768/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av 8 och 10 §§ lagen om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 16 februari 1973 om tillsynen över arbetarskyddet och om sökande av ändring i arbetarskyddsärenden (131/73) 8 § 4 mom. och 10 § 4 mom., av dessa lagrum 8 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 17 december 1993 (1185/93), samt

fogas till 8 §, sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lag av den 17 december 1993, ett nytt 5 mom. som följer:

8 §

Med avvikelse från vad som stadgas ovan kan arbetsgivaren och arbetstagarna eller deras representanter överenskomma om att samarbetet enligt detta kapitel skall ordnas på något annat sätt som bättre lämpar sig för förhållandena på arbetsstället, förutsatt att arbetstagarna också på detta sätt har åtminstone lika stora möjligheter att behandla de frågor som gäller arbetarskyddet på arbetsstället som vid samarbete som ordnas enligt denna lag. Om ett sådant arrangemang kan per gång överenskommas för högst den tid för vilken arbetsställets arbetarskyddsfullmäktig har utsetts eller utses. Arbetsgivaren skall på begäran anteckna resultatet av förhandlingarna om ordnande av samarbetet i det protokoll som uppgjorts över förhandlingarna och som parternas representanter undertecknar. Arbetsgivaren skall skriftligen informera personalen på arbetsstället om de arrangemang som vidtagits.

I avtalet får undantag dock inte göras från 10 och 11 §§. Det kan dock avtalas om vilka som vid val av arbetarskyddsfullmäktig och vicefullmäktige hör till arbetstagarna och vilka som hör till arbetstagarna i funktionärsställning. En myndighet som avses i 3 mom., kommunala arbetsmarknadsverket eller denkyrkans avtalsdelegation har dessutom rätt att komma överens om en verksamhetsperiod på högst fyra år för arbetarskyddsfullmäktigen och vicefullmäktige.

10 §

Har för ett arbetsställe valts en förtroendeman enligt 53 § 1 mom. lagen om arbetsavtal (320/70), företräder arbetarskyddsfullmäktigen arbetstagarna endast i angelägenheter som gäller säkerhet och hälsa i arbetet, om inte samma person har utsetts att vara verksam i båda uppgifterna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

RP 53/94
ApUB 2/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Ilkka Kanerva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.