985/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 28 juli 1978 om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78) 6 § 2 mom. 10 och 11 punkten, 11 § 1 mom. och 14 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 6 § 2 mom. 10 punkten i lag av den 28 juni 1993 (569/93) och 11 punkten i lag av den 5 februari 1988 (127/88), 11 § 1 mom. i lag av den 5 februari 1982 (112/82) och 14 § 1 mom. i lag av den 22 december 1989 (1251/89), samt

fogas till 6 § 2 mom. en ny 12 punkt, som följer:

6 §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


10) stöd för hemvård av barn, partiellt stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92) eller vårdarvode som grundar sig på avtal om närståendevård som avses i 27 b § socialvårdslagen;

11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88); inte heller

12) förmån som betalas från utlandet och motsvarar sådant vårdbidrag, maketillägg eller barntillägg som avses i 2 punkten och inte heller förmån som betalas från utlandet och motsvarar de förmåner som avses i 3, 4, 4 a samt 5-11 punkten.

11 §

Kostnaderna för bostadsbidraget fördelas så att staten svarar för 56,5 procent och kommunerna gemensamt för 43,5 procent. Kommunens andel bestäms enligt det sammanlagda beloppet av de bostadsbidrag som varje månad utbetalts i kommunen. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de bostadsbidrag som skickats för utbetalning. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.


14 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 28 §, 31 § 2 mom., 35, 37-39, 39 a, 39 b, 40, 42, 43, 43 a, 44-46, 67, 69-72, 74 b, 74 c och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom., 80-83 och 84-87 §§, 88 § 2 och 3 mom. samt 88 a § folkpensionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Denna lag tillämpas på bostadsbidrag vars utbetalning inleds eller vars belopp justeras sedan lagen trätt i kraft.

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.