869/1994

Given i Helsingfors den 30 september 1994

Förordning om anmälningsskyldigheterna för fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods

På föredragning av trafikministern

stadgas med stöd av 3 § 3 mom. lagen den 16 mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/79), sådant det lyder i lag av den 28 juni 1994 (589/94), och med stöd av 13 § 3 mom. lagen den 2 augusti 1994 om transport av farliga ämnen (719/94):

1 §
Tillämpning

Denna förordning tillämpas på alla fartyg som transporterar farligt eller havsförorenande gods till eller från Finland.

Förordningen tillämpas dock inte på krigsfartyg och andra fartyg i administrativa uppgifter som inte används i allmän trafik för person- eller godstransporter.

Förordningen tillämpas inte heller på det bränsle som finns ombord eller på andra farliga eller havsförorenande ämnen som är avsedda för användning ombord.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) trafikidkare: fartygets redare, befraktare, driftbolag eller agenter,

2) fartyg: lastfartyg, olje-, kemikalie- eller gastankfartyg eller passagerarfartyg på väg till eller från en finländsk hamn med farligt eller havsförorenande gods i bulk eller i förpackad form,

3) farligt gods: gods som är klassificerat i IMDG-koden, i kapitel 17 i IBC-koden och i kapitel 19 i IGC-koden,

4) havsförorenande gods: oljor enligt definitionen i bilaga 1 till MARPOL-konventionen 73/78, farliga flytande ämnen enligt definitionen i bilaga 2 till MARPOL-konventionen 73/78 samt skadliga ämnen enligt definitionen i bilaga 3 till MARPOL-konventionen 73/78,

5) MARPOL-konventionen 73/78: det protokoll från 1978 (FördrS 51/83) jämte senare ändringar som hänför sig till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg,

6) IMDG-koden: internationella sjöfartsorganisationens (IMO) internationella kod för sjötransport av farligt gods,

7) IBC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar farliga kemikalier i bulk, samt

8) IGC-koden: internationella sjöfartsorganisationens internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som transporterar flytande gaser i bulk.

3 §
Avlastarens anmälningsskyldighet

Avlastaren skall före lastning ge fartygets befälhavare och trafikidkare en utredning om det farliga eller havsförorenande godset. Av utredningen skall framgå den korrekta tekniska beteckningen för godset, FN-numret om ett sådant finns, riskkategori i enlighet med IMDG-, IBC- och IGC-koderna, godsets kvantiteter och, om det rör sig om flyttbara tankar eller containrar, dessas identifikationsmärkningar. Vidare skall man försäkra sig om att det lastade partiet stämmer överens med anmälan.

Om någon föreskriven utredning av det farliga eller havsförorenande godset inte har lämnats, är det förbjudet för fartyget att transportera det.

4 §
Anmälningar om fartyget

Varje fartyg som lämnar en finländsk hamn med farligt eller havsförorenande gods skall före avfärd göra en anmälan till sjöfartsverket i enlighet med sjöfartsstyrelsens närmare föreskrifter.

Varje fartyg som anlöper en finländsk hamn eller ankarplats såsom första destinationshamn eller ankarplats från en hamn utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som transporterar farligt eller havsförorenande gods skall för att få anlöpa hamnen eller ankarplatsen vid avresan från lasthamnen göra en anmälan till sjöfartsverket i överensstämmelse med sjöfartsstyrelsens närmare föreskrifter. Om destinationshamnen eller ankarplatsen klarnar först under resans lopp, skall anmälan göras senast då destinationshamnen eller ankarplatsen blivit klar.

Anmälningarna som nämns i 1 och 2 mom. skall göras av trafikidkaren och innehålla uppgifter om fartygets namn, signalbokstäver, nationalitet, längd, djupgående, destinationshamn och tidpunkt för ankomst till destinationshamnen, beräknad avgångstid, planerad rutt, de i 3 § 1 mom. nämnda uppgifterna om det ombordvarande farliga eller havsförorenande godset samt uppgifter om det farliga eller havsförorenande godsets kvantiteter och placering ombord och, om det är i flyttbara tankar eller containrar, dessas identifikationsmärkningar och en bekräftelse på att det ombord finns detaljerade uppgifter om lasten och dess placering.

5 §
Befälhavarens anmälningsskyldighet

Utöver vad som stadgas om anmälningsskyldigheten för fartygets befälhavare när det gäller havsförorenande ämnen i förordningen om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (635/93), skall befälhavaren utan dröjsmål göra anmälan till behörig myndighet i Finland om sådana olyckshändelser eller tillbud som skett på finskt vattenområde i anslutning till transport av farliga ämnen som kan orsaka miljön skada på finskt territorium. Utanför finskt territorium skall befälhavaren på finskt fartyg göra motsvarande anmälan till myndigheterna i den närmaste kuststaten.

Anmälan skall innehålla de uppgifter som nämns i 4 § 3 mom. och en redogörelse för händelsens art. Sjöfartsstyrelsen meddelar närmare föreskrifter om anmälningsskyldigheten.

6 §
Kontrollista

Fartygets befälhavare skall fylla i en av sjöfartsstyrelsen fastställd kontrollista och som information ställa listan till förfogande för lotsen samt sjöfartsinspektören i det sjöfartsdistrikt som saken gäller, om denne begär det.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 13 september 1995.

Gemensamma EES-kommitténs beslut Nr 7/94, bilaga 11: rådets direktiv (93/75/EEG)

Helsingfors den 30 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.