751/1994

Given i Helsingfors den 19 augusti 1994

Lag om ändring av lagen om statens tjänstekollektivavtal

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 1 §, 2 § 4 och 5 mom., 5 § 2 mom. samt 22 § lagen den 6 november 1970 om statens tjänstekollektivavtal (664/70),

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder ändrad genom lagar av den 24 oktober 1986 och den 25 januari 1991 (764/86 och 199/91) samt 2 § 4 mom. och 5 § 2 mom. sådana de lyder i lag av den 26 juni 1992 (588/92), som följer:

1 §

För fastställande av de anställningsvillkor för statstjänstemän som avses i statstjänstemannalagen (750/94) genom tjänstekollektivavtal och för tryggande av arbetsfreden skall förhandlingar föras så som stadgas i denna lag.

Denna lag tillämpas på ärkebiskopen och biskoparna i de evangelisk-lutherska stiften och på domkapitlens tjänstemän samt på ärkebiskopen, biskopen och de biträdande biskoparna i ortodoxa kyrkosamfundet liksom även på kyrkosamfundets övriga tjänstemän, om inte något annat stadgas.

2 §

Genom förordning kan stadgas om de tjänster vars innehavare skall företräda staten vid nedan i denna lag nämnda förhandlingar eller då stridsåtgärder vidtas, eller om tjänster vars innehavare på något annat sätt skall företräda arbetsgivaren. Avlöningen av dessa tjänstemän bestäms enligt vad som stadgas i 5 §.

I en sak om vilken inte finns något tjänstekollektivavtal gäller vad som särskilt stadgas eller föreskrivs därom eller vad som särskilt överenskoms med tjänstemannen.


5 §

Utan att bestämma anställningsvillkoren så att de är sämre än vad som gäller enligt tjänstekollektivavtalet, men i övrigt utan hinder av tjänstekollektivavtalet kan, om ett avtal som avses i 44 § statstjänstemannalagen inte har ingåtts med en tjänsteman,

1) statsrådet bestämma tjänstemännens anställningsvillkor, om möjligheterna att få eller kvarhålla personal hos staten eller andra vägande skäl kräver detta,

2) ett ämbetsverk eller en inrättning inom ramen för statsbudgeten bestämma sina tjänstemäns avlöning,

3) finansministeriet enligt statsbudgeten bevilja tillstånd att till en tjänsteman vid ett ämbetsverk eller en inrättning betala en ekonomisk förmån på grundval av tjänsteförhållandet också i andra fall än de som avses i 2 punkten, samt

4) affärsverk som avses i lagen om statens affärsverk (627/87) bestämma sina tjänstemäns anställningsvillkor.


22 §

Tjänstemäns deltagande med stöd av en tjänstemannaförenings beslut i en av föreningen vidtagen stridsåtgärd skall inte anses som brott i tjänsten, gärning för vilken straff utdöms i disciplinär väg eller grund för upplösning av tjänsteförhållande.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1994.

RP 291/93
FvUB 5/94

Helsingfors den 19 augusti 1994

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Iiro Viinanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.