937/1994

Given i Helsingfors den 28 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om aktiebolag

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 29 september 1978 om aktiebolag (734/78) 10 kap. 2 § 2 och 3 mom., 3, 5-13 §§, 15 kap. 2 § och 16 kap. 8 § 3 punkten,

av dessa lagrum 10 kap. 3 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 8 januari 1993 (92/93) och 5 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 5 augusti 1983 (687/83) samt 16 kap. 8 § 3 punkten sådan den lyder i lag av den 24 augusti 1990 (807/90),

ändras 10 kap. 1 § 2 mom., 4 § och 14 § 3 mom. samt 15 kap. 5 § 1 mom. och i 7 § 1 mom. det inledande stycket samt

fogas till 10 kap. 1 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom., det ändrade 2 mom. och det nuvarande 3 mom. blir 2-4 mom., som följer:

10 kap.

Revision och särskild granskning

1 §

Om revision av ett aktiebolag gäller vad som stadgas i detta kapitel och i revisionslagen (936/94).


Bolagsstämman kan även välja en eller flera revisorssuppleanter. Vad denna lag och revisionslagen stadgar om revisor skall på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleant.


4 §

I andra bolag än de som avses i 11 och 12 §§ revisionslagen skall till revisor väljas en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor, om aktieägare med minst en tiondedel av alla aktier kräver det vid den bolagsstämma där val av revisorer skall förrättas.

Har bolagsstämman trots ett krav enligt 1 mom. inte valt en av Centralhandelskammaren eller en handelskammare godkänd revisor, skall länsstyrelsen, om en aktieägare inom en månad från bolagsstämman gör framställning därom, förordna en sådan revisor för bolaget.

Innan ett förordnande enligt 2 mom. meddelas skall bolagets styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att för bolaget i stadgad ordning valts en revisor i stället för den som länsstyrelsen förordnat.

14 §

Vad 15 kap. 5-7 §§ och 16 kap. 4 § i denna lag samt 10, 15, 21-25 och 44 §§ revisionslagen stadgar om revisor tillämpas på motsvarande sätt på granskare som avses i denna paragraf.


15 kap.

Skadeståndsskyldighet

5 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för bolagets räkning med stöd av 1 eller 3 § i detta kapitel eller 44 § revisionslagen fattas vid bolagsstämman. Styrelsen har dock rätt att besluta om väckande av skadeståndstalan som grundar sig på en straffbar gärning.


7 §

Talan för bolagets räkning med stöd av 1 eller 3 § i detta kapitel eller 44 § revisionslagen kan inte, om talan inte grundas på straffbar gärning, väckas mot:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 295/93
EkUB 27/94
Bilaga XXII till EES-avtalet: rådets direktiv (84/253/EEG, 78/660/EEG, 83/349/EEG)

Helsingfors den 28 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Seppo Kääriäinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.