1113/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 2 mom. och 15 § 1 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78),

av dessa lagrum 15 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 4 juli 1980 (526/80), och

fogas till 10 §, sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 1 november 1991 (1301/91), ett nytt 4 mom. som följer:

10 §

Med avvikelse från 1 mom. kvittas sådant förskott som skall återbäras för skatteåret 1993 mot skatterest den 31 december 1994.

14 §

Utdelningen skall justeras, om väsentliga förändringar i grunderna beräknas ändra den fastställda utdelningen. Justeringen skall senast göras antingen i samband med redovisningen av förskottsinnehållningen för skatteårets sista månad eller i samband med redovisningen under den andra månaden som följer efter den månad då beskattningen för föregående skatteår slutförts beroende på vilken av dessa tidpunkter som infaller senare. Innan utdelningen fastställs och justeras skall finansministeriet höra kommunernas centralorganisation, kyrkostyrelsen, det ortodoxa kyrkosamfundets kyrkostyrelse och folkpensionsanstalten.


15 §

Den debiterade förskottsinnehållning som influtit redovisas månatligen till skattetagarna enligt den utdelning som avses i 14 §.Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 235/94
StaUB 64/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.