762/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om undantagstillämpning 1995 av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Utan hinder av lagen om bindande av de i folkpensionslagen stadgade pensionerna och understöden vid levnadskostnaderna (348/56) samt det på grundval av lagen utfärdade statsrådsbeslutet om bindande av folkpensionerna vid levnadskostnaderna (383/84) skall 1995 på de i nämnda lag avsedda markbeloppen tillämpas det poängtal för folkpensionsindex, som erhålls på grundvalen av ett sådant poängtal för levnadskostnadsindex, vid vars uträkning poängtalet för levnadskostnadsindex i oktober 1994 har minskats med ökningen i poängtalet från oktober 1992 till oktober 1993, nämligen 22 poäng.

2 §

Denna lag tillämpas även på de markbelopp som avses i familjepensionslagen (38/69), lagen om frontmannapension (119/77), lagen om betalning av fronttillägg utomlands (988/88), lagen om bostadsbidrag för pensionstagare (591/78), lagen om handikappbidrag (124/88) och lagen om vårdbidrag för barn (444/69).

3 §

Stadgas någon annanstans än i pensionslagstiftning eller i anslutning till arrangemang som gäller pensioner genom lag eller förordning eller föreskrivs genom statsrådsbeslut eller ministeriebeslut att beloppet av förmåner, den förmånsgrundande inkomsten eller något annat markbelopp till följd av förändringarna i levnadskostnaderna justeras kalenderårsvis enligt poängtalet för det folkpensionsindex som fastställs årligen, används såsom poängtal för folkpensionsindex 1995 det poängtal som fastställs enligt 1 §.

4 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 105/94
ShUB 18/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
Martti Ahtisaari

Social- och hälsovårdsminister
Jorma Huuhtanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.