1123/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Förordning om Skärgårdshavets nationalpark

På föredragning av miljöministern stadgas med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 23 februari 1923 om naturskydd (71/23) och 5 § lagen den 20 augusti 1982 om Skärgårdshavets nationalpark (645/82):

1 §
Förbud

I Skärgårdshavets nationalpark är det förbjudet att

1) uppföra byggnader och konstruktioner och att anlägga vägar,

2) dika, ta marksubstanser eller på annat sätt skoda markgrund, berggrund eller havsbotten;

3) ta eller skada träd, buskar och andra växter eller växtdelar,

4) döda, fånga eller ofreda vilda ryggradsdjur eller förstöra deras bon och att fånga eller samla ryggradslösa djur samt

5) slå läger och att göra upp öppen eld.

I nationalparken är det även förbjudet att vidta andra åtgärder som kan inverka ogynnsamt på naturförhållandena, landskapsbilden eller på växt- och djurarternas fortbestånd.

2 §
Tillåtna åtgärder

I Skärgårdshavets nationalpark är det, så länge områdets syfte inte äventyras, tillåtet att

1) uppföra sådana byggnader och konstruktioner och att anlägga sådana stigar som behövs för skötseln och övervakningen samt forskningen på området, för information till allmänheten, för friluftsliv och för besök på området,

2) plocka bär och matsvamp,

3) bedriva mete och pilkfiske,

4) återställa den naturliga utvecklingen i området,

5) sköta den traditionella miljön samt restaurera och underhålla byggnader och kontruktioner, som hör till dessa miljöer,

6) vidta åtgärder som behövs för räddningstjänst och brandskydd samt

7) utföra kartläggnings- och lantmäteriarbeten.

I nationalparken är det tillåtet att tillfälligt slå läger och göra upp öppen eld på platser som anvisas i ordningsstadgan.

3 §
Tillåtna åtgärder för försvarsmakten och gränsbevakningsväsendet

I Skärgårdshavets nationalpark är med tillstånd av Forststyrelsen sådana åtgärder tillåtna som behövs för

1) upprätthållandet av försvarsberedskapet,

2) tryggande av försvarsmaktens sjöfart,

3) försvarsmaktens territorialövervakning, samt

4) uppgifter som enligt stadganden åligger gränsbevakningsväsendet.

4 §
Åtgärder med tillstånd av Forststyrelsen

Med tillstånd av Forststyrelsen är det i Skärgårdshavets nationalpark, om syftet med den inte utsätts för fara, tillåtet att

1) för forskning eller i något annat vetenskapligt syfte eller för undervisning avliva och fånga djur, ta mineralprov samt samla växter och växtdelar,

2) decimera antalet individer av en växt- eller djurart, om arten har förökat sig för mycket eller annars har blivit skadlig,

3) fiska,

4) utföra forskningsarbete enligt fornminneslagen (295/63),

5) bedriva geologisk forskning och malmletning,

6) underhålla vägar och farleder, el- och telefonlinjer samt el-, telefon- och radioanläggningar samt

7) bygga och underhålla sjösäkerhetsanordningar samt trafikmärken och ljussignaler för farleder.

För personer som är fast bosatta i byar som helt eller delvis ligger inom samarbetsområdet för Skärgårdshavets nationalpark är det tillåtet att med forststyrelsens tillstånd jaga i nationalparken eller del av den.

Forststyrelsen kan från nationalparksområdet på villkor som den finner lämpliga, för husbehov överlåta till dem som är bosatta inom samarbetsområdet för nationalparken och av särskilda skäl även till andra skärgårdsbor ved och boskapsfoder.

5 §
Underhålls- och dispositionsplan

För skötseln och användningen av skärgårdshavets nationalpark utarbetas en underhålls- och dispositionsplan. Underhålls- och dispositionsplanen (stomplanen) fastställs av miljöministeriet.

6 §
Särskilda stadganden

De stadganden enligt vilka vissa åtgärder är tillåtna inom området för Skärgårdshavets nationalpark medför inte för någon bättre rätt än han annars åtnjuter.

Miljöministeriet kan tillåta även andra än i 2 och 4 §§ nämnda åtgärder, som inte strider mot syftet med nationalparken och som behövs för en ändamålsenlig skötsel eller användning av den.

7 §
Förvaltningen av nationalparken

Skärgårdshavets nationalpark är i Forststyrelsens besittning och vård.

För att främja skötseln och användningen av nationalparken och för att utveckla samarbetsområdet för nationalparken biträds Forststyrelsen av nationalparkssektionen i den delegation som avses i förordningen (1124/94) om delegationen för Skärgårdshavet.

8 §
Närmare föreskrifter och anvisningar

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av miljöministeriet.

Anvisningar för fastställandet av gränserna för Skärgårdshavets nationalpark meddelas av Lantmäteristyrelsen.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1994.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 23 december 1982 om Skärgårdshavets nationalpark (1040/82).

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pirjo Rusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.