772/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Förordning om uppgifter som skall lämnas vid energimärkning av hushållsmaskiner

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till handels- och industriministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 2 kap. 6 och 13 §§ konsumentskyddslagen av den 20 januari 1978 (38/78), av dessa lagrum 2 kap. 13 § sådan den lyder i lag av den 19 augusti 1994 (759/94):

Tillämpningsområde och definitioner
1 §

Denna förordning gäller uppgifter som vid marknadsföring av hushållsmaskiner skall lämnas om förbrukningen av energi och andra resurser samt om buller. Förordningen tillämpas inte på begagnade hushållsmaskiner eller på en sådan modell av en hushållsmaskin vars produktion har upphört innan handels- och industriministeriets beslut om hushållsmaskinsgruppen i fråga träder i kraft.

2 §

Förordningen tillämpas på följande grupper av hushållsmaskiner på det sätt som handels- och industriministeriet särskilt bestämmer: kylskåp, frysar och kombinationer av dessa, tvättmaskiner, torkapparater och kombinationer av dessa, diskmaskiner, ugnar, varmvattenberedare och varmvattenbehållare, ljuskällor samt luftkonditioneringsanläggningar.

3 §

I denna förordning avses med

1) återförsäljare en detaljist eller annan näringsidkare som säljer eller annars bjuder ut hushållsmaskiner till konsumenter,

2) leverantör en tillverkare eller importör som släpper ut en hushållsmaskin på Europeiska ekonomiska samarbetsområdets marknad,

3) andra väsentliga resurser vatten, kemikalier eller andra möjliga substanser som en apparat förbrukar vid normal användning, samt

4) kompletterande information övriga upplysningar om en apparats prestanda som har samband med eller bidrar till bedömningen av den energi eller andra väsentliga resurser som apparaten förbrukar.

Energimärkning och informationsblad
4 §

Leverantören skall sörja för att en energimärkning utarbetas enligt kraven och att återförsäljaren förses med denna.

Leverantören skall dessutom sköta om att ett informationsblad sammanställs. De uppgifter som finns i informationsbladet skall ingå i broschyrer om produkten eller, om leverantören inte sammanställer sådana, i de handlingar som sänds till återförsäljarna tillsammans med hushållsmaskinen.

5 §

På en hushållsmaskin som säljs på ett minutförsäljningsställe eller annars ställs ut för försäljning till konsumenterna skall ett energimärke fästas på en väl synlig plats.

6 §

När en hushållsmaskin bjuds ut per post, telefon, television eller på något annat sådant sätt att konsumenten inte kan antas se den presenterade hushållsmaskinen, skall konsumenten innan köpet av hushållsmaskinen avslutas få tillgång till den väsentliga information som finns i energimärkningen och informationsbladet.

Teknisk dokumentation och förvaring av denna
7 §

Leverantören skall sörja för att sådan teknisk dokumentation sammanställs om hushållsmaskinen att det kan bedömas om de uppgifter som lämnats i energimärkningen är korrekta.

Leverantören skall förvara den tekniska dokumentationen i fem år efter det att den sista produkten har tillverkats.

Meddelande av närmare föreskrifter
8 §

Handels- och industriministeriet meddelar särskilt närmare föreskrifter om den energimärkning, kompletterande information och tekniska dokumentation samt det informationsblad som varje grupp av hushållsmaskin skall förses med enligt följande:

1) exakt definition av hushållsmaskinsgruppen,

2) standarder och metoder för mätning av förbrukningen av energi och andra väsentliga resurser,

3) detaljerna i den tekniska dokumentationen om hushållsmaskinerna enligt följande:

a) en allmän beskrivning av produkten,

b) resultaten av utförda konstruktionsberäkningar, om de har någon betydelse,

c) tillgängliga provningsrapporter,

d) värden för liknande modeller, om dessa har legat till grund för beräkningarna för den aktuella modellen,

4) energimärkets utformning och innehåll,

5) den plats på hushållsmaskinen där energimärket skall fästas eller huruvida märket skall fästas eller tryckas på förpackningen,

6) innehållet i det informationsblad eller den kompletterande information som skall sammanställas av leverantören eller vid behov informationsbladets format och närmare uppgifter; informationen i energimärkningen skall ingå också i informationsbladet,

7) den väsentliga information i energimärkningen och informationsbladet i anslutning till denna som, när en hushållsmaskin bjuds ut per post, telefon eller television eller på något annat sätt som avses i 6 §, skall lämnas innan köpet avslutas,

8) luftburet buller från hushållsmaskiner.

Språkstadganden
9 §

Energimärkningen, informationsbladet och den kompletterande informationen skall vara avfattade på finska och svenska. Informationen kan ges på endast ett språk, om hushållsmaskinerna säljs enbart i enspråkiga kommuner.

Ikraftträdande
10 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1994.

Gemensamma EES-kommittns beslut 21.3.1994 Nr 7/94; Bilaga II, punkt IV till EES-avtalet: rådets direktiv 92/75/EEG

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Minister
Pertti Salolainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.