906/1994

Utfärdat i Helsingfors den 13 oktober 1994

Finansministeriets beslut om krav för upptagande av värdepapper på börslistan

Finansministeriet har med stöd av 3 kap. 10 § 8 mom. värdepapperslagen av den 26 maj 1989 (495/89), sådant det lyder i lag av den 9 augusti 1993 (740/93), beslutat:

Allmänna bestämmelser
1 §

Detta beslut innehåller bestämmelser om de närmare krav som skall uppfyllas för att en fondbörs enligt värdepappersmarknadslagen skall få ta upp värdepapper till handel på börslistan samt om grunderna för undantag från dessa krav.

Om inte något annat bestäms i detta beslut, hindrar beslutet inte fondbörsen från att i sitt reglemente inta bestämmelser som är strängare än detta beslut eller som kompletterar det. Bestämmelserna i reglementet skall emellertid då tillämpas generellt på alla emittenter. Dessutom kan dessa krav tillämpas endast på sådana ansökningar om upptagande av värdepapper på börslistan som har gjorts efter det att reglementet har fastställts i finansministeriet och offentliggjorts.

2 §

Aktiebolag och emittenter av masskuldebrev som ansöker om att värdepapper som de emitterat skall upptas på börslistan skall till sin ansökan foga ett finskt handelsregisterutdrag samt bolagsordning som är antecknad i handelsregistret.

Om de handlingar som nämns i 1 mom. inte kan fogas till ansökan, skall till den fogas motsvarande handlingar, sökandens stiftelseurkund eller något annat bevis på sökandens rättsliga natur. Om värdepapprens rättsliga natur inte framgår av handlingarna, skall till ansökan fogas något annat bevis på deras rättsliga natur.

Vad som bestäms ovan i 1 och 2 mom. gäller inte stater, delstater, kommuner och samkommuner samt inte internationella offentliga organ, med undantag för kravet i 2 mom. på att till ansökan skall fogas ett bevis på värdepapprens rättsliga natur.

Specialbestämmelser om aktiebolag
3 §

Det förväntade marknadsvärdet på aktier som tillhör det aktieslag som är föremål för ansökan om upptagande på börslistan eller, om det inte kan beräknas, det sammanlagda beloppet av eget kapital och reserver i det aktiebolag som emitterat aktierna skall uppgå till minst sexmiljonerfemhundratusen mark.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan på börslistan upptas aktier av samma slag som de som tidigare upptagits på börslistan.

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. när det gäller andra aktier än finska bolags, om finansinspektionens bedömer att det också annars finns en tillräcklig marknad för aktierna.

Om de krav som ställs av en annan sammanslutning som ordnar offentligt handel med värdepapper i Finland är desamma eller lägre än de krav som avses i 1 mom., kan fondbörsen i sitt reglemente fastställa krav som är strängare än de krav som avses i 1 mom.

4 §

Ett aktiebolag som har emitterat aktier som är föremål för ansökan om upptagande på börslistan skall till fondbörsen inlämna reviderade finsk- eller svenskspråkiga bokslut för de tre närmast föregående avslutade räkenskapsperioderna. Räkenskapsperioderna skall omfatta minst 12 månader och boksluten gälla den bransch inom vilken bolaget vid tidpunkten för ansökan verkar.

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom., om det är i bolagets eller investerarnas intresse och om investerarna enligt finansinspektionens uppfattning har tillgång till den information som behövs för att de skall kunna bilda sig en välgrundad uppfattning om bolaget och de aktier som är föremål för ansökan.

Bestämmelser om aktier och skuldebrev
5 §

Om värdepapper har erbjudits allmänheten kan de offererade värdepappren upptas på börslistan först sedan tecknings- eller anbudsperioden har utgått.

Vad som bestäms i 1 mom. gäller inte skuldebrev som utfärdas fortlöpande, när slutdatum för teckning inte är bestämt.

6 §

Aktier och skuldebrev som emitterats som värdepapper av ett aktiebolag eller ett annat företag med hemort inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall uppfylla kraven i emittentens hemstat. Detsamma gäller skuldebrev vilka såsom värdepapper emitterats av stater som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, deras delstater, kommuner och samkommuner.

Skuldebrev som emitteras endast i Finland skall som värdepapper dock överensstämma med finsk lagstiftning.

Aktier och skuldebrev, vilkas emittent är hemmahörande i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, skall som värdepapper tillgodose investerarnas behov av skydd.

Om värdepapper som avses i 1 och 3 mom. till formen inte uppfyller de krav som ställs på värdepapper i Finland, skall fondbörsen offentliggöra denna omständighet.

Specialbestämmelser om aktier
7 §

Bland allmänheten i stater som tillhör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall ett tillräckligt antal aktier av det slag som är föremål för ansökan om upptagande på börslistan vara spridda, dock så många att de svarar mot minst en fjärdedel av det aktiekapital som aktieslaget representerar.

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. i det fall att kravet uppfylls först när aktierna har upptagits på börslistan, om finansinspektionen anser att kravet uppfylls inom tillräckligt kort tid efter det att aktierna har upptagits på börslistan. Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen också medge undantag, om finansinspektionen bedömer att marknaden för aktierna även annars kommer att vara tillräcklig med beaktande av antalet aktier av samma slag och deras spridning bland allmänheten. Undantag som avses här kan inte medges när det gäller finska bolags aktier.

När ansökan om upptagande på börslistan gäller en ytterligare post av aktier av samma slag, kan fondbörsen pröva antalet aktier, som är i allmänhetens besittning, i förhållande till samtliga emitterade aktier av samma slag.

Om aktierna har upptagits på börslistan i en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och allmänheten i staten i fråga besitter ett tillräckligt antal aktier, kan aktierna upptas på börslistan även i Finland.

Specialbestämmelser om skuldebrev
8 §

Det sammanlagda beloppet av skuldebrev som är föremål för ansökan om upptagande på börslistan skall uppgå till minst tiomiljoner mark.

Det krav som avses i 1 mom. tillämpas inte då skuldebrev, som är en del av en fortlöpande emittering där emissionens storlek inte är bestämd på förhand, är föremål för ansökan om upptagande på börslistan.

Finansinspektionen kan på ansökan av fondbörsen medge undantag från det krav som avses i 1 mom. när det gäller andra skuldebrev än finska emittenters, om finansinspektionen bedömer att marknaden för skuldebreven även annars kommer att vara tillräcklig.

Ikraftträdande
9 §

Detta beslut träder i kraft den 1 december 1994.

Detta besluts 2 § 1 och 2 mom. tillämpas inte om ansökan om upptagande av ett aktiebolags andra värdepapper än aktier eller skuldebrev på börslistan har gjorts innan detta beslut trätt i kraft. Kraven i 4 § 1 mom. gällande bokslutets språk och aktiebolagets bransch tillämpas inte, om ansökan om upptagande av aktier på börslistan har gjorts innan detta beslut trätt i kraft. Vad som stadgas i 6 § 4 mom. tillämpas inte om ansökan om upptagande av aktier eller skuldebrev, vilkas emittent är hemmahörande i stat utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, på börslistan har gjorts innan detta beslut trätt i kraft. Om ansökan om upptagande av skuldebrev på börslistan har gjorts innan detta beslut trätt i kraft, kan skuldebrev upptas på börslistan utan hinder av 8 § 1 mom., om det sammanlagda beloppet av skuldebreven är minst enmiljontrehundratusen mark.

Bilaga IX i EES-avtalet: rådets direktiv (89/298/EEG)

Helsingfors den 13 oktober 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Överinspektör
Seppo Tanninen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.