816/1994

Utfärdat i Helsingfors den 7 september 1994

Trafikministeriets beslut om genomförande av trafikpliktsförordningen

Trafikministeriet har med stöd av 7 b § lagen den 15 februari 1991 om tillståndspliktig persontrafik på väg (343/91), sådant detta lagrum lyder i lagen av den 15 juli 1994 (663/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller genomförande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar. Förordningen benämns i detta beslut trafikpliktsförordningen.

2 §
Behöriga myndigheter

Behörig myndighet som avses i trafikpliktsförordningen är i frågor som gäller trafik på väg trafikministeriet. Behörig i frågor som gäller skyldigheter att bedriva verksamhet och avtal om denna verksamhet samt prisskyldigheter är dock den myndighet som beviljar linjetrafiktillståndet.

Alla kommuner och regionala samkommuner samt huvudstadsregionens samarbetsdelegation får ingå avtal med trafikidkarna om att köpa trafikservice och om prisnedsättningar för passagerare.

3 §
Införande och avskaffande av skyldighet att bedriva verksamhet

I fråga om trafik på väg införs och bibehålls en skyldighet att bedriva verksamhet genom attrutten och tidtabellen för sådan trafik som bedrivs på basis av skyldigheten intas i linjetrafiktillståndet så att de skiljer sig från övrig trafik som ingår i tillståndet. Då skyldigheten att bedriva verksamhet avskaffas stryks uppgifterna om trafiken i linjetrafiktillståndet.

4 §
Anmälan till trafikministeriet om ersättningar

Om någon annan behörig myndigheter som avses i 2 § än trafikministeriet beslutar att införa eller bibehålla trafikplikten skall de göra en anmälan till trafikministeriet om de ersättningar de betalat.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 7 september 1994

Trafikminister
Ole Norrback

Chefen för vägtrafikavdelningen, överdirektör
Harri Cavén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.