801/1994

Given i Helsingfors den 2 september 1994

Förordning om samarbete med Europeiska gemenskapernas kommission i livsmedelsfrågor

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas:

1 §
Syfte

Genom denna förordning verkställs Europeiska gemenskapernas råds direktiv 93/5/EEG av den 25 februari 1993 om hjälp till kommis-sionen och samarbete från medlemsstaternas sida vid den vetenskapliga granskningen av livsmedelsfrågor.

2 §
Tillämpningsområde

Denna förordning gäller vetenskaplig granskning av, uppsamling och utvärdering av data om samt samarbete mellan nationella myndigheter och forskningsinstitut samt Europeiska gemenskapernas kommission i frågor som rör människors hälsa och livsmedelssäkerheten.

3 §
Samarbetsskyldighet

Handels- och industriministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, social- och hälsovårdsministeriet samt vid behov annat ministerium och ämbetsverk eller institut som bedriver forskning kring livsmedlen eller utövar tillsyn över livsmedelsfrågorna är skyldiga att vid behov samarbeta med Europeiska gemenskapernas kommission och bistå den med experthjälp i de gransknings- och utredningsuppgifter som rör livsmedlen.

Ministerierna, ämbetsverken och institutionerna svarar för de kostnader som föranleds av samarbetet på deras eget verksamhetsområde.

4 §
Kontaktmyndighet

Livsmedelsverket fungerar som kontaktmyndighet som sköter om kontakterna med kommissionen, förser kommissionen med en förteckning över de institutioner som deltar i samarbetet och om deras kompetensområden, sörjer för en ändamålsenlig fördelning av arbetsuppgifterna mellan institutionerna och sköter alla övriga uppgifter som ankommer på kontaktmyndigheten.

5 §
Institutioner som deltar i samarbetet

Ämbetsverk eller institutioner definierar sina kompetensområden när de anmäler sitt intresse för samarbetet. Eventuella ändringar i kompetensområdet skall meddelas livsmedelsverket som informerar kommissionen om ändringarna.

En institution som deltar i samarbetet skall inneha kompetens på minst ett av de uppgiftsområden som räknas upp i bilagan.

6 §
Närmare föreskrifter

Närmare föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas vid behov av handels- och industriministeriet.

7 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 10 september 1994.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Gemensamma EES-kommitténs beslut 21.3.1994 Nr 7/94. Bilaga II till EES-avtalet: rådets direktiv 93/5/EEG

Helsingfors den 2 september 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pertti Salolainen

De huvudsakliga uppgifterna för de institutioner som deltar i samarbetet skall vara att:

- upprätta protokoll för riskbedömning av beståndsdelar i livsmedel och att utarbeta metoder för beräkning av näringsvärde,

- bedöma kostens lämplighet från näringsmässiga utgångspunkter,

- granska testdata som lämnats till kommissionen enligt gemenskapsreglerna samt att utarbeta ett sammandrag som skall bedömas av vetenskapliga livsmedelskommittén,

- utföra undersökningar av kostvanor, särskilt sådana som är nödvändiga för att fastställa eller utvärdera villkor för användningen av livsmedelstillsatser eller för att fastställa gränsvärden för andra ämnen som ingår i livsmedel,

- utföra undersökningar angående beståndsdelar i kosten i de olika medlemsstaterna eller av biologiska eller kemiska kontaminerande ämnen i livsmedel, samt

- biträda kommissionen i fullgörandet av gemenskapens internationella åtaganden genom att tillhandahålla experthjälp i frågor som rör livsmedelssäkerhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.