1109/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av inkomstskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i inkomstskattelagen av den 30 december 1992 (1535/92) 151 § 1 och 2 mom., av dessa lagrum 1 mom. sådant det lyder i lag av den 30 december 1993 (1502/93), samt

fogas till lagen en ny 149 a § som följer:

149 a §
Anpassningsavdrag

Om fysiska personer eller dödsbon som bedriver jordbruk eller makar som gemensamt bedriver jordbruk vid utgången av 1993 har haft minst 280 000 mark i långfristiga skulder som hänför sig till jordbruk och avses i 149 § 4 mom., eller om delägare i en beskattningssammanslutning som bedriver jordbruk vid utgången av 1993 har haft minst 280 000 mark i långfristiga skulder som hänför sig till sammanslutningens jordbruk och avses i 149 § 4 mom., görs från ovan avsedda inkomst av jordbruk på yrkande av den skattskyldige ett extra avdrag (anpassningsavdrag) i beskattningarna för 1995-1999.

Anpassningsavdragets maximibelopp är för de år det beviljas sammanlagt 50 procent av det skuldbelopp som överstiger 280 000 mark. Om vid beskattningen för 1993 det sammanlagda beloppet av den skattskyldiges eller makarnas andra skattepliktiga tillgångar än sådana som hänför sig till jord- och skogsbruk emellertid överstiger 1 000 000 mark, skall det överskjutande beloppet dras av från anpassningsavdragets maximibelopp. Beloppet av det avdrag som görs under skatteåret får vara högst 25 procent av avdragets maximibelopp, dock högst beloppet av den företagsinkomst av jordbruket som skall fördelas. Avdraget görs från förvärvsinkomstandelen av den företagsinkomst av jordbruket som skall fördelas och till den överskjutande delen från kapitalinkomstandelen.

Såsom ovan i 1 mom. nämnd skuld betraktas också lån som upptagits för den 1 maj 1994, om skulden hänför sig till förvärv av en gårdsbruksenhet eller en del därav, och överlåtelsehandlingen har upprättats eller ett föravtal om överlåtelsen ingåtts 1993.

Yrkande om anpassningsavdrag skall framställas innan beskattningen för det skatteår som yrkandet gäller har slutförts.

Om gårdsbruksenheten säljs genom frivilligt köp under 1995-2000 mister den skattskyldige det anpassningsavdrag som beviljats vid beskattningarna för 1995-1999. Skattebyrån rättar beskattningen för dessa år med iakttagande i tillämpliga delar av vad som stadgas om skatterättelse i beskattningslagen. Skatterättelse kan verkställas även om förutsättningarna härför saknas.

Såsom i denna paragraf nämnd skuld betraktas inte skuld där den skattskyldiges far eller mor antingen ensam eller tillsammans med maken är borgenär.

151 §
Fysiska personers och dödsbons förluster för skatteår före 1993

Fysiska personers och dödsbons vid statsbeskattningen fastställda förluster från skatteår före skatteåret 1993 skall dras av från skatteårets vid statsbeskattningen fastställda förvärvsinkomst och den överskjutande delen från kapitalinkomsten. Den förlust som vid statsbeskattningen har fastställts för gårdsbruk skall dock först dras av högst till ett belopp som motsvarar det sammanlagda beloppet av den i skatteårets förvärvsinkomst och kapitalinkomst ingående företagsinkomsten av jordbruket som skall fördelas, från vilken företagsinkomst har dragits av anpassningsavdraget för skatteåren 1995-1999, och antingen kapitalinkomsten av skogsbruket efter att skogsavdrag, utgiftsreservering och utgifter för förvärvande av skogsinkomst har dragits av eller den nettoinkomst av skogsbruk som avses i 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk, samt värdet av skattepliktigt leveransarbete.

Fysiska personers och dödsbons vid kommunalbeskattningen fastställda förluster från skatteår före skatteåret 1993 skall vid kommunalbeskattningen dras av från skatteårets inkomst. Förluster från någon annan fastighetsinkomstkälla än en gårdsbruksenhet kan dock inte dras av. Av förlust från en rörelseinkomstkälla och en yrkesinkomstkälla dras av högst ett belopp som motsvarar förvärvsinkomstandelen av den näringsinkomst som ingår i skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen. Förlust som hänför sig till gårdsbruk dras av högst till det sammanlagda beloppet av den i skatteårets inkomst vid kommunalbeskattningen ingående förvärvsinkomstandelen av jordbruket, från vilken förvärvsinkomstandel har dragits av anpassningsavdraget för skatteåren 1995-1999, och den nettoinkomst av skogsbruk som avses i 11 § inkomstskattelagen för gårdsbruk samt värdet av skattepliktigt leveransarbete.Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 173/94
StaUB 44/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.