838/1994

Utfärdat i Helsingfors den 21 september 1994

Försvarsministeriets beslut om stödande av den frivilliga försvarsutbildningen

Försvarsministeriet har med stöd av 2 § 5 a punkten lagen den 31 maj 1974 om försvarsmakten (402/74), sådant detta lagrum lyder i lag av den 19 augusti 1994 (740/94), beslutat:

1 §

Försvarsmakten kan stöda riksomfattande frivillig försvarsutbildning genom att ge arrangörerna materiellt stöd och utbildningsstöd.

Det materiella stödet kan bestå av tjänster som omfattar inkvartering, förplägnad, utrustning och transport. Utbildningsstödet kan bestå av experthjälp när utbildning arrangeras samt av organisering och ledning av specialavsnitt vid sådana tillfällen.

2 §

Det stöd som ges av försvarsmakten skall anpassas till försvarsmaktens övriga uppgifter så, att försvarsberedskapen och skötseln av försvarsmaktens primära uppgifter inte äventyras därigenom. Verksamhet för vilken stöd ges skall främja försvarets syften.

3 §

Ersättningsgrunderna för det materiella stöd och utbildningsstöd som försvarsmakten ger den frivilliga försvarsutbildningen är följande:

1) deltagande i verksamhet och tillställningar som hänför sig till stödet för den frivilliga försvarsutbildningen och som ordnas och leds av försvarsmakten utgör tjänsteåliggande för försvarsmaktens personal. Ersättningar uppbärs inte hos utbildningsarrangörerna för kostnader som avlöning av personalen medför,

2) deltagarna i utbildningen erhåller ersättningsfri inkvartering i garnisonerna,

3) hos deltagarna i utbildningen uppbärs ersättning för måltider som försvarsmakten tillhandahåller, med iakttagande av de ersättningsgrunder som är fastställda för personer som är anställda hos staten, och

4) till övriga delar uppbärs ersättning för materiel eller tjänster som försvarsmakten tillhandahåller för utbildningsändamål, eller också ges materielen och tjänsterna vederlagsfritt enligt grunder som närmare fastställs av huvudstaben. I ersättningar som uppbärs för användningen av materiel skall dock inte ingå kapitalkostnader.

4 §

Sådana kostnader som föranleds av stöd som har givits till nedsatt pris eller vederlagsfritt finansieras från anslag som i statsbudgeten beviljas för försvarsmaktens verksamhet.

5 §

Utöver vad som föreskrivs i 3 § erhåller organisationer som ger frivillig försvarsutbildning stöd för sin verksamhet från ett anslag som särskilt beviljas i statsbudgeten.

6 §

Vid vapen- och skjututbildning som ingår i den utbildning som försvarsmakten ger används försvarsmaktens vapen och ammunition, under ledning av försvarsmaktens personal och med iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter enligt vad huvudstaben särskilt bestämmer.

Den som anordnar frivillig försvarsutbildning är skyldig att sköta om att den som deltar i utbildning enligt 1 mom. har en försäkring som ersätter de skador som han åsamkas under utbildningen och som han själv orsakar.

7 §

Om stöd för den frivilliga försvarsutbildningen gäller dessutom vad huvudstaben särskilt bestämmer.

8 §

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 21 september 1994

Försvarsminister
Elisabeth Rehn

Äldre regeringssekreterare
Seppo Kipinoinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.