881/1994

Given i Helsingfors den 14 oktober 1994

Lag om ändring av lagen om pension för företagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 14 juli 1969 om pension för företagare (468/69) 7 a § 2 mom. 3 punkten, 13 §, 15 § 2 mom. och 17 § 1 mom.,

av dessa lagrum 7 a § 2 mom. 3 punkten sådan den lyder i lag av den 28 juni 1993 (562/93), 13 § sådan den lyder i lag av den 29 juli 1976 (662/76) och 17 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 19 november 1993 (982/93), som följer:

7 a §

I 1 mom. nämnd förmån berättigar dock inte till arbetspensionstillägg, om förmånen har betalts:


3) för ett kalenderår under vilket företagaren har varit i tjänste- eller arbetsförhållande eller i företagarverksamhet som avses i en lag, ett pensionsreglemente eller en pensionsstadga som nämns i 8 § 4 mom. lagen om pension för arbetstagare, om inte företagaren under samma kalenderår har förtjänat lön som avses i lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/62) till minst det gränsbelopp som avses i 5 § 2 mom. i den nämnda lagen, eller


13 §

De fastställda arbetsinkomsterna samt det i 7 § 1 mom. stadgade markbeloppet justeras enligt de i den allmänna löne- och prisnivån inträffade förändringarna så som 9 § lagen om pension för arbetstagare stadgar.

15 §

För behandling av ärenden på vilka denna lag skall tillämpas finns vid försäkringsdomstolen såsom i lagen om denna domstol avsedda lekmannaledamöter åtminstone två företagarledamöter samt ett behövligt antal suppleanter. Angående dessa gäller i tillämpliga delar vad 21 f § lagen om pension för arbetstagare stadgar om lekmannaledamöter och om förordnande av sådana.

17 §

Om inte något annat följer av denna lag, gäller dessutom i tillämpliga delar 2 § 2 mom., 3, 4 och 4 a-4 n §§, 5 § 1 och 3-6 mom., 5 b, 5 c, 7 a, 7 c, 8, 8 a-8 g, 9, 9 a, 10 och 10 c §§, 11 § 1 och 2 mom., 12 § 1 mom. 5 punkten och 4 mom. samt 14, 16, 17, 17 a, 17 b, 18, 19, 19 a-19 d, 20, 21, 21 a-21 e och 22 §§ lagen om pension för arbetstagare.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Lagens stadganden om ändringssökande tillämpas på beslut som meddelas sedan lagen har trätt i kraft. Lagens stadganden om extraordinärt ändringssökande tillämpas dock på ärenden som gäller extraordinärt ändringssökande och som blir anhängiga sedan lagen har trätt i kraft.

RP 117/94
ShUB 21/94

Helsingfors den 14 oktober 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.