787/1994

Högsta domstolens arbetsordning

Med stöd av 14 § lagen den 22 juli 1918 om högsta domstolen, sådant lagrummet lyder i lagen den 21 januari 1994 (60/94), har högsta domstolen i plenum den 23 augusti 1994 fastställt för sig följande arbetsordning:

1 kap.

Allmänna stadganden

1 §

Lagskipningsärendena handläggs i plenum eller vid sammanträde på avdelning på det sätt som bestäms i det följande.

2 §

I plenum deltar presidenten och justitieråden. Presidenten utfärdar kallelse till plenum och är dess ordförande.

Ett extraordinarie justitieråd deltar i plenum endast då lagskipningsärenden eller lagstiftningsfrågor behandlas.

Presidenten och justitieråden kan delta i plenum även under sin semester.

3 §

Vid plenum avgörs följande ärenden:

1) de justitieförvaltningsärenden som föredras från justitieministeriet;

2) lagstiftningsinitiativ samt, då högsta domstolen anser det behövligt, utlåtanden i lagstiftningsfrågor;

3) högsta domstolens arbetsordning;

4) högsta domstolens resultatmål och budget;

5) inrättande och indragning av tjänster;

6) utnämning av ledamot och föredragande;

7) besättande av tjänsten som sekreterare, bibliotekarie och registrator samt anställning av tillfällig föredragande;

8) tjänstledighet, förordnande av vikarie och antagande av tillfällig skötare såvitt inte ärendets avgörande ankommer på presidenten eller kanslichefen;

9) avhållande av ledamot från tjänsteutövning;

10) entledigande av ledamot i det fall som avses i 69 § statstjänstemannalagen (755/86);

11) påförande av disciplinstraff för en tjänsteman i högsta domstolen; samt

12) övriga på högsta domstolen ankommande ärenden, vilka inte skall avgöras på avdelning, av presidenten eller en enskild tjänsteman.

4 §

Vid behov fördelar presidenten justitieråden på två avdelningar. Presidenten förordnar ledamöterna på avdelningarna kalenderårsvis samt vid behov även eljest.

De militära ledamöterna deltar i sammanträdena på kallelse av sammanträdets ordförande.

Ordförande på avdelning är den till tjänsteåldern äldsta ledamoten.

5 §

Ledamöterna sammanträder enligt en sammanträdeslista. Avdelningens ordförande ombesörjer uppgörandet av listan.

Om presidenten inte deltar i sammanträdet leds ordet av den till tjänsteåldern äldsta ledamoten.

2 kap.

Förvaltning och behandling av förvaltnings- ärenden

6 §

Presidenten leder högsta domstolens verksamhet och svarar för att den leder till goda resultat.

7 §

Den som är ordförande på en avdelning leder och övervakar att arbetsordningen och eljest föreskrivet arbetssätt iakttas samt att uppställda mål uppnås.

8 §

Kanslichefen såsom presidentens närmaste biträde drar försorg om att högsta domstolens verksamhet sker i vederbörlig ordning samt föredrar högsta domstolens förvaltnings- och ekonomiärenden för plenum eller presidenten. Presidenten kan förordna en annan föredragande att föredra ett förvaltnings- eller ekonomiärende.

9 §

Bestående utskott är biblioteks-, kursplanerings-, budget- och redaktionsutskottet.

Högsta domstolen kan tillsätta utskott och presidenten arbetsgrupper för beredningen av ett särskilt ärende.

Presidenten förordnar medlemmarna i utskotten och arbetsgrupperna.

3 kap.

Lagskipningsärendenas behandling

10 §

Lagskipningsärendena fördelas på rotlar. Presidenten bestämmer indelningen i rotlar. För varje rotel bestämmer han såsom ansvarig ett referendarieråd eller en annan föredragande.

Presidenten bestämmer vilka mål en föredragande skall föredra.

En föredragande är skyldig att enligt kanslichefens anvisning föredra även andra mål än sådana som hör till den rotel vars mål han förordnats att föredra.

