874/1994

Utfärdat i Helsingfors den 3 oktober 1994

Trafikministeriets beslut om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar

Trafikministeriet har med stöd av 108 § vägtrafiklagen av den 3 april 1981 (267/81), sådant detta lagrum lyder i lag av den 6 november 1992 (989/92), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

1. Detta beslut gäller E-godkännande och EG-godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller del.

2. Med E-godkännande avses ett förfarande där fordons konstruktion, utrustning eller del påvisas uppfylla kraven i den i Genève den 20 mars 1958 ingångna överenskommelsen om förenhetligande av villkoren för typgodkännande av utrustning och delar till motorfordon samt ömsesidigt erkännande av sådant godkännande (FördrS 70/76).

3. Med EG-godkännande avses ett förfarande där fordons konstruktion, utrustning eller del påvisas uppfylla

a) de krav som avses i EG-rådets direktiv 70/156/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon, sådana de lyder i senast ändrad form,

b) de krav som avses i rådets direktiv 92/61/EEG om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon, eller

c) de krav som avses i rådets förordning (EEG) nr 3821/85 om färdskrivare vid vägtransporter, sådana de lyder i senast ändrad form.

2 §
Beviljande av godkännande

1. E-godkännande beviljas om ett fordons konstruktion, utrustning eller del följer det reglemente som har fogats till den överenskommelse som nämns i 1 § 2 mom. och som Finland meddelat att det tillämpar och om konstruktionen, utrustningen eller delen enligt ett certifikat av en provningsanstalt som Förenta Nationernas generalsekreterare underrättats om uppfyller kraven i reglementet i fråga.

2. EG-godkännande beviljas om konstruktionen, utrustningen eller delen enligt ett certifikat av en provningsanstalt som EFTA:s övervakningsmyndighet underrättats om uppfyller kraven för konstruktionen, utrustningen eller delen i fråga i de direktiv och den förordning som nämns i 1 § 3 mom. samt det specialdirektiv som gäller konstruktionen, utrustningen eller delen.

3 §
Behörig myndighet

E- och EG-godkännande som avses ovan beviljas av fordonsförvaltningen enligt lagen om fordonsförvaltningen (1373/93).

4 §
Anmälningar

Fordonsförvaltningen skall göra de anmälningar som avses i de direktiv och den förordning som nämns i 1 § 3 mom. till EFTA:s ständiga kommitté och EFTA:s övervakningsmyndighet så som om dem överenskommits i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

5 §
Ikraftträdande

1. Detta beslut träder i kraft den 15 oktober 1994.

2. För fordon som avses i rådets direktiv 70/157/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon, rådets direktiv 70/220/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorer i motorfordon, rådets direktiv 72/306/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon och rådets direktiv 88/77/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gasformiga föroreningar från dieselmotorer som används i fordon, sådana de lyder i senast ändrad form, kan EG-godkännanden som söks med avseende på nämnda direktiv dock beviljas först från och med den 1 januari 1995.

3. För bilbälten som avses i rådets direktiv 77/541/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om bilbälten och fasthållningsanordningar i motorfordon, sådant det lyder i senast ändrad form, kan EG-godkännande dock beviljas först från och med den 1 juli 1997.

4. Genom detta beslut upphävs trafikministeriets beslut av den 9 april 1992 om internationellt godkännande av fordons konstruktion, utrustning eller delar (333/92).

Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 79/156/EEG, ändr. 93/81/EEG, Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 92/61/EEG, rådets förordning (EEG) Nr 3821/85

Helsingfors den 3 oktober 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Biträdande avdelningschef
Reino Lampinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.