945/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 27 november 1992 om försäkringskassor (1164/92) 57 § 2 och 3 mom. samt 58, 60, 62-64, 66-68 och 152 §§,

ändras 59 § 2 mom., 61 § 1 mom., 65 §, 69 § 3 mom., 154 § 2 mom. och i 157 § 1 mom. det inledande stycket samt

fogas till 56 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

56 §

Om revision av en försäkringskassa gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen (936/94).


59 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på ansökan bestämma att en kassa i stället för en av Centralhandelskammaren eller någon handelskammare godkänd revisor får välja en revisor med den behörighet som nämns i 10 § revisionslagen.

61 §

Social- och hälsovårdsministeriet skall på anmälan i de fall som avses i 27 § 1 mom. revisionslagen för försäkringskassan förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.


65 §

Social- och hälsovårdsministeriet kan meddela närmare föreskrifter om revisionsberättelsen.

69 §

På en granskare som avses i denna paragraf skall på motsvarande sätt tillämpas vad 4-6, 10, 15 och 20-24 §§ revisionslagen stadgar om revisor.


154 §

Vad 1 mom. stadgar om jämkning av skadestånd skall i fråga om stiftare, styrelsemedlemmar eller medlemmar av förvaltningsrådet samt verkställande direktören iakttas endast om de gjort sig skyldiga till lindrig vårdslöshet.

157 §

Talan på försäkringskassans vägnar kan med stöd av 151 eller 153 § i denna lag eller 44 § revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas motDenna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.