästare som nämns i 1 punkten, byråföreståndare, byråchef vid centralkriminalpolisen, överinspektör och inspektör vid skyddspolisen samt av andra än ovan nämnda polismän som hör till polisbefälet tjänsteexamen för polisbefäl eller högskoleexamen och förtrogenhet med uppgiftsområdet,


Besättande av tjänster och beviljande av tjänstledighet samt bisysslor
20 §

Chefen för centralkriminalpolisen och chefen för skyddspolisen utnämns av republikens president på framställning av statsrådet utan att tjänsten har varit ledigförklarad.

Inrikesministeriet utnämner föreståndarna för polisinstitutet och polisskolan, föreståndaren för polishundsinrättningen och chefen för polisdepån samt på framställning av länsstyrelsen polismestaren och biträdande polismästarna vid polisinrättningen i Helsingfors.

21 §

Länsstyrelsen utnämner länsmän och biträdande länsmän samt andra än i 20 § 2 mom. nämnda polismästare och biträdande polismästare.

Om utnämndande till tjänster inom utsökningsväsendet stadgas i förordningen om utbildningsväsendet (158/85).

22 §

En polisinrättning, ett länsmansdistrikt, centralkriminalpolisen, skyddspolisen, rörliga polisen, polisinstitutet, polisskolan, polishundsinrättningen och polisdepån utnämner andra än i 20 och 21 §§ nämnda tjänstemän som är underställda dem samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

24 §

Tjänstledighet beviljas av den utnämnande myndigheten med de undantag som stadgas i 2 och 3 mom.

En tjänsteman som nämns i 20 § 1 mom. beviljas tjänstledighet av statsrådet. En tjänsteman som nämns i 20 § 1 mom. beviljas dock tjänstledighet av inrikesministeriet när det är fråga om tjänstledighet som han har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet som varar högst ett år.

Polisinrättningen och länsmansdistriktet beviljar tjänstledighet även för en av inrikesministeriet och länsstyrelsen utnämnd tjänsteman som är underställd nämnda myndighet när det är fråga om tjänstledighet som tjänstemannen har rätt till med stöd av lag eller tjänstekollektivavtal eller när det är fråga om annan tjänstledighet för en tid av högst ett år.

25 §

Beslut om utnämning av en person till tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen fattas av den utnämnande myndigheten med de undantag som stadgas i 2 och 3 mom.

Beslut om utnämning av en person till biträdande polismästare fattas av polisinrättningen och till biträdande länsman av länsmansdistriktet när det är fråga om tjänsteförhållande för viss tid som varar högst ett år.

En tjänsteman som avses ovan i 20 § 1 mom. utnämns till tjänsteförhållande för viss tid av högst ett år av inrikesministeriet och över ett år av statsrådet.

25 a §

Bisysslotillstånd beviljas av den utnämnande myndigheten. En tjänsteman som nämns i 20 § 1 mom. beviljas dock bisysslotillstånd av inrikesministeriet.

En tjänsteman skall utan dröjsmål anmäla en bisyssla som nämns i 18 § 3 mom. statstjänstemannalagen till den myndighet som avses ovan i 1 mom.

28 §

Den utnämnande myndigheten säger upp en tjänsteman med stöd av 25 eller 26 § statstjänstemannalagen. Den utnämnande myndigheten upplöser även ett tjänsteförhållande.

Respektive ämbetsverk säger upp en tjänsteman med stöd av 27 § statstjänstemannalagen. En tjänsteman som nämns ovan i 20 § 1 mom. sägs dock upp av inrikesministeriet samt ovan i 20 § 2 mom. nämnda chefen för ämbetsverk av den utnämndande myndigheten.

28 a §

Beslut om varning som ges en tjänsteman, om permittering och om ändring av ett tjänsteförhållande till tjänsteförhållande på deltid fattas av den utnämnande myndigheten. Beträffande en tjänsteman som nämns i 20 § 1 mom. fattas beslutet dock av inrikesministeriet.

29 §

I reglementet kan bestämmas om enhetens uppdelning på verksamhetsenheter, tjänstemännens uppgifter och ordnandet av arbetsfördelningen. I reglementet kan även ärenden som enligt förordning skall avgöras av enhetens chef anförtros en annan tjänsteman vid enheten för avgörande.


Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.