931/1994

Utfärdat i Helsingfors den 26 oktober 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för jord- och skogsbruksministeriets prestationer

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92) beslutat

ändra 2 § 2 mom. 1 punkten i och den avgiftstabell som utgör bilaga till jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 december 1993 om avgifter för jord- och skogsbruksministeriets prestationer (1495/93) samt

foga till 1 § en ny 7 punkt, varvid de nuvarande 7 och 8 punkterna blir punkterna 8 och 9, som följer:

1 §
Avgiftsfria prestationer

7) beslut som avses i 19 § och 41 § 2 mom. jaktlagen (615/93) samt i 25 § 3 mom. jaktförordningen (666/93),

8) beslut angående understöd, bidrag, statsbidrag och skadestånd av statens medel, om inte något annat framgår av 2 §, samt

9) allmänna styrnings-, rådgivnings-, övervaknings- och kontrolluppgifter som hör till jord- och skogsbruksministeriet.

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka uppbärs avgift enligt prestationens självkostnadsvärde, är

1) tillstånd för import av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel från stater som inte hör till EES samt försäljningstillstånd för sådana immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som inte har försäljningstillstånd i någon annan EES-stat, samt andra än ovan i detta beslut avsedda tillstånd och beslut som gäller veterinärverksamhet.Detta beslut träder i kraft den 1 november 1994.

Avgifterna i detta beslut uppbärs för prestationer som beställs efter att beslutet har trätt i kraft.

För sådana tillstånd för immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som gällt före ikraftträdandet och vilkas giltighetstid förlängs efter ikraftträdandet uppbärs avgift enligt det tidigare beslutet.

Helsingfors den 26 oktober 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Yngre regeringssekreterare
Sinikka Silén

AVGIFTSTABELL

Fasta avgifter för offentligrättsliga beslut och intyg som utfärdas av jord- och skogsbruksministeriet

I Beslut mk
Legitimering av veterinär 150
Specialveterinärrättighet 150
Tillfälligt tillstånd att utöva veterinäryrket
första gången tillståndet söks 100
förlängning av tillståndet 50
Importtillstånd, med undantag av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som importeras från andra stater än EES-stater 300
Tillverkningstillstånd för vissa livsmedelsfetter 300
Tillstånd att avvika från de begränsningar som fastställts för bekämpande av djursjukdomar 300
Tillstånd som gäller immunologiska veterinärmedicinska läkemedel:
Tillstånd för tillverkning av immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel 50 000
Tillstånd för överlåtelse för försäljning (försäljningstillstånd) av immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel och antigenförändring i fråga om immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel som beviljats försäljningstillstånd
- nytt preparat som tidigare godkänts i en annan EES-stat enligt direktiv 81/851/EEG 6 000
- nytt preparat vars beståndsdelar ingår i ett preparat som tidigare beviljats försäljningstillstånd 3 000
Andra förändringar i beviljade försäljningstillstånd än sådana som gäller antigener
- förändring i sammansättning 3 000
- annan förändring 500
Förnyelse av försäljningstillstånd 3 000
Tillstånd för olika åtgärder som gäller immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel i anslutning till uppdelning, förpackande och märkning, om det inte ingår i ovan nämnda tillverkningstillstånd 500
Tillstånd för användning av immunologiskt veterinärmedicinskt läkemedel 300
Tillstånd till djurförsök 600
Tillstånd för ambulerande djurutställning 750
Tillstånd att anordna cirkus eller någon annan djurföreställning 450
Befrielse från att genomgå försöksdjurskurs 300
Tillstånd som gäller konstgjord förökning av djur 250
Tillstånd att avvika från härkomstklassificeringen av skogsodlingsmaterial 250
Utlåtande enligt 25 kap. 8 § ärvdabalken 1 500
Beslut om markförvärvstillstånd och förhandsbesked som gäller markförvärvstillstånd 350
Beslut som gäller sänkning eller avlyftande av importavgift för inhemsk råvara eller för produkt som används inom den industriella produktionen 500
Beslut som gäller sänkning eller befrielse från accis på livsmedelsprodukter 500
Beslut som gäller betalning av prisskillnadsersättning, prissänkningsersättning och stöd för upplagring 300
Beslut som gäller fastställande av prisskillnadsersättning på förhand 500
Kvotintyg för import med sänkt importavgift 250
Åkerröjningstillstånd 300
Beslut om sänkning av eller befrielse från marknadsföringsavgift 250
Tillstånd att bedriva husdjursproduktion och tillstånd för uppfödning av importerade avelsdjur 500
Tillstånd för fjäderfäavel, för kläckning av ägg och för uppfödning av ungar 300
Andra än i 1 § avsedda beslut enligt jaktlagen och jaktförordningen vilka meddelas på ansökan 300
Beslut enligt lagen om fiske (503/51) vilka meddelas på ansökan 300
Beslut enligt lagen om samfällda skogar:
Tillstånd för överlåtelse och försäljning av mark 200
Fastställande av reglemente för delägarlag 200
Partiell ändring av fastställt reglemente 100
Tillstånd enligt 5 § 500
Tillstånd enligt 5 a § lagen om bekämpningsmedel och undantagslov som gäller planer för spridning av bekämpningsmedel från luften 200

Avgift uppbärs även när sökt tillstånd inte beviljas.

Avgiften för försäljningstillstånd samt ändringar och förnyelse av försäljningstillståndet i fråga om immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som behövs för bekämpning av zoonoser samt i fråga om immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som används för animalieproduktionsdjur är 300 mark, om tillståndet är nödvändigt för att säkerställa att det på marknaden finns tillgång till sådana immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som används i liten utsträckning, men som dock är viktiga för bekämpande av djursjukdomar.

II Intyg mk
Export- och andra intyg som hör till veterinär- och livsmedelsavdelningens verksamhetsområde
första intyget 100
följande intyg 10

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.