950/1994

Utfärdat i Helsingfors den 27 oktober 1994

Statsrådets beslut om företagshälsovård vilken stadgats såsom arbetsgivares skyldighet samt om företagshälsovård för företagare och andra som utför eget arbete

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet med stöd av 2 § lagen den 29 september 1978 om företagshälsovård (743/78) beslutat:

Allmänna bestämmelser
1 §

Arbetsgivaren skall ordna hälsovård som avses i lagen om företagshälsovård enligt god företagshälsovårdspraxis på det sätt som bestäms i detta beslut.

Vad som i detta beslut bestäms om företagshälsovård vilken stadgas såsom arbetsgivares skyldighet gäller i tillämpliga delar företagshälsovården för företagare och andra som utför eget arbete.

Till företagshälsovården hör den i 2 § lagen om företagshälsovård avsedda verksamheten enligt det behov av företagshälsovård som arbetet och förhållandena på arbetsplatsen förutsätter. Till verksamheten enligt 2 § lagen om företagshälsovård hör även de företagshäl-sovårdsuppgifter som följer av de statsrådsbeslut som utfärdats med stöd av lagen om skydd i arbete.

Utöver vad som bestäms i 1 och 3 mom. kan arbetsgivaren med stöd av 3 § lagen om företagshälsovård ordna sjukvård och annan hälsovård för sina arbetstagare.

2 §

När arbetsgivaren ordnar företagshälsovård enligt 1 § 3 och 4 mom. skall han anlita yrkesutbildade personer inom hälsovården och sådana sakkunniga som dessa anser vara nödvändiga. En god företagshälsovårdspraxis baserar sig på samarbete mellan sakkunniga inom olika branscher och tvärvetenskapliga kunskaper om sambanden mellan arbete och hälsa samt om hur de hålls under kontroll.

Med yrkesutbildade personer inom hälsovården avses i detta beslut specialister inom företagshälsovården samt legitimerade läkare, hälsovårdare och fysioterapeuter som har den utbildning som behövs för att företagshälsovården skall kunna genomföras.

Sådana sakkunniga som avses i 1 mom. är personer som har fått utbildning i arbetshygien, ergonomi, arbetspsykologi, teknisk utbildning eller utbildning inom en motsvarande bransch samt har tillräckliga kunskaper om företagshälsovård.

Allmänna principer för god företagshälsovårdspraxis
3 §

Målet för företagshälsovården är en sund och säker arbetsmiljö, ett välfungerande arbetssamfund, förebyggande av sjukdomar samt bibehållande och främjande av arbetstagarnas arbets- och funktionsförmåga.

När innehållet i företagshälsovården övervägs skall följande faktorer beaktas:

a) fysikalisk, kemisk och biologisk exponering i arbetet,

b) fysisk och psykisk belastning i arbetet,

c) särskild risk för ohälsa på grund av arbetsmiljön eller arbetstagarens individuella egenskaper,

d) risk för olycksfall på grund av arbetsmiljön, samt

e) arbetstagarens hälsotillstånd och arbets- och funktionsförmåga.

De risker och men för hälsan som arbetet och förhållandena på arbetsplatsen medför, de specifika krav som arbetet ställer samt faktorerna i anslutning till arbetstagarens hälsa och arbets- och funktionsförmåga skall utredas så att det blir möjligt att bedöma

a) vilka åtgärder som skall vidtas i syfte att förbättra arbetsmiljön och arbetssamfundet samt arbetstagarens hälsa och arbets- och funktionsförmåga samt när och hur ofta de skall vidtas,

b) vilka metoder som skall användas vid utvärderingen av hälsorisken samt arbets- och funktionsförmågan och vid uppföljningen av hälsotillståndet,

c) hur tillhandahållandet av information och instruktioner skall ordnas, samt

d) hur uppgifterna om arbetsmiljön, arbetssamfundet och arbetstagarna skall registreras och bevaras.

4 §

Arbetsgivaren skall anlita yrkesutbildade personer inom hälsovården som sakkunniga i frågor som gäller planering, genomförande och utvecklande av företagshälsovården. De yrkesutbildade personerna inom hälsovården arbetar yrkesmässigt oavhängiga av arbetsgivaren, arbetstagarna och deras företrädare.

Arbetsgivaren skall anlita yrkesutbildade personer inom hälsovården i den utsträckning som krävs för god företagshälsovårdspraxis.

5 §

När arbetsgivaren bereder beslut som är nödvändiga för förverkligandet av god företagshälsovårdspraxis skall han i enlighet med 4 § lagen om företagshälsovård i tillräckligt god tid samarbeta med arbetstagarna eller deras företrädare i frågor som ansluter sig till de allmänna riktlinjerna för ordnande av företagshälsovård, företagshälsovårdens innehåll och omfattning samt till utvärderingen av verkningarna av företagshälsovården.

6 §

Arbetsgivaren skall se till att företagshälsovårdspersonalen fortlöpande upprätthåller sina kunskaper och sitt kunnande genom kompletterande utbildning. Samma skyldighet åligger även en sådan yrkesutbildad person inom hälsovården som självständigt sköter företagshälsovårdsuppgifter.

7 §

Till god hälsovårdspraxis hör att verksamheten är planenlig och att verksamhetens kvalitet och resultat följs upp och utvärderas.

Närmare föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar vid behov närmare föreskrifter och anvisningar om verkställigheten och tillämpningen av detta beslut.

Ikraftträdande
9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1995. Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut av den 14 december 1978 om företagshälsovård, vilken stadgats såsom arbetsgivares skyldighet (1009/78) samt statsrådets beslut av samma dag om företagshälsovård för företagare och andra som utför eget arbete (1010/78) jämte ändringar.

I detta beslut avses med yrkesutbildade personer inom hälsovården som arbetar inom företagshälsovården även sådana sjukskötare som före den 1 januari 1982 har arbetat inom företagshälsovården och fått företagshälsovårdsutbildning.

Helsingfors den 27 oktober 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Överläkare
Matti Lamberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.