1027/1994

Given i Helsingfors den 28 november 1994

Förordning om ändring av förordningen om statens tjänstekollektivavtal

På föredragning av finansministern

ändras i förordningen den 23 december 1987 om statens tjänstekollektivavtal (1203/87) 9 § 2 mom., sådant det lyder i förordning av den 27 maj 1994 (403/94), och 10 § 2 mom., samt

fogas till 9 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer:

9 §
Vissa behörighetsarrangemang

Med undantag av vad som stadgas i 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal fattas beslut om de till en tjänst utnämnda tjänstemännens avlöning då det är fråga om sådana ämbetsverk eller inrättningar, för vilkas verksamhetsutgifter anvisas anslag under ett enda omkostnadsmoment, av

1) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde,

2) inrikesministeriet i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen, om ärendet gäller två eller flera län eller riksomfattande enheter,

3) länsstyrelsen i fråga om de underställda registerbyråerna och den underställda lokala polisen samt polisinrättningen i Helsingfors i fråga om ärenden som gäller den, såvida inte ärendet med stöd av 2 punkten skall avgöras av inrikesministeriet,

4) finansministeriet i fråga om statens pensionsnämnd,

5) undervisningsministeriet i fråga om cheferna för centret för internationellt personutbyte, Institutet för Ryssland och Östeuropa, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, statens allmänbildande läroanstalter och statliga yrkesläroanstalter,

6) social- och hälsovårdsministeriet i fråga om prövningsnämnden, arbetslöshetsnämnden, rättsskyddscentralen för hälsovården och statens förläggning för asylsökande samt forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården i fråga om statens skolhem och statens sinnessjukhus samt

7) arbetsministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde.

Beslut om de till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) utnämnda tjänstemännens avlöning fattas, med avvikelse från vad som stadgas i 5 § 2 mom. 2 punkten lagen om statens tjänstekollektivavtal, då det är fråga om sådana ämbetsverk eller inrättningar, för vilkas verksamhetsutgifter anvisas anslag under ett enda omkostnadsmoment, av

1) justitieministeriet i fråga om detta ministeriums förvaltningsområde samt

2) den utnämnande myndigheten i fråga om cheferna för de ämbetsverk beträffande vilka gäller att beslut om tjänstemännens avlöning i enlighet med 2 mom. 3-7 punkten fattas av någon annan myndighet, samt i fråga om den lokala polisen och de riksomfattande enheterna vid polisen.


10 §
Arbetsgivartjänstemän

Arbetsgivartjänstemän är de tjänstemän som utnämnts till en arbetsgivartjänst samt de tjänstemän som huvudsakligen sköter uppgifterna i en arbetsgivartjänst eller uppgifter enligt 3 mom. 5 punkten och som utnämnts till ett tjänsteförhållande i enlighet med 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen.Denna förordning träder i kraft den 1 december 1994.

Helsingfors den 28 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.