976/1994

Utfärdat i Helsingfors den 10 november 1994

Statsrådets beslut om säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen och om användningen av dessa

Statsrådet har vid föredragning från arbetsministeriet med stöd av 47 § lagen den 28 juni 1958 om skydd i arbete (299/58), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 januari 1993 (144/93), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut fastställs minimikraven för säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Detta beslut gäller inte märkning i samband med att farliga ämnen eller beredningar, eller produkter och utrustning släpps ut på marknaden eller överlåts för ibruktagande.

Detta beslut gäller inte märkningar och signaler som används vid reglering av transport på väg, järnväg, vattenväg, till sjöss eller i luften. I fråga om dessa transportformer iakttas dock i tillämpliga delar bestämmelserna i bilaga V till detta beslut.

2 §
Definitioner

I detta beslut avses med

1) säkerhetsmärkning och signaler för hälsa och säkerhet: sådan märkning och sådana signaler som avser bestämda objekt, verksamheter eller situationer och som ger information eller instruktioner som gäller arbetarskyddet med hjälp av skyltar, färger, ljus- eller ljudsignaler, muntliga meddelanden eller handsignalering,

2) förbudsskylt: skylt som förbjuder beteenden som kan innebära fara,

3) varningsskylt: skylt som varnar för en risk eller fara,

4) påbudsskylt: skylt som föreskriver ett visst beteende,

5) nödutgångs- eller förstahjälpskylt: skylt som informerar om nödutrymningsvägar eller utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning,

6) informationsskylt: skylt som ger annan information än sådan som avses i 2–5 punkten,

7) varselskylt: märkning som ger detaljerad information genom en kombination av geometrisk form, färger och symbol, och som görs synlig med hjälp av tillräcklig belysning,

8) tilläggsskylt: skylt som används tillsammans med en skylt som motsvarar definitionen i 7 punkten och som lämnar kompletterande information,

9) varselfärg: färg som tilldelats en specifik betydelse,

10) symbol: bild som beskriver en situation eller föreskriver ett visst beteende och som används på en skylt eller en upplyst yta,

11) ljussignal: anordning som består av genomlysande eller genomskinligt material som belyses inifrån eller bakifrån så att ytan görs självlysande,

12) ljudsignal: fastställd ljudsignal som utsänds och förmedlas med hjälp av en för ändamålet kontruerat anordning utan att någon mänsklig eller syntetisk röst används,

13) muntligt meddelande: i förväg fastställt muntligt meddelande som lämnas med mänsklig eller syntetisk röst,

14) handsignal: en rörelse som görs eller en position som intas med armarna eller händerna i fastställd form för att dirigera personer som utför manövrer som kan innebära fara för arbetstagare.

3 §
Arbetsgivarens skyldigheter

Arbetsgivaren skall tillhandahålla säkerhetsmärkning och signalsystem enligt detta beslut när risker inte kan undvikas eller förebyggas på tillfredsställande sätt genom konstruktiva och strukturella åtgärder eller genom organisering av arbetet.

Arbetsgivaren skall vid tillhandahållandet av säkerhetsmärkning och signalsystem beakta eventuella riskvärderingar som utförts på arbetsplatsen enligt stadganden och bestämmelser om skydd i arbetet.

4 §
Undervisning och handledning

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna eller deras representanter undervisning och handledning beträffande syftet med märkningar och signaler i arbetet och beträffande de åtgärder som skall vidtas med anledning av dessa.

5 §
Samarbete

Beträffande samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare stadgas särskilt.

6 §
Närmare föreskrifter

Arbetsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen och verkställigheten av detta beslut.

7 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 mars 1995. Märkningar och signaler som på en arbetsplats tagits i bruk före ikraftträdande av detta beslut skall före den 1 januari 1996 uppfylla de minimikrav som anges i bilaga I–IX till detta beslut.

De märkningar och signaler som uppfyller de krav som anges i standarden SFS-ISO 3 864 (Varselmärken. Färger och skyltar) och, när det gäller brandförsvar, standarden SFS 5 715 (Brandförsvar. Varselmärkning) anses i tillämpliga delar uppfylla de minimikrav som ingår i detta beslut.

Gemensamma EES-kommitténs beslut den 21 mars 1994, Nr 7/94.

Helsingfors den 10 november 1994

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Överinspektör
Matti Kajantie

Bilaga saknas

Bilaga XVIII till EES-avtalet: rådets direktiv 92/58/EEG.

