891/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om vårdbidrag för barn

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 4 juli 1969 om vårdbidrag för barn (444/69) 8 b och 9 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 8 b § i lag av den 12 december 1986 (933/86) och 9 § i lag av den 22 december 1989 (1253/89), samt

fogas till lagen nya 8 c-8 f §§ som följer:

8 b §

Den som är missnöjd med folkpensionsanstaltens beslut i ett ärende som gäller vårdbidrag för barn får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos prövningsnämnden. Om prövningsnämnden stadgas i sjukförsäkringslagen (364/63).

Den som är missnöjd med prövningsnämndens beslut får söka ändring i beslutet genom skriftliga besvär hos försäkringsdomstolen. I försäkringsdomstolens beslut får ändring inte sökas genom besvär.

En besvärsskrift enligt 1 och 2 mom. skall tillställas pensionsanstalten senast den 30 dagen efter den dag då ändringssökanden fick del av beslutet.

Pensionsanstaltens beslut skall, även om det överklagas, iakttas tills ärendet har avgjorts genom ett laga kraft vunnet beslut.

8 c §

Om pensionsanstalten till alla delar godkänner de yrkanden som ingår i besvärsskriften, skall den ge ett rättelsebeslut i ärendet. I ett rättelsebeslut kan ändring sökas enligt 8 b §.

Kan pensionsanstalten inte så som nämns i 1 mom. rätta det beslut som besvären avser, skall pensionsanstalten inom 30 dagar från besvärstidens utgång sända besvärsskriften jämte sitt utlåtande till besvärsinstansen för behandling. Pensionsanstalten kan härvid genom ett interimistiskt beslut rätta sitt tidigare beslut till den del den godkänner yrkandet i besvären. Om besvären redan har sänts till besvärsinstansen, skall pensionsanstalten omedelbart underrätta besvärsinstansen om det interimistiska beslutet. I det interimistiska beslutet får ändring inte sökas.

Från den i 2 mom. föreskrivna tiden kan avvikelse göras, om införskaffandet av en tilläggsutredning som krävs med anledning av besvären förutsätter detta. Ändringssökanden skall härvid utan dröjsmål underrättas om införskaffandet av tilläggsutredning. Besvärsskriften och utlåtandet skall dock alltid sändas till besvärsinstansen senast inom 60 dagar från besvärstidens utgång.

8 d §

Har besvär som anförs hos prövningsnämnden eller försäkringsdomstolen inkommit efter utgången av den tid som stadgas i 8 b §, kan besvärsinstansen trots förseningen ta upp besvären till behandling, om det finns vägande orsaker till förseningen.

8 e §

Om ett laga kraft vunnet beslut som gäller förmån enligt denna lag grundar sig på en oriktig eller bristfällig utredning eller beslutet uppenbart står i strid med lag, kan försäkringsdomstolen på ansökan av den som ärendet angår eller på framställning av pensionsanstalten, efter att ha berett den som ärendet angår tillfälle att bli hörd, undanröja beslutet och förordna att ärendet skall behandlas på nytt. Efter att ha gjort en sådan framställning kan pensionsanstalten, tills ärendet har avgjorts på nytt, interimistiskt avbryta utbetalningen av en förmån eller betala denna enligt sin framställning.

Om ny utredning framkommer i ett ärende som gäller beviljande av förvägrad förmån eller utökande av redan beviljad förmån skall pensionsanstalten pröva ärendet på nytt. Pensionsanstalten kan utan hinder av ett tidigare laga kraft vunnet beslut bevilja en förvägrad förmån eller utöka en redan beviljad förmån. Prövningsnämnden och försäkringsdomstolen kan tillämpa motsvarande förfarande när de behandlar ärenden som gäller ändringssökande. I beslutet kan ändring sökas så som 8 b § stadgar.

8 f §

Grundar sig pensionsanstaltens beslut på en klart oriktig eller bristfällig utredning eller på uppenbart oriktig tillämpning av lag, kan pensionsanstalten med parternas samtycke undanröja sitt felaktiga beslut och avgöra ärendet på nytt.

Innehåller pensionsanstaltens beslut ett uppenbart skriv- eller räknefel skall pensionsanstalten rätta sitt beslut. Fel får dock inte rättas, om rättelsen leder till ett för en part oskäligt resultat.

Angående rättelse skall anteckning göras i pensionsanstaltens liggarexemplar. Den berörda parten skall tillställas ett rättat eller nytt beslut. Är ändringssökande i fråga om beslutet anhängigt skall pensionsanstalten meddela att rättelseärendet upptagits till behandling samt tillställa även besvärsinstansen sitt beslut i detta ärende.

I ett beslut genom vilket pensionsanstalten inte har godkänt ett yrkande på rättelse av fel får ändring inte sökas genom besvär.

9 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35-39, 39 b, 40, 45, 46, 69 och 75 §§, 79 § 1 och 4 mom. samt 80-83, 83 a, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen samt lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.