726/1994

Utfärdat i Helsingfors den 4 augusti 1994

Finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för skatt och skogsvårdsavgift som debiterats för 1993

Finansministeriet har med stöd av 112 § 1 mom. beskattningslagen av den 12 december 1958 (482/58) och 4 b § lagen den 11 augusti 1978 om skatteuppbörd (611/78), sistnämnda lagrum sådant det lyder i lag av den 26 juni 1987 (586/87), beslutat:

1 §

Med avvikelse från vad som bestäms i finansministeriets beslut av den 29 juni 1987 om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (621/87), uppbärs stats-, kommunal- och kyrkoskatt samt folkpensionspremie och sjukförsäkringspremie som debiterats för skatteåret 1993 i två rater. Den första raten skall betalas senast den 2 februari 1995 och den andra raten senast den 4 april 1995. Är det belopp, som skall betalas vid uppbörden mindre än 1 000 mark, skall det betalas på en gång vid uppbörden av den första raten.

Har skattebyrån eller skatterättelsenämnden nedsatt ett påfört belopp, skall det belopp som enligt dennas beslut skall uppbäras vid uppbörden betalas i samband med den återstående raten. Detta belopp minskas dock med den rat som på grund av debiteringen enligt skattebyråns beslut redan förfallit till betalning vid uppbörden. Samma förfarande gäller om det påförda beloppet, innan uppbörden slutförts, har nedsatts till följd av sådan skatterättelse som avses i 82 a §, rättelse av debitering som avses i 82 b § eller rättelse av debitering som avses i 113 § beskattningslagen.

2 §

Skatt som debiteras i två rater fördelas jämnt på raterna om inte annat följer av lagen om avrundning av betalningars pennibelopp (918/90) eller av 1 § 2 mom. detta beslut.

3 §

Skogsvårdsavgiften för 1993 skall, med avvikelse från 1 § finansministeriets beslut om uppbördstiderna och uppbördsraterna för vissa skatter (621/87), betalas senast den 13 december 1994.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 15 augusti 1994.

Helsingfors den 4 augusti 1994

Finansminister
Iiro Viinanen

Äldre regeringssekreterare
Marja-Liisa Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.