BILAGA I

ALLMÄNNA MINIMIKRAV BETRÄFFANDE SÄKERHETSMÄRKNING OCH SIGNALER AVSEENDE HÄLSA OCH SÄKERHET I ARBETET

1. Inledande anmärkningar

1.1. Säkerhetsmärkning och signalsystem som avses i 4 § i beslutet skall uppfylla de särskilda kraven i bilagorna II–IX.

1.2. Dessa krav presenteras i denna bilaga tillsammans med en beskrivning av de olika användningsformerna för märkningar och signaler samt allmänna regler om alternativa och kombinerade märkningar och signaler.

1.3. Säkerhetsmärkning och signaler avseende hälsa och säkerhet får endast användas för att överföra sådana budskap eller sådan information som anges i detta beslut.

2. Märkningar och signaler

2.1. Permanent Säkerhetsmärkning

2.1.1. Permanenta varselskyltar skall användas i samband med förbud, varningar och påbud samt för att utmärka och ange platsen för nödutrymningsvägar och utrustning för första hjälpen.

Varselskyltar eller en varselfärg skall användas för att på ett permanent sätt utmärka och markera platsen för brandbekämpningsutrustning.

2.1.2. Varselskyltar på behållare och rörledningar skall placeras enligt föreskrifterna i bilaga III.

2.1.3. Platser med risk för fall eller kollision med föremål skall markeras permanent med varselfärg och/eller varselskyltar.

2.1.4. Trafikleder skall markeras permanent med varselfärg.

2.2. Tillfällig märkning och tillfälliga signaler

2.2.1. Ljussignaler och ljudsignaler eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver, med beaktande av möjligheten att utnyttja alternativa eller kombinerade märkningar och signaler för att signalera fara, uppmana personer till visst, särskilt beteende och vid nödutrymning.

2.2.2. Handsignalering eller muntliga meddelanden skall användas då situationen så kräver för att dirigera personer som utför farliga eller riskabla arbeten.

3. Alternativa och kombinerade märkningar och signaler

3.1. Om verkan är likvärdig kan man fritt välja mellan följande:

–En varselfärg eller en varselskylt för markering av platser med hinder eller nivåskillnad.

–Ljussignaler, ljudsignaler eller muntliga meddelanden.

–Handsignalering eller muntliga meddelanden.

3.2. Följande signaler och signalkällor kan användas samtidigt:

–Ljussignaler och ljudsignaler.

–Ljussignaler och muntliga meddelanden.

–Handsignalering och muntliga meddelanden.

4. Anvisningarna i nedanstående tabell gäller all märkning och alla signaler där varselfärg förekommer:

Varselfarg Betydelse eller syfte Instruktioner och information
Röd Förbud Farligt beteende
Röd Larm vid fara Utrym
Röd Brandbekämpningsutrustning Utmärkning och placering
Gul eller orangegul Varning Se upp, vidta åtgärder Kontrollera
Blå Påbud Krav på visst beteende eller åtgärd Använd personskydd
Grön Nödutgång, första hjälpen Dörrar, utgångar, utrymningsleder, utrustning, anordningar
Grön Ingen fara Återgå till det normala

5. Verkan av säkerhetsmärkningen får inte nedsättas genom något av följande:

5.1. Närvaron av en annan signalkälla av samma slag som kan påverka synlighet eller hörbarhet, därför skall särskilt

5.1.1. alltför många märkningar på för litet inbördes avstånd undvikas,

5.1.2. två ljussignaler som kan förväxlas inte användas samtidigt,

5.1.3. en ljussignal inte användas i närheten av en liknande ljuskälla,

5.1.4. två ljudsignaler inte användas samtidigt,

5.1.5. ljudsignaler inte användas då bakgrundsbullret är för starkt.

5.2. Otillfredsställande utformning, otillräckligt antal, felaktig placering, eftersatta reparationer eller felaktigt funktionssätt.

6. Märkningar och signalanordningar skall efter behov rengöras, underhållas, kontrolleras, repareras och, då så är nödvändigt, ersättas regelbundet så att de behåller sina utmärkande egenskaper och/eller funktion.

7. Antalet märkningar och signalanordningar som skall installeras och var de skall placeras är beroende av omfattningen av farorna eller riskerna och av det område som skall täckas.

