943/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om placeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 8 maj 1987 om placeringsfonder (480/87) 46 §, 47 § 1-3 mom. och 48 §,

av dessa lagrum 46 § och 47 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 9 augusti 1993 (748/93) och 48 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag,

ändras 44 §, 45 § 1 och 2 mom., 58 § 1 mom. och 60 §, samt

fogas till 43 § ett nytt 1 mom., varvid de nuvarande 1 och 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

43 §

Om revision av ett fondbolag och av de placeringsfonder som fondbolaget förvaltar gäller vad som stadgas i revisionslagen (936/ 94) och i detta kapitel.


44 §

Minst en revisor och dennes suppleant skall vara av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor eller godkänd revisionssammanslutning.

45 §

Finansinspektionen skall förordna en behörig revisor,

1) om stadgandena i 43 § 2 mom. eller 44 § i denna lag eller i 10 § revisionslagen har överträtts,

2) om en revisor enligt 23 § eller 24 § 1 mom. revisionslagen är jävig och antalet ojäviga revisorer inte är tillräckligt enligt denna lag eller fondbolagets bolagsordning, samt

3) om någon bestämmelse i fondbolagets bolagsordning angående revisorernas antal eller behörighet inte har följts.

Ett förordnande som avses i 10 kap. 1 § 4 mom. eller 14 § 1 och 2 mom. lagen om aktiebolag meddelas av finansinspektionen.


58 §

Medlemmarna och suppleanterna i fondbolagets styrelse, verkställande direktören samt funktionärerna i fondbolaget är skyldiga att hemlighålla vad de i sin syssla fått veta om den ekonomiska ställningen för fondbolagets kunder eller andra eller om deras affärs- och yrkeshemligheter.


60 §

En medlem i fondbolagets styrelse och bolagets verkställande direktör är skyldiga att ersätta en skada som de i sin syssla genom att överträda denna lag eller placeringsfondens stadgar uppsåtligen eller av vållande har åsamkat en fondandelsägare eller någon annan.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.