892/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av 10 § lagen om betalning av fronttillägg utomlands

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 10 § lagen den 25 november 1988 om betalning av fronttillägg utomlands (988/88) som följer:

10 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35 § 1 och 2 mom., 37, 40, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 a, 74 b, 75, 79, 81-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.