De tillfälliga föredragandena föredrar de mål som kanslichefen bestämmer.

11 §

Lagskipningsärendena fördelas mellan föredragandena i första hand enligt den fastställda rotelindelningen.

De mål som har samband med varandra tilldelas i allmänhet samma föredragande.

Kanslichefen kan för att åstadkomma en ändamålsenlig organisering av arbetet och fördelning av arbetsmängden överföra ett mål från en föredragande till en annan.

12 §

Lagskipningsärendena föredras i allmänhet i den ordning de inkommit. I första hand bör dock föredras sådana ärenden och mål som i lag förklarats eller av andra orsaker är brådskande.

13 §

Efter det att föredraganden fått om hand handlingarna i ett mål skall han utan dröjsmål undersöka om det föreligger skäl att förbjuda eller avbryta verkställigheten.

Vid beredningen skall föredraganden vid behov:

1) bereda en part tillfälle att komplettera ansökan eller bemötandet;

2) i ett ärende som gäller extraordinärt ändringssökande begära bemötande av motparten och införskaffa annan förklaring;

3) begära utredning eller komplettering med anledning av fel och brister som han upptäcker i handlingarna; och

4) alltid då besvärstillstånd har beviljats, begära bemötande av motparten, om detta inte redan har skett innan tillståndsansökan behandlats.

14 §

Ett lagskipningsärende avgörs vid sammanträde på en avdelning, om inte ärendet bestämts eller överförts att avgöras i plenum.

15 §

Sammanträden skall hållas så ofta som antalet mål förutsätter. Över sammanträdena uppgörs på förhand en förteckning sålunda, att ledamöternas och föredragandenas arbetsmängd fördelas jämt.

För varje ärende utses en granskande ledamot som har till uppgift att före föredragningen granska utkastet till expeditionen och handlingarna.

16 §

Om avdelningens åsikt skiljer sig från en sådan rättsprincip eller en sådan lagtolkning som högsta domstolen tidigare har omfattat, skall avdelningens ordförande underrätta presidenten, som kan bestämma att ärendet eller en viss därtill hörande fråga skall behandlas i plenum. Även ett annat ärende eller en viss därtill hörande fråga av vidsträckt eller principiell betydelse kan presidenten bestämma att skall avgöras i plenum.

Om ett ärende i det fall som avses i 1 mom. inte överförs till plenum, kan presidenten under samma förutsättningar förordna, att det skall avgöras på förstärkt avdelning, dock inte om det tidigare avgörandet fattats i plenum eller på förstärkt avdelning. Förstärkt avdelning består av 11 ledamöter.

En förstärkt avdelning består av de ännu i tjänst varande ledamöterna som behandlat ärendet på avdelningen och ytterligare ett behövligt antal ledamöter utsedda bland de ordinarie ledamöterna genom lottning.

17 §

Ett mål i vilket avgörandet kommer att publiceras skall avgöras i en sammansättning med minst fem ledamöter.

18 §

En ledamot som deltagit i fattandet av det avgörande som avses i en klagan eller en anhållan om återbrytning får inte delta i behandlingen av klagan eller anhållan om återbrytning såvitt de framställda yrkandena grundar sig på uppenbart oriktig tillämpning av lag i högsta domstolen eller felaktigt förfarande av ledamot i högsta domstolen och om det även eljest finns ett domfört antal ledamöter att tillgå.

Om inte särskilda skäl påkallar annat föredras ett i 1 mom. avsett ärende av någon annan föredragande än den som tidigare föredragit det i klagan eller anhållan avsedda ärendet.

Om avdelningen efter att ha vidtagit erforderliga förberedande åtgärder finner att i ett fall som avses i 1 mom. det tidigare avgörandet skall undanröjas eller återbrytas skall ärendet, om inte presidenten förordnar annat, överföras till föredragning i plenum.

