893/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om olycksfallsförsäkring

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/48) 27 §, 53 § 4 mom. och 53 b § 2 mom.,

av dessa lagrum 53 § 4 mom. och 53 b § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 10 juli 1981 (526/81),

ändras 53 a § 1 och 3 mom., 53 c-53 e §§ och 64 § 3 mom.,

sådana de lyder, 53 a § 1 och 3 mom. och 53 c-53 e §§ i nämnda lag av den 10 juli 1981 och 64 § 3 mom. i lag av den 8 januari 1993 (21/93), samt

fogas till 30 a §, sådan den lyder i lag av den 22 januari 1988 (39/88), ett nytt 2 mom., till 41 a §, sådan den lyder i lag av den 29 december 1988 (1344/88), ett nytt 3 mom., till 53 a §, sådan den lyder i nämnda lag av den 10 juli 1981, ett nytt 5 mom., samt till lagen nya 53 f och 53 g §§ som följer:

30 a §

Det gemensamma organet kan utse en försäkringsanstalt som avses i denna lag att ha hand om de uppgifter som föranleds av internationella avtal som är bindande för Finland.

41 a §

Vid behandlingen i en försäkringsanstalt av sådana ärenden enligt denna lag som gäller försäkringsskyldighet, ersättning och återkrav samt med dessa jämförbara ärenden skall parten beredas tillfälle att bli hörd, om det är uppenbart nödvändigt med hänsyn till hans fördel. I övrigt iakttas vid behandlingen i tillämpliga delar de principer som uttrycks i 4, 6, 9-11, 16, 21, 23 och 24 §§ lagen om förvaltningsförfarande (598/82). En tjänsteman vid en försäkringsanstalt kan dock utan hinder av 10 § 1 mom. 4 och 5 punkten lagen om förvaltningsförfarande behandla ett ärende som gäller försäkringsanstalten som arbetsgivare.

53 a §

En part som inte är nöjd med en försäkringsanstalts beslut får söka ändring i beslutet hos olycksfallsnämnden genom skriftliga besvär senast den 30 dagen efter den dag då parten fick del av beslutet. Försäkringsanstaltens beslut skall oberoende av ändringssökande iakttas tills ärendet är avgjort genom ett laga kraft vunnet beslut eller utslag.


En part som anser att debiteringen av en avgift som har påförts enligt denna lag har stridit mot lag eller avtal får över debiteringen skriftligen anföra grundbesvär hos olycksfallsnämnden inom två år från ingången av året efter det år då fordran påfördes eller debiterades. Om sådana besvär anförs med anledning av utmätning, gäller dessutom vad som stadgas om grundbesvär i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/61).


En försäkringsanstalts och olycksfallsnämndens laga kraft vunna beslut verkställs som laga kraft vunnen dom i tvistemål.

53 c §

Då en part söker ändring i ett beslut som en försäkringsanstalt eller olycksfallsnämnden har givit i något annat än ett grundbesvärsärende, skall besvärsskriften inom den i 53 a § 1 mom. stadgade tiden lämnas till försäkringsanstalten. Om försäkringsanstalten till alla delar bifaller de yrkanden som framställts i besvären, skall den ge ett nytt beslut i ärendet. Det nya beslutet får överklagas så som stadgas i 53 a §.

Om försäkringsanstalten inte kan ändra det överklagade beslutet så som anges i 1 mom., skall den inom 30 dagar efter besvärstidens utgång sända besvärsskriften och sitt utlåtande till olycksfallsnämnden eller, om besvären avser olycksfallsnämndens beslut, till försäkringsdomstolen för behandling. Försäkringsanstalten kan då genom ett interimistiskt beslut ändra sitt tidigare beslut till den del den bifaller ett yrkande som framförts i besvären. Om ärendet redan har sänts till besvärsinstansen skall försäkringsanstalten genast meddela besvärsinstansen om ändringen av beslutet. En försäkringsanstalts interimistiska beslut får inte överklagas.

