907/1994

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1994

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 8 § lagen den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/92)

ändrat 2 § 3-6 punkten, 2 a § 1 mom. 1-4 punkten, 3 § 1 punkten och 4 § 1 och 3-7 punkten i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 23 juni 1993 om avgifter för prestationer som anstalten för veterinärmedicin och livsmedel tillhandahåller (626/93),

av dessa 2 § 3-6 punkten, 2 a § 1 mom. 1-4 punkten och 4 § 5-7 punkten sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 22 december 1993 (1331/93), som följer:

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka anstalten för veterinärmedicin och livsmedel fastställer avgift till ett belopp som motsvarar prestationens självkostnadsvärde är:


3) av en besiktningsveterinär anställd vid anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, med biträde av en besiktningsassistent utförd köttbesiktning samt övervakning av slakterier och inrättningar som finns i anslutning till dem, undersökningar som dessa åtgärder förutsätter samt godkännande av anläggningarnas egenkontrollsystem;

4) behandling av tillståndsansökningar som gäller väsentliga ändringar i verksamheten vid slakterier och inrättningar som finns i anslutning till dessa;

5) behandling av andra tillståndsansökningar än de som avses ovan i denna paragraf eller i 2 a §; samt

6) försäljning av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel, om i det försäljningstillstånd som givits enligt jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings beslut om tillverkning, försäljning, distribution och användning av immunologiska veterinärmedicinska läkemedel bestäms att distributionen får ske endast via anstalten för veterinärmedicin och livsmedel.

2 a §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka fasta avgifter uppbärs är:

1) behandling av ansökningar gällande godkännande av andra slakterier än fjäderfäslakterier:

a) anläggning vars slaktkapacitet är högst 100 000 djurenheter per år 2 500 mk;

b) anläggning vars slaktkapacitet är över 100 000 djurenheter per år 5 000 mk;

2) behandling av ansökningar gällande godkännande av fjäderfäslakterier:

a) anläggning vars slaktkapacitet är högst fem miljoner kilogram per år 2 500 mk;

b) anläggning vars slaktkapacitet är över fem miljoner kilogram per år 5 000 mk;

3) behandling av tillståndsansökan gällande godkännande av inrättning som drivs i anslutning till ett slakteri eller ett fjäderfäslakteri 2 500 mk;

4) behandling av ansökan som gäller godkännande för export av slakteri, fjäderfäslakteri, renslakteri eller annan anläggning 1 250 mk.


Prestationer som prissätts enligt företags- ekonomiska grunder
3 §

Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel prissätter följande prestationer som utförs på uppdrag enligt företagsekonomiska grunder:

1) vacciner och serum som säljs, med undantag av sådana immunologiska veterinärmedicinska läkemedel som avses i 2 § 6 punkten;


Avgiftsfria prestationer
4 §

Utan hinder av vad som bestäms i 2, 2 a och 3 §§ är följande prestationer avgiftsfria med stöd av 6 § 3 mom. lagen om grunderna för avgifter till staten:

1) undersökningar och andra prestationer som behövs för verkställigheten av lagen om djursjukdomar (55/80) och lagen om djursjukdomar, som med lätthet sprida sig (488/60) samt för övervakning och klarläggande av situationen gällande djursjukdomar i landet och av sjukdomar som överförs från djur till människor, med undantag av undersökningar som genom beslut av jord- och skogsbruksministeriet eller dess veterinär- och livsmedelsavdelning eller i övrigt stadgats vara avgiftsbelagda;


3) undersökning av prover som tas i anslutning till tillsynen över djurskyddet och som de tillsynsmyndigheter som avses i djurskyddslagstiftningen har sänt in;

4) undersökningar, utredningar och utlåtanden i anslutning till internationellt samarbete, om prestationerna i sin tur är avgiftsfria för anstalten;

5) allmänna lagstadgade, till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel hörande övervaknings- och besiktningsuppgifter som hänför sig till animaliska livsmedel;

6) förordnande av veterinär till sådan veterinär som skall besiktiga kött av älg och vitsvanshjort; och

7) godkännande av laboratorier enligt 62 § 2 mom. kötthygienlagen (511/94) och 55 § 2 mom. mjölkhygienlagen (671/94).


Detta beslut träder i kraft den 1 november 1994.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

De avgifter som avses i detta beslut uppbärs för prestationer som har beställts efter att beslutet trätt i kraft. För prestationer som har beställts före ikraftträdandet uppbärs en avgift som är lika stor som den avgift eller stämpelskatt som skulle ha uppburits enligt de stadganden som gällde innan detta beslut trädde i kraft. Detsamma gäller godkännande för drift av sådana byggda anläggningar, för vilka byggnadsplanerna har godkänts innan beslutet trädde i kraft.

För godkännande av en sådan i 10 § förordningen om övervakning av tillverkningen av köttprodukter (211/60) avsedd byggnadsplan för inrättning, vars behandling enligt 69 § kötthygienlagen överförs från livsmedelsverket till anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, uppbärs en avgift som är lika stor som den som skulle ha uppburits enligt handels- och industriministeriets beslut om livsmedelsverkets avgiftsbelagda prestationer (1233/93).

För åtgärder som avses i 71 § kötthygienlagen uppbärs inte avgifter enligt detta beslut.

Helsingfors den 13 oktober 1994

Jord- och skogsbruksminister
Mikko Pesälä

Äldre regeringssekreterare
Kristiina Pajala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.