19 §

Muntlig förhandling hålls på det sätt som stadgas i 30 kap. rättegångsbalken. Plenum fastställer direktiven därom.

20 §

En föredragande skall före föredragningen tillställa de ledamöter som deltar i sammanträdet en promemoria jämte bilagor och en föredragningslista. Handlingarna i målet skall samtidigt tillställas den granskande ledamoten.

Föredragningslistan undertecknas av sessionens ordförande och föredraganden.

21 §

Föredragningen sker muntligt och koncentrerat på grundvalen av föredragningshandlingarna.

22 §

Konceptet till expedition kan granskas vid sessionen. I annat fall skall konceptet till expedition och handlingarna samt föredragandens promemoria jämte bilagor utan dröjsmål tillställas den granskande ledamoten. Om avgörandet skall publiceras utarbetar föredraganden ett utkast till redogörelse och rubrikens ordalydelse.

Ledamöterna granskar konceptet och handlingarna samt gör de ändringsförslag som de anser behövliga. Om ett förslag innebär ändring i sak eller om en ledamot har ändrat sitt yttrande skall ordföranden ta upp saken med alla som deltagit i avgörandet, om inte detta är uppenbart onödigt. Ordföranden fastställer ordalydelsen i expeditionen och, om avgörandet skall publiceras, rubriken.

23 §

Sedan konceptet till expedition har granskats, skall föredraganden se till att liggaren och expeditionerna skrivs ut. Efter det att föredraganden har kontrasignerat liggaren överstyr han den för underskrift.

24 §

Då liggaren är underskriven ser föredraganden till att handlingarna tillställs registratorskontoret, expeditionerna för att tillställas vederbörande samt liggaren och handlingarna för arkivering.

Ordföranden kan bestämma dagen då avgörandet ges. Om ordföranden inte har gjort det sker det i registratorskontoret.

I samband med dateringen förses avgörandet med ett nummer, vilket antecknas på liggaren, expeditionerna samt de avskrifter, brev och meddelanden som hör till ärendet.

4 kap.

Handlingarna

25 §

Protokoll över andra än lagskipningsärenden som handläggs i plenum förs enligt presidentens anvisningar.

Protokollet förs och undertecknas av den som är föredragande i ärendet. De skiljaktiga ledamöterna granskar protokollet för sin del. I övrigt granskas protokollet av den i tjänsten yngsta ledamoten som deltagit i ärendets behandling.

I ett ärende som föredragits från justitieministeriet undertecknas expeditionen av justitieministern och kontrasigneras av föredraganden. Ett brev till republikens president undertecknas dock även av högsta domstolens president eller det justitieråd som fungerat som ordförande.

26 §

I lagskipningsärenden undertecknas liggaren av dem som har deltagit i avgörandet. Föredraganden i saken kontrasignerar liggaren.

Liggaren till beslut, som tecknas på handlingarna, beslut om förberedande åtgärder och beslut varmed anhållan om besvärstillstånd har avslagits undertecknas dock av föredraganden i ärendet.

Om liggare inte uppgörs, antecknas avgörande och annan åtgärd samt omröstningsyttrande och skiljaktig mening på föredragningslistan.

27 §

Expeditionen i ett lagskipningsärende undertecknas av föredraganden. Han svarar för att liggaren och expeditionerna överensstämmer med konceptet.

28 §

I andra ärenden än sådana som gäller lagskipning undertecknas expedition, utlåtande och brev samt dessas liggare av ordföranden för sammanträdet eller den som avgjort ärendet och kontrasigneras av föredraganden.

29 §

De skiljaktiga ledamöternas yttranden och föredragandens avvikande mening antecknas i liggaren.

I expeditionen anges namnen på de ledamöter som deltagit i ärendets avgörande. Om avgörandet inte är enhälligt, antecknas i expeditionen, att omröstning har ägt rum. I expeditionen skall också ingå uppgift om föredragandens avvikande mening.

5 kap.

