982/1994

Given i Helsingfors den 21 november 1994

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 8 § 1 mom. 2 punkten, 9 a § 2 mom., i 9 b § det inledande stycket, 12 § 1 mom. 3 punkten, 13 § 2 mom., 15 b § 3 mom. 10 och 12 punkten, 20 § 2 mom., 21 § 4 mom., 22 § 2 mom., 25 § 1 mom. 4 punkten och 26 § 2 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 § 1 mom. 2 punkten i lag av den 23 oktober 1992 (947/92), 9 a § 2 mom. och 9 b § det inledande stycket i lag av den 26 juli 1985 (673/85), 12 § 1 mom. 3 punkten i lag av den 28 juli 1978 (589/78), 13 § 2 mom. i nämnda lag av den 26 juli 1985, 15 b § 3 mom. 10 och 12 punkten i lag av den 28 juni 1993 (548/93), 20 § 2 mom., 21 § 4 mom., 22 § 2 mom., 25 § 1 mom. 4 punkten och 26 § 2 mom. i lag av den 9 februari 1990 (104/90), som följer:

8 §

Barn äger rätt till barnpension:


2) om det har fyllt 16 men inte 21 år och bedriver heltidsstudier eller genomgår yrkesutbildning och inte uppbär folkpension eller motsvarande pension från utlandet.


9 a §

Till en efterlevande make som får invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller frontmannapension enligt lagen om frontmannapension (119/77) eller motsvarande pension från utlandet betalas i begynnelsepension likväl endast det belopp med vilket begynnelsepensionen skulle överstiga nämnda pension.

9 b §

En efterlevande make som inte får invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension från utlandet har rätt till fortsättningspension,


12 §

Rätt till barnpension upphör:


3) om barnet beviljas invaliditetspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension från utlandet.

13 §

Likaså upphör rätten till fortsättningspension för en efterlevande make som beviljas invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet. En efterlevande makes rätt till sådan fortsättningspension som betalas enligt 9 b § 1 punkten upphör även då den efterlevande inte längre har att försörja barn under 16 år som är berättigat till barnpension.

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


10) stöd för hemvård av barn eller partiellt stöd för hemvård enligt lagen om stöd för hemvård av barn (797/92);


12) familjepension som betalas från utlandet och som beviljats efter samma förmånslåtare eller därmed jämförbar fortlöpande förmån, dock så att sådan familjepension enligt 26 § 1 mom. 1 punkten folkpensionslagen som grundar sig på tjänstgöring i en mellanstatlig organisation samt familjepensioner som avses i 2 och 3 punkten i samma moment inte räknas som inkomst.


20 §

Ett barn som får invaliditetspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet har inte rätt till barnpension.

21 §

En efterlevande make som får invaliditets- eller arbetslöshetspension eller förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller frontmannapension enligt lagen om frontmannapension eller motsvarande pension från utlandet har inte rätt till efterlevandepension. Till en efterlevande make som får ovan nämnd pension betalas dock i begynnelsepension det belopp med vilket begynnelsepensionen skulle överstiga en sådan pension.

22 §

Får den efterlevande maken efterlevandepension enligt denna lag på basis av ett tidigare äktenskap eller motsvarande pension från utlandet, har den efterlevande inte rätt till någon ny familjepension.

25 §

Rätten till barnpension upphör vid ingången av månaden efter den då:


4) barnet beviljas invaliditetspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension från utlandet, eller då


26 §

Rätten till fortsättningspension upphör om den efterlevande maken beviljas förtida ålderdomspension enligt folkpensionslagen eller en sådan pension som motsvarar ålderdomspension eller förtida ålderdomspension och betalas från utlandet. Fortsättningspension betalas inte för den tid för vilken den efterlevande får invaliditets- eller arbetslöshetspension enligt folkpensionslagen eller motsvarande pension som betalas från utlandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari1995.

Genom denna lag upphävs 1 § 1 mom. lagen den 23 oktober 1992 om ändring av familjepensionslagen (947/92).

Genom denna lag upphävs 15 b § 3 mom. 10 punkten lagen den 28 juni 1993 om ändring av familjepensionslagen (568/93).

Denna lag tillämpas när en pensionsansökan anländer den 1 januari 1995 eller senare. Dessutom tillämpas 2-5 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen om ändring av familjepensionslagen (548/93).

RP 206/94
ShUB 27/94

Helsingfors den 21 november 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.