856/1994

Given i Helsingfors den 30 september 1994

Förordning om Finlands Akademi

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 3 § 1 mom., 4 § 1 mom. och 8 § lagen den 27 maj 1994 om Finlands Akademi (378/94 ):

1 kap.

Styrelsen och generaldirektören

1 §

Styrelsen för Finlands Akademi beslutar om

1) Finlands Akademis, nedan akademin, allmänna verksamhetslinjer och målsättningar,

2) forskningsrådens verksamhetsområden och främjande av forskningen inom områdena för två eller flera forskningsråd,

3) planer som gäller verksamheten och ekonomin samt budgetförslaget,

4) dispositionsplanerna för anslagen och fördelningen av anslagen,

5) instruktionen för akademin samt

6) övriga ärenden som är vittsyftande eller av principiell vikt för akademin.

2 §

Till styrelsen hör förutom generaldirektören för akademin ordförandena för forskningsråden samt två övriga medlemmar, som förordnas av statsrådet för tre år i sänder.

Styrelsen väljer en vice ordförande inom sig.

Samma person kan förordnas till medlem i styrelsen för högst två mandatperioder i följd.

3 §

Generaldirektören skall leda, övervaka och utveckla akademins verksamhet.

Generaldirektören avgör de ärenden som ankommer på akademin, om inte något annat stadgas eller något annat bestäms i instruktionen.

Om ställföreträdaren för generaldirektören bestäms i instruktionen.

2 kap.

Forskningsråden

4 §

Vid Finlands Akademi finns följande vetenskapliga forskningsråd:

1) forskningsrådet för kultur och samhälle,

2) forskningsrådet för naturvetenskap och teknik,

3) forskningsrådet för hälsa, samt

4) forskningsrådet för miljö och naturresurser.

Forskningsråden sköter akademins uppgifter vart och ett inom sitt verksamhetsområde enligt vad som stadgas i denna förordning eller bestäms i instruktionen.

5 §

Statsrådet utser forskningsrådets ordförande och högst 10 andra medlemmar för tre år i sänder. Forskningsrådet väljer en vice ordförande inom sig. Samma person kan utses till ordförande för forskningsrådet eller till medlem i det för högst två fulla mandatperioder i följd. Samma person kan förordnas till ordförande och medlem för sammanlagt högst tre mandatperioder i följd om han är ordförande under en eller två av dessa mandatperioden.

När ordförande och medlemmarna utses skall det ses till att en mångsidig och högtstående vetenskaplig sakkunskap blir företrädd i forskningsrådet.

Innan forskningsrådet tillsätts skall högskolor, centrala statliga forskningsinstitut, myndigheter och samfund som företräder forsknings- och utvecklingsarbete, centrala vetenskapliga sällskap och vetenskapsakademier bli hörda.

6 §

Ordföranden för ett forskningsråd skall leda, övervaka och utveckla forskningsrådets verksamhet.

Ordföranden avgör ärenden som ankommer på forskningsrådet om något annat inte stadgas eller något annat inte bestäms i instruktionen.

7 §

Ett ärende som hänför sig till två eller flera forskningsråds område kan genom beslut av akademins styrelse överföras till en av styrelsen tillsatt sektion för behandling och avgörande.

Endast medlemmar i styrelsen och i forskningsråden kan förordnas till medlemmar i en dylik sektion.

3 kap.

Förvaltningsämbetet

8 §

Förvaltningsämbetet har till uppgift att sköta och utveckla akademins förvaltning. Förvaltningsämbetet sörjer för beredningen och föredragningen av de ärenden som behandlas i styrelsen och forskningsråden samt för verkställigheten av besluten.

Förvaltningsdirektören är chef för förvaltningsämbetet. Förvaltningsdirektören svarar för att akademins förvaltning fungerar och utvecklas.

Forskningsdirektören svarar för akademins forskningspolitiska planering samt för uppföljningen av hur forskningspolitiken genomförs och hur medlen för forskningen används.

9 §

Generaldirektören kan förbehålla sig rätten att avgöra ett ärende som annars skall avgöras av förvaltningsämbetet.

4 kap.

Behörighetsvillkoren

10 §

Av generaldirektören krävs att han skall vara vetenskapligt meriterad. Han skall dessutom ha kännedom om högskole- och vetenskapsförvaltning samt erfarenhet av ledaruppgifter.

11 §

Tjänsterna som akademiprofessor, äldre och yngre forskare samt forskningsassistent är forskningstjänster. Vid akademin kan också finnas andra forskningstjänster.

12 §

Till akademiprofessor kan utnämnas den som visat sig vara en framstående forskare och som kan anses medverka till forskningens framåtskridande inom sin vetenskapsgren.

13 §

Av en äldre forskare krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktors grad.

Av en yngre forskare krävs licentiatexamen som har avlagts som påbyggnadsexamen eller doktorsexamen. Till yngre forskare kan också utnämnas den som i sina studier för påbyggnadsexamen eller på annat sätt visat sig ha uppnått en vetenskaplig nivå som motsvarar den examen som krävs.

Av en forskningsassistent krävs högre högskoleexamen.