8. Märkningar eller signalanordningar som kräver någon form av energitillförsel skall vara utrustade med säker energireserv vid strömavbrott, såvida inte risken undanröjs genom ett sådant avbrott.

9. Ljussignaler och/eller ljudsignaler skall utlösas när den aktivitet de avser skall påbörjas och de skall ges under hela den tid aktiviteten kräver.

Ljussignaler och ljudsignaler skall åter kunna fungera omedelbart efter användning.

10. Ljussignaler och ljudsignaler skall kontrolleras för att säkerställa att de fungerar korrekt och effektivt innan de tas i bruk och därefter med tillräckligt täta mellanrum.

11. Om arbetstagarnas hörsel eller syn är nedsatt, inklusive då detta orsakas av den personliga skyddsutrustningen, skall åtgärder vidtas för att komplettera eller ersätta märkningen eller signalerna.

12. Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller beredningar skall markeras med en lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga II eller med varningspåskrifter enligt de föreskrifter som utfärdats med stöd av kemikalielagen eller lagen om skydd i arbete såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräcklig för ändamålet.

BILAGA II

ALLMÄNNA MINIMIKRAV FOR VARSELSKYLTAR

1. Kännetecken

1.1.1 punkt 3 anges form och färg för varselskyltarna beroende på det särskilda ändamålet (att markera förbud, varning, påbud, nödutrymningsväg eller utrustning för nödsituation eller brandbekämpning).

1.2. Symbolerna skall vara så enkla som möjligt och endast innehålla nödvändiga detaljer.

1.3. Mindre skillnader eller större detaljrikedom jämfört med de symboler som återges i punkt 3 kan tillåtas, förutsatt att samma innehåll återges och att inte ändringarna eller anpassningarna gör budskapet oklarare.

1.4. Skyltarna skall vid behov tillverkas av slagtåligt material med god väderbeständighet som är lämpligt i den omgivande miljön.

1.5. Skyltarnas dimensioner och färg- och ljustekniska egenskaper skall vara sådana att skyltarna blir lätta att upptäcka och förstå.

2. Användning

2.1. Skyltarna skall i princip installeras på lämplig höjd och i ett läge som passar siktlinjen med hänsyn till eventuella hinder, antingen vid ingången till området, då det gäller en allmän risk, eller i omedelbar närhet av särskilda riskfaktorer eller föremål samt på en plats med god belysning som är lätt att se och nå.

Om den naturliga belysningen är otillräcklig skall fosforescerande färger, reflekterande material eller artificiell belysning användas.

2.2. Skyltar skall avlägsnas om det förhållande de avser inte längre föreligger.

3. Skyltar

3.1. Förbudsskyltar

Kännetecken:

–rund form,

–svart symbol mot vit bakgrund, röd bård- och diagonallinje (den röda delen skall vara minst 35 % av skyltens yta).

Skyltar:

Rökning förbjuden

Rökning och öppen eld förbjuden

Tillträde förbjudet för gående

Förbjudet att använda vatten för släckning

Ej dricksvatten för obehöriga

Tillträde förbjudet

Tillträde förbjudet för arbetsfordon

Vidrör ej

3.2. Varningsskyltar

Kännetecken:

–triangelform,

–svart symbol mot gul bakgrund med svart bård (den gula delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

Skyltar:

Brandfarliga ämnen eller hög temperatur

Explosiva ämnen

Giftiga ämnen

Frätande ämnen

Radioaktiva ämnen

Hängande last

Arbetsfordon

Farlig elektrisk spänning

Fara

Laserstrålning

Oxiderande ämnen

Icke-joniserande strålning

Starkt magnetiskt fält

Hinder

Fallrisk

Mikrobiologisk risk

Låg temperatur

Skadliga eller irriterande ämnen(*)

(*) Bakgrundsfärgen på denna skylt kan i undantagsfall vara gulorange, om det är nödvändigt för att skilja den från ett liknande vägtrafikmärke.

3.3. Påbudsskyltar

Kännetecken:

–rund form.

