987/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av 20 kap. 5 § kyrkolagen

I enlighet med kyrkomötets förslag och riksdagens beslut

ändras i kyrkolagen av den 26 november 1993 (1054/93) 20 kap. 5 §, som följer:

20 kap.

Kyrkomötet

5 §
Val av lekmannaombud

Röstberättigade i val av lekmannaombud är lekmannamedlemmarna i kyrkofullmäktige eller församlingsråden och gemensammakyrkofullmäktige. Vid förhinder för en medlem har suppleanten rösträtt. När samma person är medlem både i församlingsrådet och i gemensamma kyrkofullmäktige, träder hans suppleant i gemensamma kyrkofullmäktige i hans ställe. Varje röstberättigad får rösta på en kandidat på kandidatlistan.

Vid fastställandet av valresultatet omräknas det antal röster som kandidaterna har erhållit i varje församling så att rösterna står i proportion dels till församlingens folkmängd, dels till antalet medlemmar i kyrkofullmäktige eller till summan av antalet medlemmar i församlingsrådet och antalet medlemmar som i församlingen har valts till gemensamma kyrkofullmäktige. De röstberättigade i varje församling har sammanlagt fyra röster utökat med en röst för varje ettusental av församlingens folkmängd. Detta röstetal fördelas mellan de i valet röstberättigade personerna med tre decimalers noggrannhet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 171/94
FvUB 10/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tytti Isohookana-Asunmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.