1060/1994

Given i Helsingfors den 30 november 1994

Förordning om tjänster som alltid besätts för viss tid

På föredragning av finansministern stadgas med stöd av 9 § 3 mom. och 23 § 4 mom. statstjänstemannalagen av den 19 augusti 1994 (750/94):

1 §

Följande tjänster besätts för viss tid, dock för högst fem år i sänder:

1) i utrikesministeriet tjänst som lagstiftningsråd,

2) i justitieministeriet vid lagberedningsavdelningen tjänsten som avdelningschef samt tjänsten som biträdande avdelningschef som lagstiftningsdirektör och tjänst som lagstiftningsråd, dock inte vid granskningsbyrån, samt vid dataombudsmannens byrå tjänsten som dataombudsman,

3) i försvarsministeriet tjänst som generalsekreterare och tjänst som allmän sekreterare,

4) i finansministeriet vid avdelningen för utvecklande av förvaltningen tjänsten som avdelningschef samt vid Statens ekonomiska forskningscentral tjänsterna som överdirektör och forskningsdirektör,

5) i undervisningsministeriet tjänst som lagstiftningsråd,

6) i jord- och skogsbruksministeriet tjänst som lagstiftningsråd och vid lantbrukets forskningscentral tjänst som forskningsdirektör och tjänst som forskningsprofessor samt vid skogsforskningsinstitutet tjänst som forskningsdirektör,

7) i social- och hälsovårdsministeriet tjänst som lagstiftningsråd, samt

8) i miljöministeriet tjänst som lagstiftningsråd.

2 §

Tjänsten som statssekreterare vid statsrådets kansli besätts för viss tid, högst för statsministerns mandattid.

3 §

Tjänsten som direktör vid Helsingfors kriminalpolitiska institut, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna, besätts för högst tre år i sänder och tjänsten som direktör vid rättspolitiska forskningsinstitutet för högst fyra år i sänder.

4 §

Tjänsterna som landshövding besätts för viss tid, högst åtta år i sänder.

5 §

Tjänsten som riksförlikningsman vid arbetsministeriet besätts för fyra år i sänder.

6 §

En tjänst som har inrättats för viss tid besätts för högst denna tid.

7 §

Om en person som utnämnts för viss tid till en tjänst som nämns i denna förordning, eller tjänsten som kanslichef, statssekreterare och understatssekreterare vid ett ministerium, från förut innehar en statlig tjänst, är han tjänstledig från denna under den tid han innehar den först avsedda tjänsten. Detta gäller dock inte tjänstemän som från förut innehar en tjänst för viss tid eller annars tidsbegränsat.

8 §

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Om en tjänst om vilken stadgas i denna förordning inte med stöd av tidigare stadganden har varit en sådan tjänst som alltid skall besättas för viss tid, skall denna förordning dock tillämpas på besättandet av tjänsten först när tjänsten första gången efter det förordningen trätt i kraft ledigförklaras eller meddelas vara vakant.

Helsingfors den 30 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.