–vit symbol mot blå bakgrund (den blåa delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

Skyltar:

Ögonskydd måste användas

Skyddshjälm måste användas

Hörselskydd måste användas

Andningsskydd måste användas

Skyddsskor måste användas

Skyddshandskar måste användas

Skyddskläder måste användas

Ansiktsskydd måste användas

Säkerhetsbälte måste användas

Påbjuden väg för gående

Påbudsskylt (kompletteras efter omständigheterna med tilläggsskylt)

3.4. Nödutgångs- och förstahjälpskyltar

Kännetecken:

–rektangulär eller kvadratisk form,

–vit symbol mot grön bakgrund (den gröna delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

Skyltar:

Nödutgång

Riktningspil (tilläggsskylt till de ovan avbildade)

Första hjälpen

Bår

Nöddusch

Ögondusch

Nödtelefon

3.5. Brandbekämpningsskyltar

Kännetecken:

–rektangulär eller kvadratisk form,

–vit symbol mot röd bakgrund (den röda delen skall vara minst 50 % av skyltens yta).

Skyltar:

Brandpost

Brandstege

Brandsläckare

Nödtelefon

Riktningspil (tilläggsskylt)

BILAGA III

MINIMIKRAV FOR MÄRKNING AV BEHÅLLARE OCH RÖRLEDNINGAR

1. De behållare som används på arbetsplatsen för farliga ämnen eller preparat (beredningar) som avses i kemikalielagen och/eller lagen om skydd i arbete samt behållare som används för lagring av sådana farliga ämnen och beredningar och synliga rörledningar som innehåller, eller används för transport av, sådana farliga ämnen och beredningar skall märkas (med symbol mot bakgrundsfärg) enligt de föreskrifter som utfärdats med stöd av dessa lagar.

Detta avsnitt skall inte tillämpas på behållare som endast används kortvarigt på arbetsplatsen eller vilkas innehåll ofta byts ut, förutsatt att andra lämpliga åtgärder vidtas -särskilt i fråga om utbildning och/eller information -som säkerställer samma skyddsnivå.

Den märkning som avses i detta avsnitt får

–ersättas med varningsskyltar enligt föreskrifterna i bilaga II med samma symboler,

–kompletteras med ytterligare information, som t.ex. det farliga ämnets eller den farliga beredningens namn och/eller kemiska formel samt närmare upplysningar om risken,

–vid transport av behållarna på arbetsplatsen, kompletteras eller ersättas med sådan märkning som är tillämplig vid transport av farliga ämnen eller beredningar.

2. Märkningen skall utföras enligt följande:

–På den eller de synliga sidorna.

–Med skylt, klistermärke eller genom påmålning.

3.1 tillämpliga fall skall den märkning som avses i punkt 1 i denna bilaga ha de kännetecken som definieras i punkt 1.4 i bilaga II och uppfylla de krav vid användning som fastställs i punkt 2 i bilaga II.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av föreskrifterna i punkt 1, 2 och 3 skall märkningen på rörledningar placeras väl synligt i närheten av de farligaste ställena, exempelvis ventiler och kopplingar, och med lämpliga mellanrum.

5. Områden, lokaler eller inhägnader som används för lagring av betydande mängder farliga ämnen eller beredningar skall markeras med lämplig varningsskylt som valts ur punkt 3.2 i bilaga II eller markeras enligt föreskrifterna i punkt 1 i bilaga III, såvida inte märkningen av de individuella förpackningarna eller behållarna är tillräckligt synlig.

Lager som innehåller flera olika farliga ämnen eller beredningar kan också markeras med den allmänna varningsskylten för fara.

De skyltar och den märkning som avses ovan skall placeras på lämplig plats nära lägerområdet eller på dörren till lagerlokalen.

BILAGA IV

MINIMIKRAV FOR UTMÄRKNING OCH PLACERING AV BRANDBEKÄMPNINGSUTRUSTNING

1. Inledande anmärkning

Denna bilaga skall enbart tillämpas på utrustning som uteslutande är avsedd för brandbekämpning.

2. Brandbekämpningsutrustning skall utmärkas genom att den ges särskild färg och dess placering skall anges genom en lägesskylt och/eller genom att förvaringsplatserna eller ingångarna till dem ges särskild färg.

3. Rött skall användas som särskild igenkänningsfärg för detta slag av utrustning. Den röda färgen skall täcka en tillräckligt stor del av utrustningen för att denna lätt skall kännas igen.

