942/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av 12 och 12 a §§ lagen om stiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 12 § och 12 a § 1 mom. lagen den 5 april 1930 om stiftelser (109/30),

sådana de lyder, 12 § ändrad genom lagar av den 13 juli 1964 och den 27 mars 1987 (400/64 och 349/87) och 12 a § 1 mom. i sistnämnda lag, som följer:

12 §

Om revision av en stiftelse gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen (936/ 94).

En stiftelse skall för granskning av räkenskaperna och förvaltningen ha minst två revisorer och suppleanter för dem.

Minst en revisor och dennes suppleant skall vara godkänd revisor, om inte handels- och industriministeriet av särskilda skäl medger undantag.

Utöver vad som stadgas i revisionslagen skall revisionsberättelsen innehålla utlåtande om huruvida

1) stiftelsens medel har placerats på behörigt sätt,

2) de arvoden som betalts till medlemmarna i stiftelsens organ skall anses vara skäliga, samt huruvida

3) stiftelsens bokslut och verksamhetsberättelse ger riktiga och tillräckliga uppgifter om stiftelsens verksamhet.

12 a §

Den som är medlem av en stiftelses organ eller funktionär i stiftelsen är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vållande har orsakat stiftelsen. Detsamma gäller skada som han har åsamkat någon annan genom att bryta mot denna lag eller mot stiftelsens stadgar.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.