1105/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 juni 1968 om beskattning av inkomst av näringsverksamhet (360/68) 61 a §, vilken temporärt fogats till lagen genom lag av den 29 december 1989 (1339/89) samt

fogas till 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom lagar av den 13 februari 1987, den 14 juli 1989, den 21 december 1990 och den 30 december 1992 (130/87, 661/89, 1164/90 och 1539/92) ett nytt 2 mom. i stället för det 2 mom. som upphävts genom nämnda lag av den 21 december 1990, som följer:

6 §

Dividend som ett samfund får från ett utländskt samfund är inte skattepliktig inkomst, om mellan hemviststaten för det samfund som betalar dividenden och Finland är i kraft ett avtal för att undvika dubbelbeskattning som har varit i kraft även den 1 januari 1995 och om

1) de aktier eller andelar som ägs av dividendtagaren medför ett röstetal om minst 10 procent av det sammanlagda röstetalet i det samfund som delar ut dividenden, eller

2) dividendtagaren direkt innehar minst 25 procent av kapitalet i det samfund som delar ut dividenden.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagen tillämpas första gången vid beskattningen för 1995.

RP 157/94
StaUB 50/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.