Bestämmelser som gäller personalen

30 §

Presidenten åligger utöver vad i övrigt är bestämt:

1) att fungera som ordförande vid sammanträde på avdelning i den mån hans övriga uppgifter tillåter det och

2) att utnämna övriga än i 3 § 7 punkten nämnda kanslitjänstemän samt att anta tillfälliga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande.

Som presidentens ställföreträdare fungerar den till tjänsteåldern äldsta ledamoten.

31 §

En avdelnings ordförande åligger utöver vad i övrigt är bestämt att fastställa semesterplanen för avdelningens ledamöter.

32 §

Kanslichefen åligger utöver vad i övrigt är bestämt:

1) att förbereda och föredra de förvaltningsärenden som skall avgöras i plenum eller av presidenten och beträffande vilka det inte bestämts, att de skall förberedas och föredras av någon annan tjänsteman;

de ärenden som skall föredras från justitieministeriet förbereds i justitieministeriet;

2) att övervaka fördelningen av lagskipningsärendena på rotlarna, i samråd med de ansvariga för rotlarna ombesörja ärendenas fördelning samt att övervaka ordningen för föredragning av lagskipningsärendena;

3) att leda och övervaka verksamheten i kansliet samt att hos presidenten göra de framställningar om utveckling av högsta domstolens verksamhet som han anser behövliga;

förbereda och föredra de ärenden rörande tjänsteutnämning, avsked från tjänst och tjänstledighet, förordnande av vikarie, handhavande av vakant tjänst och förordnande som gäller föredragning samt övriga ärenden rörande skötseln av tjänst som skall avgöras i plenum eller av presidenten;

de ärenden som skall föredras från justitieministeriet förbereds dock i ministeriet;

4) att besluta om beviljande av ålderstillägg åt föredragandena och övriga tjänstemän;

5) att besluta om beviljande av sådan tjänstledighet åt en tjänsteman i kansliet vartill vederbörande har rätt enligt lag eller kollektivavtal samt att för en kanslitjänst förordna en tjänstförrättande;

6) att fastställa föredragandenas och kanslipersonalens semesterplan;

7) att godkänna högsta domstolens utgifter, ge förskott med kontanta medel, besluta om avskrivning av kontofordningar och avskrivning, försäljning och överföring från ett ämbetsverk till ett annat av lösöre samt ombesörja granskning av lösöret och kassan; presidenten kan förbehålla sig rätten att avgöra ett i denna punkt avsett enskilt ärende;

8) att förordna en tjänsteman att föra matrikeln och utfärda utdrag ur den;

9) att handlägga i lagen om allmänna handlingars offentlighet (83/51) avsedda ansökningar om att erhålla uppgift ur icke offentliga handlingar i högsta domstolen.

33 §

Ett referendarieråd eller en annan föredragande som har ansvar för en rotel har till uppgift att fördela rotelns ärenden på föredragandena och övervaka, att ärendena föredras i den ordning som anges i 12 §, att vägleda och ge råd åt föredragande vid roteln samt att föredra rotelns viktigaste och mest krävande mål och ärenden.

34 §

En föredragande åligger utöver vad i övrigt är bestämt i denna arbetsordning:

1) att förbereda och föredra de ärenden som tilldelats honom;

2) att bestyrka riktigheten av de avskrifter av högsta domstolens avgöranden som skall expedieras i samband med avgörandena och de avskrifter som skall fogas till högsta domstolens avgöranden;

3) att ombesörja att föreskrivna straff- och andra uppgifter samt brev, som föranleds av på tjänstens vägnar avsänd expedition eller avskrift, uppgörs samt att underteckna dem;

4) att påföra rättegångsavgift eller, om avdelningen inte prövat frågan om rättegångsavgiften skall lämnas odebiterad, förordna att sådan inte skall uppbäras; och

5) att ombesörja att övriga åtgärder som föranleds av avgörandet blir utförda.

