826/1994

Utfärdat i Helsingfors den 14 september 1994

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen för ersättande av läkararvoden

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 13 § sjukförsäkringslagen av den 4 juli 1963, sådant detta lagrum lyder i lag av den 30 december 1992 (1653/92), bestämt grunderna för taxan enligt 7 § sjukförsäkringslagen för ersättande av läkararvoden som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §

Folkpensionsanstalten skall då den fastställer den läkararvodestaxa som avses i 7 § sjukförsäkringslagen iaktta i 4 § sjukförsäkringsförordningen och i detta beslut nämnda grunder.

Folkpensionsanstalten fastställer en förteckning över undersöknings- och vårdåtgärder samt taxorna för dessa.

2 §

Enligt läkararvodestaxa betalas ersättning för de arvoden som har uppburits för läkarundersökning och läkarvård.

Enligt detta beslut betalas dock inte ersättning för arvoden som uppburits för laboratorie- och röntgenundersökningar.

Läkararvodestaxan är uppdelad i läkares mottagningsarvodestaxa, läkares åtgärdstaxa och läkares sjukhusarvodestaxa.

3 §

Läkares mottagningsarvodestaxa tillämpas då det är fråga om ersättning för något annat läkararvode än ett sådant som ersätts enligt 2 och 3 mom.

Läkares åtgärdstaxa tillämpas då det är fråga om arvode för krävande undersöknings- eller vårdåtgärder som vidtagits av läkare.

Läkares sjukhusarvodestaxa tillämpas då det är fråga om sådant arvode för vårddag som uppburits för patient som vårdats på sjukvårdsinrättning.

4 §

Om undersökning eller vård som skall ersättas har utförts eller givits av en läkare med specialisträttigheter och undersökningen eller vården har hört till hans specialområde, höjs de taxeenliga beloppen med 50 procent.

5 §

De belopp som avses i detta beslut kan höjas med högst 100 procent på det sätt som folkpensionsanstalten bestämmer, då besöket eller åtgärden har ägt rum på någon annan mottagningstid än vad som anses normal.

2 kap.

Läkararvodestaxa

Läkares mottagningsarvodestaxa
6 §

Taxorna för besöksavgifter får inte fastställas till ett högre belopp än 210 mark.

7 §

Om läkares besök hos en patient varar i över en timme, används som ersättningsgrund för varje begynnande kvartstimme ett belopp av högst 52 mark.

Taxan för krävande undersöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare

För ersättande av arvoden som uppburits för krävande undersöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare fastställer folkpensionsanstalten en förteckning över åtgärderna och taxorna för dessa. Taxan för dessa åtgärder får inte fastställas till ett högre belopp än 1 665 mark.

Om en åtgärd i enlighet med den högsta taxan på grund av dess art eller svårighetsgrad kräver betydligt mera tid än normalt, höjs taxan till denna del med 50 procent.

Läkares sjukhusarvodestaxa
9 §

Enligt läkares sjukhusarvodestaxa betalas ersättning för vårddagsarvode, vars taxa inte får fastställas till ett högre belopp än 72 mark per vårddag. I arvodena för krävande underssöknings- och vårdåtgärder som vidtagits av läkare ingår också vårddagsarvode.

3 kap.

Ikraftträdande

10 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1995. Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 18 januari 1989 om grunderna för taxa för ersättande av i 7 § sjukförsäkringslagen avsedda läkararvoden (72/89).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 14 september 1994

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Yngre regeringssekreterare
Pekka Humalto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.