984/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av lagen om handikappbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 3 § 4 mom. och 6 § lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/88) samt

fogas till 1 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 30 december 1993 (1577/93) ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

1 §

En person har inte rätt till handikappbidrag enligt denna lag om han får en förmån som kan jämställas med handikappbidrag som betalas från utlandet eller med de pensioner som nämns i 1 mom.


3 §

Har någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, särskilda kostnader eller men som beror på sjukdom eller skada rätt att, så som närmare stadgas genom förordning, få ersättning enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48), lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/81), lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/48), trafikförsäkringslagen (279/59) eller motsvarande tidigare lagar eller motsvarande ersättning från utlandet, har han inte på grund av samma skada rätt till handikappbidrag.

6 §

De kostnader som handikappbidraget åsamkar folkpensionsanstalten ersätts av statens medel. Staten betalar i förskott 90 procent av beloppet av de handikappbidrag som skickats för utbetalning. Omkostnaderna för verkställigheten av denna lag räknas som folkpensionsanstaltens omkostnader.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Stadgandena i 1 och 3 §§ tillämpas om en ansökan om handikappbidrag eller ett yrkande på en justering av bidraget anländer efter att lagen har trätt i kraft.

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.