35 §

Registratorn åligger utöver vad i övrigt är bestämt:

1) att leda och övervaka registratorskontorets verksamhet;

2) att utfärda diarie- och andra bevis samt låta utskriva och till riktigheten bestyrka avskrifter som skall utges på begäran;

3) att påföra expeditionslösen för bevis och avskrifter.

36 §

Expeditören åligger:

1) att ombesörja försändelserna från högsta domstolens registratorskontor;

2) att utfärda diarie- och andra bevis samt att låta utskriva och till riktigheten bestyrka avskrifter som skall utges på begäran;

3) att påföra expeditionslösen som skall uppbäras för bevis och avskrifter;

4) att såsom ansvarig sköta arkivet; och

5) att vara registratorns ställföreträdare.

37 §

Kanslichefen fastställer avdelnings- och byråsekreterarnas samt expeditionsvakternas åligganden.

38 §

Varje tjänsteman är oberoende av fastställd arbetsfördelning skyldig att, när det krävs, fullgöra de uppgifter presidenten eller, i fråga om kansliets personal, kanslichefen bestämmer.

39 §

Behörighetsvillkor är:

1) för sekreterare högre högskoleexamen;

2) för bibliotekarie högre högskoleexamen och yrkesexamen för bibliotek eller motsvarande examen eller utbildning;

3) för registratorn och expeditören vicenotarieexamen eller annan för tjänsten lämplig examen; och

4) för avdelningssekreterare för tjänsten lämplig examen samt för avdelningssekreterare som sköter betalningsrörelse och bokföring förtrogenhet med räkenskapsföring.

6 kap.

Särskilda bestämmelser

40 §

Högsta domstolens sessionsperiod är tiden mellan den 7 januari och den 20 december, dessa dagar medräknade. Under sessionsperioden kan sammanträden hållas de vardagar som allmänt är arbetsdagar vid statens ämbetsverk. Skall ett ärende avgöras i brådskande ordning eller finns det annars särskilda skäl kan sammanträde hållas även under någon annan tid och även utom sessionsperioden.

41 §

För fullgörande av ett särskilt uppdrag kan presidenten för en viss tid befria en ledamot från att delta i avdelningens sammanträden och kanslichefen bevilja en föredragande befrielse från föredragningsuppgifterna.

42 §

Högsta domstolens avgörande eller utlåtande får inte yppas förrän parterna har tillgång till det. Om beviljande av besvärstillstånd och om avgörande som gäller verkställighetsförbud kan dock uppgift lämnas omedelbart efter det att avgörandet har fattats.

43 §

Högsta domstolen informerar om sina avgöranden och sin verksamhet.

Årsbokens redaktör och redaktionsutskottet ombesörjer att årsboken publiceras och att avgörandena förs in i ett dataregister.

Informationen till allmänheten handhavs av en för uppgiften förordnad informatör.

Den interna informationen sköts av sekreteraren.

44 §

Kursplaneringsutskottet planerar personalens utbildning och behandlar principiella frågor som berör den.

Sekreteraren handhar personalens utbildningsverksamhet.

Den som hör till personalen skall delta i de utbildnings- och rådplägningstillfällen som erfordras för skötseln av hans uppgifter samt vid behov ge övrig personal undervisning, vägledning och råd i handhavandet av förekommande uppgifter.

45 §

Bibliotekarien sköter i samråd med biblioteksutskottet högsta domstolens bibliotek.

46 §

Presidenten meddelar vid behov närmare föreskrifter om tillämpningen av arbetsordningen och om förfaringssättet i arbetet.

För dem som är anställda i högsta domstolen publiceras en handledning som omfattar de direktiv som presidenten meddelar och andra noggrannare direktiv om förfaringssätten. Presidenten beslutar om handledningens innehåll.

47 §

Denna arbetsordning träder i kraft den 1 september 1994.

Helsingfors den 23 augusti 1994

Högsta domstolens president
Olavi Heinonen

Kanslichef
Anna-Maija Castrén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.