1100/1994

Given i Helsingfors den 8 december 1994

Lag om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Vid verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik tillämpas denna lag till de delar det inte föreskrivs eller bestäms särskilt därom i Europeiska gemenskapens rättsakter.

2 §
Behörig myndighet

Den allmänna verkställigheten av denna lag ankommer på jord- och skogsbruksministeriet, om inte något annat stadgas i lag eller bestäms med stöd av den om verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Jord- och skogsbruksministeriet är även den behöriga myndighet i medlemsstaten som avses i Europeiska gemenskapens rättsakter om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

Jord- och skogsbruksministeriet kan för något ärende eller någon grupp av ärenden genom sitt beslut överföra uppgifter som hör till dess behörighet enligt 1 mom. till någon annan myndighet som det utser inom sitt förvaltningsområde samt till en myndighet inom något annat förvaltningsområde, på villkor att det avtalas särskilt om överföringen av uppgifter, uppgifternas omfattning och förfarandena i anslutning till detta mellan jord- och skogsbruksministeriet och ministeriet i fråga. När uppgifter handhas kan sammanslutningar inom jordbruks- eller trädgårdsbranschen anlitas vid behov.

2 kap.

Övervakning och straff

3 §
Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet leder och övervakar att rättsakterna om Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik iakttas.

Vid övervakningen anlitas jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, kontrollcentralen för växtproduktion, anstalten för veterinärmedicin och livsmedel samt övriga ämbetsverk och inrättningar som lyder under jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdsnäringsdistrikten eller av dessa bemyndigade inspektörer samt kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter. Även livsmedelsverket och tullmyndigheterna kan anlitas vid övervakningen av verkställigheten av denna lag. Jord- och skogsbruksministeriet kan dessutom bestämma att sammanslutningar inom jordbruks- och trädgårdsbranschen får anlitas när övervakningen verkställs. Polisen skall vid behov lämna handräckning vid övervakningen.

4 §
Rätt att få information

De anställda hos en myndighet som utför övervakning har rätt att få tillgång till de försäljnings-, inköps-, bokförings-, lagrings-, transport- och övriga handlingar som behövs för övervakning, uppföljning och rapportering enligt denna lag samt till övriga uppgifter som behövs om jordbruks- och trädgårdsprodukter, produktion och hantering av produkterna, handel, import och export, lagring, förädling och transport hos personer och företag som bedriver sådan samt annan med dessa jämförbar verksamhet och hos statliga och kommunala myndigheter, statens ämbetsverk och inrättningar samt hos producentsammanslutningar inom jordbruks- och trädgårdsbranschen.

Den i 1 mom. avsedda rätten att få information gäller även sådana uppgifter, som då de gäller privat affärs- eller yrkesverksamhet, bokföring, beskattning eller en enskild persons ekonomiska ställning skall hållas hemliga.

5 §
Inspektionsrätt

De som är anställda hos en myndighet och utför övervakning har rätt att inspektera jordbruks- och trädgårdsprodukter, i vilka förhållanden de produceras, byggnader och anläggningar som används vid produktionen, förädlingsanläggningar, lager, utrustning, transportmateriel och odlingar samt andra sådana förhållanden som ansluter sig till verkställigheten av Europeiska gemenskapens gemensamma jordbrukspolitik.

De som utför övervakning har rätt att utan ersättning ta prov i den omfattning övervakningen förutsätter.

6 §
Tystnadsplikt

Den som vid övervakningen av att denna lag iakttas eller vid utförandet av undersökningsuppgifter eller andra uppgifter som hänför sig till övervakningen har erhållit uppgifter om en enskild persons eller ett företags ekonomiska ställning, affärs- eller yrkeshemlighet eller en enskild persons personliga omständigheter, får inte utan samtycke av den som saken gäller för utomstående yppa eller för enskild nytta utnyttja information han fått på detta sätt.

Vad 1 mom. stadgar hindrar inte att uppgifter och handlingar lämnas till

1) statliga och kommunala myndigheter för utförande av uppgifter enligt denna lag,

2) åklagar-, polis- och tullmyndigheter för utredande av brott,

3) domstol eller myndighet som prövar sökande av ändring i ett ärende enligt denna lag som en myndighet har anhängiggjort, eller

4) då ett internationellt avtal som är förpliktande för Finland så förutsätter.

7 §
Skyldighet att bistå

Jordbruks- och trädgårdsproducent, köpmän, importörer, exportörer, lagerhållare, företrädare för livsmedelsindustrin eller en organisation i branschen eller någon annan i denna lag avsedd näringsidkare är på övervakningsmyndighetens uppmaning skyldig att bistå vid inspektionen samt att på egen bekostnad för granskning överlåta handlingar och uppgifter som framgår av de handlingar han förfogar över och som behövs för verkställigheten av den gemensamma jordbrukspolitiken. Detta gäller också handlingar som skall hållas hemliga.

8 §
Straffstadgande

Den som uppsåtligen eller av grov vårdslöshet

1) vägrar lämna uppgifter eller handlingar som begärts av en i denna lag avsedd övervakningsmyndighet eller lämnar denna oriktiga uppgifter,

2) hindrar övervakningsmyndigheten från att utföra övervakning som avses i denna lag, eller

3) på något annat sätt bryter mot stadganden om den gemensamma jordbrukspolitiken eller mot föreskrifter som en myndighet utfärdat med stöd av dem eller denna lag,

skall för brott mot bestämmelserna om verkställighet av den gemensamma jordbrukspolitiken dömas till böter, om inte strängare straff stadgas i någon annan lag.

Den person eller myndighet som utför övervakning behöver inte till förundersökningsmyndigheten anmäla en förseelse som med tanke på helheten kan anses som uppenbart ringa.

3 kap.

Särskilda stadganden

9 §
Åland

Denna lag tillämpas också i landskapet Åland i fråga om ärenden som med stöd av självstyrelselagen för Åland (1144/91) omfattas av rikets lagstiftningsbehörighet. De uppgifter som då åligger landsbygdsnäringsdistrikten och kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter sköts av länsstyrelsen i landskapet Åland och kommunstyrelserna eller av kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter.

10 §
Förhållande till annan lagstiftning

Vid beviljande, betalning, återkrav och övervakning av stöd enligt den gemensamma jordbrukspolitiken iakttas i tillämpliga delar lagen om det förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/92) om inte något annat stadgas i lag eller bestäms med stöd av den.

11 §
Närmare bestämmelser

Jord- och skogsbruksministeriet utfärdar närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag.

12 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 149/94
JsUB 15/94

Helsingfors den 8 december 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.