14 §

Akademin beslutar om den behörighet som utomlands avlagda examina medför för tjänster som avses i 13 §, om inte undervisningsministeriet har beslutat om den behörighet som en sökandes examen medför eller om jämställande av examen med en examen som har avlagts i Finland. Akademin skall härvid iaktta vad som särskilt stadgas om erkännande av utbildning och yrkespraktik som genomgåtts av medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

15 §

Av förvaltningsdirektören krävs högre högskoleexamen, god förtrogenhet med förvaltningsuppgifter samt erfarenhet av ledaruppgifter.

Av forskningsdirektören krävs doktorsexamen eller lärdomsprov som berättigar till doktors grad, god förtrogenhet med forskningspolitisk planering samt erfarenhet av ledaruppgifter.

5 kap.

Tillsättande av tjänster och anställning av övrig personal

16 §

Tjänsten som generaldirektör för akademin tillsätts för högst tre år i sänder utan att den ledigförklaras. Republikens president utnämner generaldirektören på framställning av statsrådet.

Den som utnämnts till tjänsten som generaldirektör och som tidigare på annat sätt än för viss tid eller tidsbegränsat utnämnts till en statlig tjänst, är tjänstledig från denna tjänst under den tid han innehar generaldirektörstjänsten.

17 §

En tjänst som akademiprofessor tillsätts av akademins styrelse. Tjänsten tillsätts utan att den ledigförklaras.

När en tjänst som akademiprofessor blir vakant kan forskningsråden lägga fram förslag för tillsättning av tjänsten. Varje forskningsråd kan föreslå tre personer för tjänsten. Till förslaget skall fogas utlåtanden av sakkunniga om de föreslagna personernas meriter.

En tjänst som akademiprofessor tillsätts tills vidare eller för viss tid, dock för högst fem år i sänder.

18 §

En tjänst som äldre forskare tillsätts för högst fem år i sänder. En tjänst som yngre forskare eller forskningsassistent tillsätts för högst tre år i sänder.

Äldre och yngre forskare samt forskningsassistenter utnämns av ett forskningsråd om inte något annat bestäms i instruktionen. Dessa tjänster kan tillsättas utan att den ledigförklaras, då det är ändamålsenligt med hänsyn till ett forskningsprojekt som forskningsrådet stöder eller om tjänsten tillsätts för högst ett år.

19 §

Tjänsterna som förvaltningsdirektör och forskningsdirektör tillsätts av akademins styrelse.

20 §

Den övriga personalen utnämns eller anställs av generaldirektören, om något annat inte bestäms i instruktionen.

6 kap.

Tjänstledighet och utnämning till tjänsteman

21 §

Tjänstledighet för generaldirektören beviljas av undervisningsministeriet, för en längre tid än ett år dock av statsrådet.

Tjänstledighet för andra tjänstemän samt för arbetstagare i arbetsavtalsförhållande beviljas av generaldirektören, om något annat inte bestäms i instruktionen.

22 §

Om utnämning till tjänsteman med stöd av 9 § 1 mom. i statstjänstemannalagen (750/94) beslutar den som enligt 21 § beviljar tjänstledighet från motsvarande tjänst.

7 kap.

Stipendier till längre hunna vetenskapsidkare

23 §

Vid Finlands Akademi finns ett system för stipendier till längre hunna vetenskapsidkare. Stipendierna beviljas professorer, biträdande professorer eller andra meriterade forskare för bedrivande av vetenskaplig forskning.

När en statstjänsteman beviljas ett stipendium för längre hunna vetenskapsidkare är han tjänstledig under den tid för vilken stipendiet har beviljats.

Närmare bestämmelser om stipendiesystemet och storleken på stipendierna meddelas i instruktionen för akademin.

8 kap.

Särskilda stadganden

24 §

Styrelsen, forskningsråden och den sektion som avses i 7 § är beslutföra när förutom ordföranden för sammanträdet minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

Ärendena avgörs på föredragning.

25 §

I instruktionen för akademin meddelas närmare bestämmelser om verksamheten vid akademin.

Om förvaltningsämbetet meddelas närmare bestämmelser i arbetsordningen som generaldirektören fastställer.

26 §

En akademiprofessor kan inte vara medlem i akademins styrelse eller i ett forskningsråd.

27 §

Till ordföranden för ett forskningsråd samt till medlemmarna i styrelsen och i forskningsråden betalas ett månatligt arvode, som fastställs av undervisningsministeriet.

9 kap.

Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

28 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft. Härvid sköts de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på styrelsen för akademin av den vetenskapliga centralkommissionen och de uppgifter som enligt denna förordning ankommer på generaldirektören av ordföranden för den vetenskapliga centralkommissionen.

29 §

Akademins styrelse och forskningsråden tillsätts första gången enligt denna förordning för den mandatperiod som inleds den 1 januari 1995. Generaldirektören utnämns första gången för en period som upphör den 31 december 1997.

30 §

Vad som stadgas i denna förordning om en tjänst som akademiprofessor gäller också en tjänst som forskarprofessor vid akademin.

Om ändring av benämningen på tjänsten som forskarprofessor till akademiprofessor gäller vad som stadgas om ändring av benämningen på en statlig tjänst.

Vad som är stadgat, bestämt eller avtalat om en tjänst som forskarprofessor och om anställningsvillkoren för den gäller också en tjänst som akademiprofessor.

31 §

Om en tjänstetillsättning eller behandlingen av något annat ärende inte är slutfört när denna förordning träder i kraft överförs de fortsatta åtgärderna på den som ärendet ankommer på enligt denna förordning.

Helsingfors den 30 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.