790/1994

Given i Helsingfors den 25 augusti 1994

Förordning om ändring av 3 och 6 §§ förordningen om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

undras 3 § 1 och 3 mom. förordningen den 2 november 1984 om verkställigheten av lagen om utkomstskydd för arbetslösa (742/84), sådana de lyder i förordning av den 29 maj 1987 (528/87), samt

fogas till 6 § ett nytt 2 mom. som följer:

3 §

Grunddagpenning betalas i efterskott i betalningsperioder på ett av mottagaren av dagpenning uppgivet konto i en Finland verksam penninginrättning från det rätt till dagpenning uppkommit så, att den första betalningsperioden är två veckor lång och varje därpå följande betalningsperiod fyra veckor lång. Grundagpenningen skall kunna lyftas av sökanden inom en vecka från betalningsperiodens utgång.


Jämkad dagpenning som avses i 17 § lagen om utkomskydd för arbetslösa betalas minst en gång per månad i efterskott från det rätt till dagpenning uppkommit.

6 §

Folkpensionsanstalten skall varje år före utgången av januari meddela social- och hälsovårdsministeriet de under föregående år betalda utgifter i fråga om förtjänstskyddet som avses i 37 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa särskilt för varje arbetslöshetskassa.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1994.

Helsingfors den 25 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.