1034/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om lantmäteriverket

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

upphävs i förordningen den 30 december 1993 om lantmäteriverket (1631/93) 15 § 1 mom., samt

ändras 6 §, 9 § 1 mom., 12 § 2 och 3 mom., 13 §, rubriken före 14 § och 14 §, som följer:

6 §

Direktionen har till uppgift att besluta om

1) de allmänna riktlinjerna för lantmäteriverkets verksamhet och om utvecklingsprojekt som är betydelsefulla för verket,

2) förslaget till budget för lantmäteriverket, verksamhets- och ekonomiplanen samt planen på lång sikt,

3) lantmäteriverkets funktionella mål,

4) ställföreträdare för generaldirektören på framställning av denne, samt

5) andra ärenden, som för lantmäteriverket är vittsyftande och principiellt viktiga och som direktionen tar upp på framställning av generaldirektören.

9 §

Ärenden som hör till lantmäteriverket och som inte behandlas i direktionen avgörs av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen.


12 §

Överdirektören, lantmäteriråden, direktörerna och lantmäteridirektörerna utnämns av generaldirektören.

Innehavarna av övriga tjänster inom centralförvaltningen utnämns av generaldirektören, om inte något annat bestäms i arbetsordningen, innehavarna av övriga tjänster i en lantmäteribyrå av lantmäteridirektören samt innehavarna av övriga tjänster inom riksomfattande produktions- och serviceenhet av direktören.

13 §

Om ingående av arbetsavtal bestäms i arbetsordningen.

Beslut om tjänstledighet i vissa fall
14 §

Om beviljande av tjänstledighet som avses i 21 § 1 mom. statstjänstemannaförordningen för andra tjänstemän vid lantmäteriverket än generaldirektören bestäms i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.