885/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av 24 § lagen om avträdelsepension

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 24 § 1 mom. lagen den 4 januari 1974 om avträdelsepension (16/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 29 juli 1976 (663/76), som följer:

24 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller för avträdelsepension i tillämpliga delar dessutom 9, 10 c, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare samt 16-18 §§ och 19 § 4 mom. lagen om pension för lantbruksföretagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.