4. De skyltar som föreskrivs i punkt 3.5 i bilaga II skall användas för att ange var denna utrustning finns.

BILAGA V

MINIMIKRAV FOR UTMÄRKNING AV HINDER OCH FARLIGA OMRÅDEN SAMT TRAFIKLEDER

1. Utmärkning av hinder och farliga områden

1.1. Inom det område som arbetstagarna har tillträde till i sitt arbete skall platser där det finns risk för kollision med hinder, fallrisk eller risk att träffas av fallande föremål utmärkas med gul/svart-, röd/gul- eller röd/vitrandiga bårder.

1.2. Varningsmärkningens dimensioner skall vara avpassade efter hindrets eller det farliga områdets storlek.

1.3. De gula och svarta, röda och gula respektive röda och vita ränderna skall ha en lutning på cirka 45° och vara ungefär jämnbreda.

1.4. Exempel:

2. Utmärkning av trafikleder

2.1. Om lokalernas användning och utrustning gör det nödvändigt av arbetarskyddsskäl, skall leder för fordonstrafik vara tydligt markerade med obrutna ränder i en väl synlig färg, helst vitt eller gult, som valts med hänsyn till underlagets färg.

2.2. Ränderna skall placeras så att de anger det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan fordonen och eventuella närbelägna föremål samt mellan gående och fordon.

2.3. Permanenta trafikleder utomhus skall i görligaste mån markeras på liknande sätt, såvida inte lämpliga avskärmningar eller trottoarer finns.

BILAGA VI

MINIMIKRAV FÖR LJUSSIGNALER

1. Kännetecken

1.1. Det ljus som ljussignalanordningen sänder ut skall ge en ljuskontrast som är anpassad till omgivningen och till de användningsbetingelser som skylten är avsedd för, och får varken ha för hög intensitet så att det blir bländande eller för låg så att synbarheten blir otillräcklig.

1.2. Signalanordningens upplysta yta får vara enfärgad eller innehålla en symbol mot en fastställd bakgrund.

1.3. Färgen skall överensstämma med tabellen över färgernas innebörd i punkt 4 i bilaga I.

1.4. Om ljussignalen innehåller en symbol skall denna i tillämpliga delar uppfylla föreskrifter i bilaga II.

2. Särskilda regler för användningen

2.1. Om en signalanordning kan sända såväl fasta som blinkande signaler skall blinksignalen användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av åtgärder än den fasta signalen. I en blinkande ljussignal skall blinkningarnas varaktighet och frekvens vara sådana att

–budskapet med säkerhet uppfattas på avsett sätt, och

–varje möjlighet till förväxling undviks mellan olika ljussignaler eller med en fast ljussignal.

2.2. Om en blinkande ljussignal används i stället för eller tillsammans med en ljudsignal skall likadana signalkoder användas.

2.3. Anordningar för blinkande ljussignal vid allvarlig fara skall ägnas särskild tillsyn eller ha reservlampa.

BILAGA VII

MINIMIKRAV FOR LJUDSIGNALER

1. Kännetecken

1.1. Ljudsignaler skall

a) ha en ljudnivå som klart överstiger bakgrundsbullrets nivå så att den ger god hörbarhet utan att vara omotiverat hög eller smärtsam,

b) vara lätta att känna igen, särskilt i fråga om impulslängd och avbrott mellan impulser eller grupper av impulser, samt skilja sig klart från andra ljudsignaler och från bakgrundsbullret.

1.2. Om en signalanordning kan ge en stigande och sjunkande eller jämnhög signal, skall en stigande och sjunkande signal användas för att ange en högre risknivå eller ett mer akut behov av åtgärder än en jämn signal.

2. Koder

Utrymningssignaler skall ha kontinuerlig ton.

3. Om ljudsignaler föreskrivs även i ministeriets för inrikesärendena beslut 488/631/P6/77 om de ljudsignaler som gives med alarmapparater.

BILAGA VIII

MINIMIKRAV FOR MUNTLIGA MEDDELANDEN

1. Kännetecken

1.1. Muntliga meddelanden mellan en talare eller sändare och en eller flera mottagare skall lämnas i form av korta texter, fraser, ordgrupper och/eller enstaka ord (ibland i fastställd form).

1.2. Muntliga meddelanden skall vara så korta, enkla och tydliga som möjligt. Talarens uttrycksförmåga och lyssnarnas hörförmåga skall vara sådana att en tillförlitlig verbal kommunikation säkerställs.

1.3. Muntliga meddelanden kan vara direkta (d.v.s. utnyttja den mänskliga rösten) eller indirekta (d.v.s. utnyttja lämpligt medel för utsändning av mänsklig eller syntetisk röst).

