1103/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om ändring av lagen om skatteuppbörd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 18 a § 1 mom. lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), sådant det lyder i lag av den 10 januari 1986 (13/86), samt

fogas till lagen ett nytt 1 b kap. som följer:

1 b kap.

Ansvar för skatt

4 d §

För skatter, avgifter och andra prestationer som uppbärs hos en skatt- eller betalningsskyldig med stöd av denna lag skall följande personer ansvara som för egen skatt:

1) bolagsman i öppet bolag,

2) ansvarig bolagsman i kommanditbolag,

3) delägare i dödsbo och

4) delägare i samfälld förmån till den del som motsvarar hans andel.

Ett konkursbo svarar för den fastighetsskatt som för åren efter det år då konkursen inleddes påförts en fastighet som hör till konkursboets tillgångar.

Om en fastighet har skaffats för ett bolags eller något annat sådant samfunds räkning som ännu inte har bildats, ansvarar bolaget eller samfundet för den fastighetsskatt som påförts fastigheten för det år då bolaget eller samfundet har införts i registret.

Ett aktiebolag eller andelslag ansvarar som för egen skatt för skatter, avgifter och andra prestationer vilka för verksamhet som bedrivits före registreringen har påförts dem som handlat för aktiebolagets eller andelslagets räkning.

Ansvarsstadgandena i 1-4 mom. tillämpas om inte något annat stadgas om ansvar på något annat ställe i skattelagstiftningen.

4 e §

Skatter, avgifter och andra prestationer skall påföras den skatt- eller betalningsskyldige och de för dem ansvariga personerna solidariskt. De ansvariga personerna skall antecknas i länsskatteverkets skatte- eller debiteringsbeslut eller på debetsedeln eller inbetalningskortet.

Har en i 1 mom. avsedd anteckning om ansvaret inte gjorts, skall länsskatteverket i mån av möjlighet höra den som skall påföras ansvaret och fatta ett särskilt beslut om att han skall åläggas ansvaret för betalningen av skatt, avgifter eller andra prestationer solidariskt med den skatt- eller betalningsskyldige.

Om rättelse av påförande av ansvar enligt 1 mom. och om sökande av ändring gäller vad som på något annat ställe i skattelagstiftningen stadgas om rättelse och ändringssökande. I beslut om påförande av ansvar enligt 2 mom. får dock ändring alltid sökas hos länsrätten inom 60 dagar från delfåendet av beslutet. Vid sökande av ändring för skattetagarens räkning är tiden dock 30 dagar från det beslutet fattades.

Om ett sådant stadgande om förfarandet vid påförande av ansvar som avviker från denna paragraf ingår på något annat ställe i skattelagstiftningen, skall detta stadgande tillämpas i stället för denna paragraf.

18 a §

Efter det sex år förflutit från utgången av beskattningsåret och av det motsvarande år då skogsvårdsavgift har debiterats upphör den månatliga redovisningen av skatter och skogsvårdsavgift, och till skattetagarna lämnas en särskild redovisning (slutredovisning). För året före slutredovisningen uppgörs ingen rättelseredovisning.Denna lag träder i kraft den 15 december 1994.

Lagens 18 a § tillämpas första gången på redovisningar för skatteåret 1988.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 133/94
StaUB 56/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.