En avvikelse från den tidsfrist som anges i 2 mom. får ske, om inhämtade av behövlig tilläggsutredning med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall då utan dröjsmål meddelas att tilläggsutredning skaffas. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid tillställas den behöriga besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

Vad 42 § stadgar om förande av talan i ärenden som gäller ersättning enligt denna lag skall på motsvarande sätt tillämpas vid sökande av ändring i en försäkringsanstalts och olycksfallsnämndens beslut eller i försäkringsdomstolens utslag.

Olycksfallsnämnden och försäkringsdomstolen skall med anledning av besvär bereda den vars fördel beslutet eller utslaget gäller tillfälle att bli hörd.

Om inte annat visas i samband med besvär, anses ändringssökanden ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet postades under den adress ändringssökanden har uppgivit.

53 d §

Om en försäkringsanstalts eller olycksfallsnämndens laga kraft vunna beslut eller försäkringsdomstolens laga kraft vunna utslag i ett ärende som avses i denna lag grundar sig på oriktig eller bristfällig utredning eller är uppenbart lagstridigt, kan försäkringsdomstolen på framställning av försäkringsanstalten eller ansökan av en part efter att ha berett övriga parter tillfälle att bli hörda, undanröja beslutet eller utslaget och förordna ny behandling av ärendet. Efter att ha gjort nämnda framställning kan försäkringsanstalten temporärt avbryta utbetalning av ersättning tills ärendet har avgjorts på nytt eller utbetala den enligt framställningen. Beträffande ändringssökande i försäkringsdomstolens utslag med stöd av detta moment gäller 53 b §.

I fråga om extraordinärt ändringssökande gäller dessutom 31 kap. rättegångsbalken.

53 e §

Om det i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad ersättning eller höjning av beviljad ersättning framkommer ny utredning, skall försäkringsanstalten pröva ärendet på nytt. Utan hinder av sitt tidigare laga kraft vunna beslut kan försäkringsanstalten bevilja den förvägrade ersättningen eller en ytterligare ökning av den beviljade ersättningen. Också olycksfallsnämnden och försäkringsdomstolen kan vid behandlingen av ett ärende som gäller ändringssökande förfara på motsvarande sätt.

53 f §

Om en försäkringsanstalts beslut grundar sig på klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan försäkringsanstalten med parternas samtycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller försäkringsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel, skall försäkringsanstalten rätta det. Fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett för en part oskäligt resultat.

Angående rättelse skall anteckning göras i försäkringsanstaltens liggarexemplar. Den berörda parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet anhängigt, skall försäkringsanstalten meddela att rättelseärendet har upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket försäkringsanstalten eller pensionsskyddscentralen inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

53 g §

Om någon har fått ersättning enligt denna lag till ett högre belopp än vad denna lag stadgar, skall den grundlöst utbetalda ersättningen återkrävas.

Det är möjligt att helt eller delvis avstå från återkrav av en grundlöst utbetald ersättning, om detta anses skäligt och utbetalningen av ersättningen inte bör anses vara en följd av ersättningssökandens eller dennes representants svikliga förfarande eller om det belopp som skall återkrävas är litet.

En grundlöst utbetald ersättning får återkrävas också genom kvittning mot andra framtida ersättningsposter än sådana som avses i 63 § 1 mom. andra meningen. Utan ersättningstagarens samtycke får dock inte från den ersättningspost som var gång skall betalas avdras mera än en sjättedel av den del av ersättningen som återstår då på ersättningsposten verkställts förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd (418/59) eller innehållits källskatt enligt lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78).

64 §

Försäkringsanstalternas gemensamma organ skall ur den statistik organet för lämna arbetsministeriet nödvändiga uppgifter som baserar sig på anmälan om olycksfall enligt 39 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Stadgandena om ändringssökande i denna lag tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Stadgandena om extraordinärt ändringssökande i denna lag tillämpas dock på de ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som anhängiggörs sedan denna lag har trätt i kraft.

På försäkringsdomstolens avgörande som meddelas sedan denna lag har trätt i kraft och gäller ett ärende som avses i 53 b § 2 mom., vilket upphävts genom denna lag, tillämpas dock det nämnda lagrummet sådant det lyder då denna lag träder i kraft.

Stadgandet i 53 g § tillämpas enbart i de fall då grunden för återkrav eller kvittning uppstått sedan denna lag har trätt i kraft.

RP 116/94
ShUB 20/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.