2. Särskilda regler för användningen

2.1. De som berörs skall behärska det språk som används tillräckligt väl för att kunna uttala och förstå det muntliga meddelandet korrekt så att de till följd av meddelandet kan handla på ett ändamålsenligt sätt med avseende på hälsa och/eller säkerhet.

2.2. Om muntliga meddelanden används i stället för eller tillsammans med gester skall fastställda kodord användas, t.ex.:

–start anger att signalgivningen inleds
–stopp för att avbryta eller avsluta en rörelse
–slut för att avsluta en manöver
–upp för lyftning av last
–ned för sänkning av last
–framåt koordinerat med motsvarande handsignaler
–bakåt koordinerat med motsvarande handsignaler
–höger koordinerat med motsvarande handsignaler
–vänster koordinerat med motsvarande handsignaler
–fara för nödstopp
–snabbt för att påskynda en rörelse av säkerhetsskäl

BILAGA IX

MINIMIKRAV FOR HANDSIGNALERING

1. Kännetecken

Handsignaler skall vara exakta och enkla samt bestå av stora rörelser som är lätta att utföra och förstå och som klart skiljer sig från andra sådana signaler.

Om båda armarna används samtidigt skall de röras symmetriskt och avse en enda signal. Om tecknen uppfyller dessa krav, får de avvika något från de tecken som avbildas i avsnitt 3 eller göras mer detaljerade. Betydelseinnehållet och begripligheten skall dock vara likvärdiga.

2. Särskilda regler för användningen

2.1. Den som utför signalerna, nedan kallad signalmän, använder arm/handrörelser för att ge manövreringsanvisningar till signalmottagaren, nedan kallad operatören.

2.2. Signalmannen skall kunna se alla manövrer utan att utsätta sig för fara.

2.3. Signalmannens uppgifter skall uteslutande bestå i att dirigera manövrer och upprätthålla säkerheten för de arbetstagare som befinner sig i närheten.

2.4. Om kravet i punkt 2.2 inte är uppfyllt, skall ytterligare signalmän anlitas.

2.5. Operatören skall avbryta den pågående manövern och begära nya instruktioner, om han inte på ett tillräckligt säkert sätt kan utföra givna order.

2.6. Tillbehör

Operatören skall kunna känna igen signalmannen utan svårighet.

Signalmannen skall bära ett eller flera igenkänningstecken, t.ex. jacka, hjälm, manschetter, eller använda signalspade.

Igenkänningstecknen skall ha klara färger och helst alla ha samma färg som uteslutande används för signalmän.

3. Fastställda signaler

Inledande anmärkning:

Nedanstående beskrivning av fastställda signaler skall inte begränsa tillämpningen av de andra signaler som används för samma manövrer inom vissa sektorer.

Innebörd Beskrivning Illustration

A. Allmänna signaler

START Uppmärksamhet Signalgivningen påbörjas båda armarna utsträckta vågrätt med handflatorna framåt
STOPP Avbrott Slut på rörelse Högerarm sträcks uppåt med handflatan framåt
SLUT Avslutning av manövern Båda händerna sammanhållna i brösthöjd

B. Lodräta rörelser

UPP Höger arm sträcks uppåt med handflatan framåt och gör en långsam cirkelrörelse
NED Höger arm sänks med handflatan mot kroppen och gör en långsam cirkelrörelse
LODRÄTT AVSTÅND Avståndet anges med händerna

C. Vågräta rörelser

FRAMÅT Båda armarna böjs med handflatorna uppåt och underarmarna rörs långsamt mot kroppen
BAKÅT Båda armarna böjs med handflatorna nedåt och underarmarna rörs långsamt från kroppen
ÅT HÖGER (Signalmannens högra sida) Höger arm sträcks ut vågrätt med handflatan nedåt och gör långsamma rörelser åt höger
ÅT VÄNSTER (Signalmannens vänstra sida Vänster arm sträcks ut vågrätt med handflatan nedåt och gör långsamma rörelser åt vänster
VÅGRÄTT AVSTÅND Avståndet anges med händerna

D. Fara

FARA Nödstopp Båda armarna sträcks uppåt med handflatorna framåt
SNABBT Samtliga rörelser utförs snabbare
LÅNGSAMT Samtliga rörelser utförs långsammare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.