939/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om andelslag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 28 maj 1954 om andelslag (247/54) 89, 90, 90 a och 91 a §§,

av dessa lagrum 90 a och 91 a §§ sådana de lyder i lag av den 29 maj 1981 (371/81),

ändras 86 § 1 mom., 88 och 91 §§, 99 § 1 mom., 112 § 3 mom. och 160 §,

av dessa lagrum 86 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 29 maj 1981 och 88 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda lag, samt lagar av den 22 december 1989 och den 8 januari 1993 (1240/89 och 95/93), samt

fogas till 86 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 29 maj 1981, ett nytt 1 mom., varvid det ändrade 1 mom. och det nuvarande 2 mom. blir 2 och 3 mom., som följer:

86 §

Om revision av ett andelslag gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen (936/94).

För varje räkenskapsperiod skall andelsstämman välja minst två revisorer samt suppleanter för dem.


88 §

Om ett andelslag har placeringsandelskapital, skall minst en revisor vara sådan godkänd revisor som avses i revisionslagen.

91 §

Om medlemmarna har tillskottsplikt skall revisorerna, utöver vad revisionslagen stadgar, med ledning av medlemsförteckningen, i 48 § avsedda ansökningar och anmälningar samt protokollen i revisionsberättelsen ange antalet medlemmar och insatser samt de förändringar som i detta avseende inträffat under räkenskapsperioden.

99 §

Om en andelsstämma eller ett fullmäktigsammanträde har godkänt ett förslag om väckande av talan enligt 44 § revisionslagen mot en revisor eller om en så stor minoritet som nämns i 97 § har biträtt förslaget, gäller i fråga om rätt för en medlem eller fullmäktig att för andelslagets räkning väcka sådan talan som stadgas i 98 §. Talan skall väckas inom två år från den andelsstämma där revisionsberättelsen lades fram.


112 §

Vad som denna lag och revisionslagen stadgar om revisorer skall i tillämpliga delar gälla likvidationsrevisorer.

160 §

En medlem av styrelsen och en annan i 75 § avsedd företrädare för andelslag, den som enligt 80 § handhar ett andelslags förvaltning, en likvidator samt en i 106 § avsedd syssloman är skyldig att ersätta skada som han i sitt uppdrag uppsåtligen eller av vårdslöshet vållat andelslaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.